Victimologia Codi:  20.518    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La victimologia és una disciplina emergent que sorgeix de la preocupació davant l'oblit de la perspectiva de la víctima en l'estudi de la delinqüència. A mitjan segle XX alguns autors van començar a posar en relleu que la criminologia havia centrat l'atenció bàsicament en el delinqüent i la resposta enfront d'aquest. Per això, tenir en compte el paper de la víctima en l'explicació del fet criminal i en l'actuació de la societat davant les seves implicacions i conseqüències constituïa no solament la reparació d'un oblit històric sinó una necessitat científica. 
Sobre aquestes bases, es desenvolupa la victimologia com a branca de la criminologia, encara que hi ha certs sectors que han reclamat l'autonomia d'aquesta disciplina.

L'estudi de la victimologia comprèn també els aspectes jurídics i els referits a la reparació i al suport professional a les víctimes. L'any 2015 hi va haver una important reformes legal a Espanya, concretament la Llei 4/2015 de l'estatut jurídic de la víctima del delicte, que planteja una sèrie de reptes a l'hora d'oferir protecció a les víctimes dins del procés penal i la potenciació de la justícia restaurativa

Amunt

L'assignatura ofereix una visió dels fenòmens relacionats amb el delicte des de la perspectiva de la víctima, centrada, més que en el delicte com a concepte normatiu o comportament inidividual, en el fet de la victimització i la resposta davant la mateixa. És recomanable haver cursat prèviament Fonaments de criminologia, Introducció a la psicologia i Dret penal part general.

Amunt

Professions relacionades amb la prevenció del delicte i l'assistència a les víctimes.

Amunt

Es recomanable haver superat abans Fonaments de criminologia, Introducció a la Psicologia i Dret penal part general

Amunt

Competències: 
- Analitzar el fenomen criminal des d’una perspectiva empírica i interdisciplinària. 
- Informar i assessorar sobre els diferents sistemes de prevenció i reacció al delicte. 
- Aprendre a dissenyar, aplicar i avaluar mesures de protecció i assistència a les víctimes 
- Situar el fenomen criminal en el context personal, social i jurídic en el que es desenvolupa 

- Objectius d’Aprenentatge: 
1. Conèixer el context en què sorgeix la victimologia i les relacions que té amb la resta d’àmbits de la criminologia. 
2. Comprendre els conceptes de víctima, victimització i desvictimització, i també les implicacions i els efectes que tenen. 
3. Distingir els factors de risc segons els diversos models existents. 
4. Conèixer els elements fonamentals de la victimització de diversos col•lectius de risc, com els menors d’edat, les persones amb discapacitat, la gent gran, els emigrants o les persones que treballen en l’àmbit del comerç sexual. 
5. Saber els drets que tenen les víctimes i el reconeixement d’aquests drets en l’àmbit internacional, europeu i espanyol. 
6. Conèixer els diversos models assistencials en relació amb els serveis especialitzats d’atenció a víctimes. 
7. Estudiar els mecanismes jurídics de reparació a la víctima dins i fora del procés penal.

Amunt

I. Fonaments conceptuals de la victimologia 
1. La victimologia en el context de les ciències socials 
2. La victimologia en el context de les ciències de la salut 
3. Visió social de les víctimes 4. Aspectes metodològics i de recerca en victimologia 

II. Victimització en la infància i l'adolescència 
1. Context històric i aparició de la victimologia del desenvolupament 
2. Victimització infantojuvenil: definició i tipologia 
3. Victimització sexual en la infància i l'adolescència: definició i tipologia 
4. Extensió del problema: incidència de la victimització infantojuvenil 
5. Conseqüències de la victimització infantojuvenil 

III. Victimització en l'edat adulta i la senectut 
1. La victimització en l'edat adulta 
2. La victimització en l'ancià 

IV. Victimització en col·lectius de risc 
1. La victimització de les persones amb discapacitat 
2. La victimització de les treballadores del sexe 
3. La victimització de les persones immigrants 
4. Protecció dels col¿lectius de risc 

V. Reparació, suport i protecció 
1.L'estatut jurídic de la víctima 
2.La reparació 
3.Sistemes especialitzats de suport a les víctimes del delicte 
4. Programes de protecció de les víctimes

Amunt

Amunt

Materials docents: Pereda Beltran / Tamarit Sumalla, "Victimología" (UOC 2013). Són el recurs bàsic d'aprenentatge. Els materials i les guies d'estudi ofereixen altres recursos complementaris, consistents en articles doctrinals, documents disponibles online i textos legals, en la seva major part també accessibles online.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt