Política criminal Codi:  20.517    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta disciplina és en l' actualitat una peça fonamental en el conjunt de les ciències penals i la seva interacció amb la recerca criminològica no pot ser desconeguda en la formació del criminòleg. Les decisions relacionades amb la prevenció i la resposta a la delinqüència tenen una dimensió político-criminal que pot ser analitzada racionalment i revisada de manera crítica i respecte a la que pot efectuar propostes fonamentades empíricament . Per altra banda, una teoria criminològica poc podrà aportar a la societat si a sobre d' ella no es pot construir un programa político-criminal realitzable. El coneixement de tots els condicionants que intervenen en el cicle de les decisions político-criminals permetrà al criminòleg ser conscient de les mediacions necessàries per poder transformar els postulats teòrics en polítiques de prevenció i control de la delinqüència, per la qual cosa haurà de dominar els conceptes bàsics de la política criminal comparada i de la política criminal alternativa.

Amunt

Es necessari haver cursat abans les assignatures Fonaments de criminologia i Dret penal, part general. 

Amunt

Objectius d'Aprenentatge: 

1. Conèixer els antecedents i principis teòrics de la política criminal. 
2. Comprendre el sentit de la política criminal en el conjunt de les ciències penals y, en particular, en relació amb la criminologia 
3. Comprendre la doble dimensió valorativa i funcional de la política criminal i la necessitat de que sigui fonamentalment en bases empíriques 
4. Conèixer els models predominants en el debat polític-criminal 
5. Disposar de les principals referències teòriques que permetin una lectura polític-criminal de les reformes legals i decisions relatives a la prevenció de la delinqüència 
6. Conèixer les tendències existents en el pla internacional i europeu que condicionen la evolució de la política criminal. 
7. Disposar dels elements necessaris pel disseny d' un programa polític-criminal i la seva avaluació. 

Competències: 

A més de les competències generals i de caràcter transversal, en aquesta assignatura es treballaran les competències específiques següents: 

1. Analitzar el fenòmen criminal des d´una perspectiva empírica e interdisciplinària.
2. Situar el fenòmen criminal en el context personal, social i jurídic en el que es desenvolupa. 
3. Apendre a dissenyar, aplicar i avaluar polítiques de seguretat i prevenció de la delinqüència

Amunt

Continguts bàsics:

I. La política criminal com a disciplina empírica i valorativa. Principis i models polític-criminals 
II. La política criminal en l´àmbit internacional. Política criminal en relació amb la prostitució, la tracta de persones i el tràfic de drogues. 
III. La política criminal a Europa. 
IV. La política criminal a Espanya. 
V. Avaluació de polítiques públiques.

Amunt

Amunt

El suport bàsic de l'assignatura són els materials docents preparats per Quintero Olivares / Tamarit Sumalla / Villacampa Estiarte / Mª Jesús Guardiola / Padró-Solanet, que hauran de complementar-se amb la bibliografia recomanada i amb el material addicional que s'assenyala en les Guies d'estudi.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt