Polítiques públiques de seguretat i prevenció Codi:  20.519    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La inclusió d'aquesta assignatura al Plà d'estudis del Grau de Criminologia es justifica per la necessitat de que les polítiques puguin ser disenyades sobre la base del coneixement empíric relatiu a les causes del delicte i de la victimització, que s'adeqüin al model social de convivència i que puguin ser avaluades. 

L'estudi científic de la delinqüència s'ha centrat, entre d'altres aspectes, a l'anàlisis de les polítiques públiques de seguretat i prevenció. El coneixement de les causes de la delinqüència comporta reconéixer la necessitat de polítiques que no es basin en una lògica purament reactiva, sinó que consideren la prevenció com una prioritat. Alhora, donada la creixent preocupació de la societat per la seguretat, la criminologia ha d'aportar coneixements que permetin donar resposta racional a les demandes socials, dins les regles del joc d'un Estat democràtic i el respecte a les garanties individuals.

Existeix poca producció en l'àmbit espanyol d'estudis de base empírica que permetin conéixer l'impacte real de les polítiques de prevenció i seguretat adoptades per les institucions i aquesta és la raó per la que aquesta assignatura tindrà en compte els coneixements generats a d'altres països, fonamentalment de l'àmbit anglosaxó, on la investigació d'aquests temes ha tingut un major desenvolupament. 
 

Amunt

L'assignatura té relació especialment amb les assignatures que constitueixen la base de la formació teòrica criminològica i per tant és necessari haver superat Fonaments de criminologia i molt recomanable, a la vegada, haver superat Teories criminològiques I i II i Política criminal.

Amunt

Assessorament tècnic per al disseny, planificació, aplicació i avaluació de polítiques públiques sobre seguretat i prevenció de la delinqüència.

Amunt

Es recomana haver superat Fonaments de criminologia, Teories criminològiques I i II i Política criminal.

Amunt

Competències: 
1. Informar i assessorar sobre els diferents sistemes de prevenció i reacció al delicte. 
2. Aportar informació i coneixement criminològic a l'anàlisis d'una situació o cas concret. 
3. Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera. 
4. Aprendre a dissenyar i aplicar respostes específiqies en funció del tipus de delinqüència. 

Objectius d'Aprenentatge: 
1. Conéixer quines són les polítiques públiques de seguretat i prevencio i el seu funcionament efectiu 
2. Comprendre el paper dels actors clau que condicionen el desenvolupament d'aquest tipus de polítiques. 
3. Conéixer les dificultats de conceptualitzar i medir la por al delicte. 
4. Conéixer les principals línies teóriques i d'investigació empírica davant la por al delicte. 
5. Comprendre els problemes que les polítiques de seguretat plantegen des de la perspectiva dels drets humans i conéixer les vies per evitar-los i resoldre'ls 
6. Comprendre i aprendre a dissenyar l'actuació policial en material de seguretat i prevenció des de bases criminològiques.

Amunt

I: Polítiques de prevenció i el seu marc institucional. 

    1. Clarificacions conceptuals

    2. Els polítics i els ciutadans davant de la prevenció

    3. Experiències amb la implementació de polítiques de prevenció: aprendre dels errors

    4. Com superar aquestes reptes?


II: Percepció de la seguretat, desordre i por al delicte

     1. Orígens.

     2. El concepte de por al delicte: la por com a estat i la por com a disposició

     3. El mesurament de la por al delicte

     4. Por al delicte: tendències

     5. Teories sobre la por al delicte

     6. Respostes policials a la por al delicte

III: Human rights and limits on security policies

    1. Security policies and human rights

    2. Discrimination

    3. Use of force and torture

    4. Cruel, inhumane or degradating punishment

    5. Criminal justice research and human rights

    6. Crime prevention and human rights 

    7. Interventions and mechanisms


IV: Policia i polítiques de reforma policial

   1. La institució policial enfront de l'activitat policial: l'assemblatge policial i la familia policial estesa

    2. Models policials

    3. El treball i les funcions de la policia: cap a un minimalisme policial?

    4. L'actuació policial i la criminologia

    5. La reforma policial i el control de les seves actuacions.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt