Predicció, prevenció i tractament de la cond.delictiva Codi:  20.520    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Predicció, prevenció i tractament de la conducta delictiva" forma part del grup d'assignatures de criminologia aplicada del Grau en Criminologia. Aquesta assignatura abasta continguts molt amplis i rellevants en la criminologia actual.

En l'assignatura, en un primer lloc, es presenten els conceptes fonamentals relacionats amb la valoració del risc de reincidència, per després aprofundir en com es duu a terme la predicció del delicte i en els problemes inherents a aquesta tasca d'acord amb determinats paràmetres. També ens centrarem en l'estudi del procés de desistiment del delicte, i en els tractaments que es poden aplicar.

Els continguts d'aquesta assignatura estan íntimament relacionats, perquè sense els coneixements per poder valorar si una persona avaluada té una major o menor risc de cometre un acte delictiu seria impossible elaborar programes de tractament o de prevenció. Per què? D'una banda, perquè per prevenir hem de saber quins factors augmenten el risc de reincidència, així com aquells que fan menys probable que es doni el delicte (els factors de protecció). De l'altra, perquè per tractar hem de saber valorar el risc i els factors que s'associen amb la possible reincidència per així establir els objectius de tota intervenció, ja sigui en el subjecte delinqüent o en el marc de la prevenció individual o social.

Amunt

Aquesta assignatura manté relacions importants amb altres àrees, com la Política Criminal o la Psicologia Criminal. Pel que fa a la primera, és obvi que una política criminal es defineix per la manera en què un país legisla i posa en pràctica actuacions tendents a evitar el delicte, és a dir, a prevenir-ho, ja sigui mitjançant sancions penals o per mitjà de mesures de naturalesa social, de major amplitud o abast. Pel que fa a la Psicologia Criminal, els seus coneixements incideixen d'una manera directa en aquesta assignatura, ja que constitueixen els fonaments sobre els quals es pot predir, tractar i prevenir la delinqüència.

Amunt

La valoració del risc de reincidència i la selecció dels tractaments adequats o altres intervencions per a reduir el risc de reincidència són camps de coneixement que en les últimes quatre dècades s'estan desenvolupant i expandint constantment. De fet, hi tenen una presencia cada vegada més important en els àmbits laborals de Justícia i seguretat. Es poden aplicar en diversos camps professionals com ara: la psicologia, la criminologia, el treball social/educació social, el dret penal o familiar i en l'àmbit de la correcció penal en general.

Amunt

És imprescindible haver cursat prèviament l'assignatura "Introducció a la Psicologia". A més, l'assignatura està relacionada amb "Psicologia Criminal".

També és recomanable haver cursat prèviament l'assignatura "Mètodes d'investigació quantitativa en criminologia" i "Anàlisi de dades". Les competències assolides en aquestes dues assignatures ajudaran a l'estudiant a entendre el material de la present assignatura.

Amunt

L'estudi dels factors de risc i de protecció que s'associen al delicte facilitarà a l'estudiantat noves eines per aprofundir en la predicció, la prevenció i el tractament de la conducta delictiva. Tot això li permetrà conèixer i treballar, d'una forma més integral i completa, les problemàtiques que es deriven dels tractaments dels delinqüents. 

Resultats d'Aprenentatge - Generals

Coneixements (K)

 

 • Comprendre el fenomen criminal des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària.
 • Explicar els factors associats a la implicació en la delinqüència i en la victimització.
 • Identificar les polítiques de seguretat i prevenció existents aplicades a la delinqüència. 
 • Reconèixer les mesures d'intervenció en l'infractor, i les mesures de protecció i assistència a les víctimes.
Habilitats (S)

 

 

 • Diagnosticar el fenomen criminal prenent en consideració les diverses aproximacions teòriques que expliquen la delinqüència. 
 • Analitzar el fenomen criminal des de la perspectiva empírica i interdisciplinària pròpia de la criminologia. 
 • Realitzar informes i treballs de manera estructurada conforme a la metodologia pròpia de la disciplina. 
 • Dissenyar i aplicar les intervencions adequades, tant en la víctima com en l'infractor, segons la tipologia concreta de criminalitat. 
 • Dissenyar i aplicar polítiques de seguretat i prevenció de la delinqüència. Liderar equips de treball amb motivació i iniciativa. 
 • Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera. 
Competències (C)

 

 

 • Adaptar-se a les noves realitats que sorgeixin en el pla acadèmic o professional amb autonomia per a aprendre de forma contínua. 
 • Aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional. 
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans, la diversitat i la perspectiva de gènere, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.
 • Resoldre situacions conflictives o problemàtiques de manera argumentativa que sorgeixin en l'exercici de la professió, amb decisió i criteris clars/objectius.

 

Resultats d'Aprenentatge - Específics

 • Situar el fenomen criminal en el context personal, social i jurídic en el qual es desenvolupa.
 • Aprendre a dissenyar, aplicar i avaluar polítiques de seguretat i prevenció de la delinqüència.
 • Ser capaç de dissenyar, aplicar i avaluar mesures d'intervenció en la persona de l'infractor.
 • Aprendre a dissenyar, aplicar i avaluar mesures de protecció i assistència a les víctimes.
 • Informar i assessorar sobre els diferents sistemes de prevenció i reacció al delicte.
 • Capacitat per emprar eficaçment mitjans alternatius de solució de conflictes i de justícia restaurativa.

Amunt

L'assignatura està formada per 3 mòduls temàtics que es presenten a continuació:

Mòdul 1: Predicció, valoració i gestió del risc de reincidència

 1. Del desenvolupament de la perillositat a la gestió del risc de reincidència
 2. La reincidència
 3. Mètodes i eines per a la valoració del risc de reincidència
 4. Hetereogeneïtat, canvi i estabilitat

Mòdul 2: Prevenció de la delinqüència

 1. La definició de la prevenció de la delinqüència
 2. Tipologia de prevenció
 3. La prevenció de la delinqüència a la pràctica

Mòdul 3: Tècniques i programes de tractament de la delinqüència en joves i adults infractors

 1. Necessitats terapèutiques dels delinqüents i tècniques de tractament
 2. Programes de tractament per a delinqüents adults
 3. Programes de tractament per a infractors juvenils: intervenció educativa i terapèutica
 4. Rehabilitació, reinserció i integració social

Amunt

Amunt

El material bàsic d'aquesta assignatura és:

Hilterman, E. (2019). Predicció, valoració i gestió del risc de reincidència. Universitat Oberta de Catalunya.

Worling, James R., Curwen, Tracey. (2012). ERASOR Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism  2.0 (traducció y adaptació al castellà de: Rodrigo Venegas Cárdenas, Nahikari Sánchez, Ed Hilterman i Sandra Siria). 

Hilterman, E. (2019). Prevenció de la delinqüència. Universitat Oberta de Catalunya.

Nguyen, T. (2019). Tècniques i programes de tractament de la delinqüència en joves i adults infractors. Universitat Oberta de Catalunya.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt