Gènere i delinqüència Codi:  20.523    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En els darrers anys el gènere s'ha configurat com una nova perspectiva d'anàlisi criminològic en la producció, l'organització i el tractament integral dels coneixements relatius a la criminalitat, la victimització i les conseqüències del delicte o el control social. 

L'assignatura de "Gènere i delinqüència" s'inicia amb l'abordatge teòric de l'enfocament del gènere dins de la ciència criminològica, analitzant les diferents etapes, enfocaments, fonaments i crítiques a la perspectiva feminista, tot revisant les teories criminològiques des de la perspectiva del gènere. 
També s'estudia, des d'un punt de vista internacional, la resposta del sistema de justícia penal envers el gènere femení a partir de l'anàlisi de les necessitats criminògenes de les dones ofensores i de la resposta que els tribunals atorguen a la dona delinqüent. 

Des d'un punt de vista més pràctic i empíric i com a temes específics en anglès, es tracta l'empresonament de les dones delinqüents a partir de l'anàlisi de les xifres, les característiques personals i les necessitats de tractament de les dones dins del medi carcerari, juntament amb la fenomenologia dels delictes contra la indemnitat i llibertat sexual i la violència dins de les relacions de parella, així com les possibles propostes de tractament judicial i d'assistència a la víctima en aquests àmbits. 

El mòdul corresponent a aquesta part de l'assignatura (mòdul 3) és en anglès. LA GES i la PAC corresponents al mòdul 3 es faran en anglès. Els estudiants hauran de respondre la PAC 3 també en anglès. A les PS i els EX hi pot haver algun enunciat o comentari d'un text breu en anglès però els alumnes podran contestar en català o castellà si ho prefereixen.

Amunt

És una assignatura obligatòria de 4 crèdits. 

Amunt

Es recomana haver cursat prèviament les assignatures de Fenomenologia de la criminalitat i Victimologia. 

Amunt

- Competències: A més a més de les competències generals i de caràcter transversal, en aquesta assignatura es treballaran les competències específiques següents: 
1.- Analitzar des d'un punt de vista teòric el fenomen criminal, la victimització i el control social des de la perspectiva del gènere. 
2.- Capacitat d'anàlisi per conèixer el tractament que el sistema de justícia penal i el sistema carcerari concedeixen a les dones delinqüents a partir de dades empíriques com enquestes i programes específics en la matèria. 
3.- Capacitat de reflexió per millorar l'assistència a les víctimes de delictes sexuals i de violència de parella i visió crítica per valorar l'aplicació de nous mecanismes de justícia en aquests àmbits, com la Justícia Restaurativa. 

- Objectius d'Aprenentatge: En finalitzar el semestre els alumnes hauran de ser capaços de: 
- Comprendre i identificar el sentit, les conseqüències i les noves aportacions que aporta el nou enfocament sociològic del gènere a la Criminologia. 
- Incrementar el coneixement sobre la naturalesa i la complexitat de la regulació del tractament de la dona dins del sistema de justícia penal i del control social informal, amb especial atenció a les condemnes i la pena privativa de llibertat. 
- Reflexionar des d'un punt de vista crític al voltant de quina ha de ser la resposta més adient envers les dones infractores, tenint en compte els seus factors criminògens i el seu context personal, i identificar quins elements de l'actual sistema beneficien o obstaculitzen aquesta resposta. 
- Conèixer la fenomenologia i la prevalença dels diversos tipus de violència contra la dona, tant la violència sexual, com de parella com el tràfic de persones, a partir dels instruments de mesura internacionals. 
- Conèixer quins són els mecanismes que existeixen per tractar el fenomen de la violència contra la dona, els seus beneficis i els seus inconvenients.

Amunt

Mòdul didàctic 1

Gènere i criminalitat
Myriam Herrera Moreno
1. Rellevància de l'enfocament de gènere en criminologia
2. Estudis sobre gènere i criminalitat: evolució i perspectives
3. Gènere i delicte: plantejaments criminològics


Mòdul didàctic 2


Gènere i justícia penal
Loraine Gelsthorpe
1. Temes generals relacionats amb el gènere, la delinqüència i la justícia
penal
2. Dones i control informal
3. Dones i condemnes
4. El creixent empresonament de dones
5. Dones i sancions de prestació de serveis a la comunitat
6. Què funciona amb les dones?
7. Dones i sistema penitenciari espanyol
8. Homes i masculinitat

Mòdul didàctic 3


Specific topics
Loraine Gelsthorpe
1. Women in prison
2. Victims of gender violence and sexual violence
3. Reciprocal, bidirectional or cross violence

Amunt

Amunt

A l'apartat corresponent de "recursos de l'aula" els estudiants disposen de tots els materials i recursos d'aprenentatge per preparar les activitats i resoldre la PAC: tant NIUS com recursos complemenataris. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt