Desviació i control social Codi:  20.525    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Des dels seus orígens la Criminologia ha estat considerada una ciència multidisciplinària en què les diferents aportacions conflueixen en un interès comú: explicar les raons últimes de la conducta delictiva dels éssers humans. Juntament amb l'aportació de la Psicologia, l'anàlisi sociològica de la conducta desviada i dels factors i funcions del control social han estat elements fonamentals per arribar a comprendre i detallar les raons per les quals els individus cometen conductes desviades i delictives.

L'assignatura "Desviació i control social" forma part del grup d'assignatures sociològiques del Grau en Criminologia. Centra el seu objecte d'estudi, en primer lloc, en el fenomen social de la "desviació", entès com la ruptura de les normes socials, des d'un punt de vista que supera el simple incompliment de la legalitat. S'analitzaran els efectes negatius, però també els positius del procés de desviació, així com la importància que la reacció i el context social tenen en la construcció i identificació amb el comportament no conformista.

En segon lloc, i com a element clau de la reacció social, l'assignatura analitzarà els diferents processos de "control social" del comportament, que van des del control del sistema legal (control social formal) al mateix autocontrol, passant per la reacció del cercle proper (control social informal).

Finalment, s'estudiaran els factors que conformen els processos d'etiquetatge, estereotip i estigmatització així com els patrons que connecten l'estructura social i la desviació i el seu reflex en problemàtiques concretes com les subcultures desviades o la delinqüència de coll blanc.

Amunt

"Desviació i control social" és una assignatura obligatòria de tercer curs. Es recomana haver cursat i superat prèviament l'assignatura d'Introducció a la Sociologia i Sociologia del Dret.

Amunt

L'anàlisi sociològica de la conducta desviada facilitarà a l'alumnat noves eines d'anàlisi de la realitat criminològica que li permetran conèixer i treballar, d'una forma més integral i completa, les problemàtiques que se'n deriven del comportament desviat i dels instruments de control social.

Els objectius principals d'aquesta assignatura són els següents:

1. Entendre els conceptes de "desviació social", "norma social" i "control social" així com ser capaços de diferenciar "desviació" i "criminalitat".

2. Conèixer el paper de la sociologia de la desviació a partir dels diferents enfocaments metodològics i teòrics.

3. Conèixer i diferenciar els conceptes "d'estereotip", "estigma" i "etiquetatge" i les manifestacions que tenen respecte a diferents temàtiques de caràcter social com, per exemple, el tractament social de l'homosexualitat.

4. Entendre les dimensions socials de la violència com a fenomen universal i les diverses formes, factors i patrons socials de la violència física, sexual i la referida al suïcidi, des d'un punt de vista d'anàlisi sociològica.

5. Conèixer els patrons que connecten l'estructura social i la desviació així com l'associació entre l'estatus social, la classe i la desviació.

6. Analitzar els factors que conformen les subcultures desviades, l'organització social del crim i la delinqüència de coll blanc.

Pel que fa a les competències, a més de les generals i de caràcter transversal, en aquesta assignatura es treballaran les competències específiques següents:

1. La comprensió del fenomen criminal des de la perspectiva sociològica del comportament desviat i des de la seva relació amb els processos de control social.

2. El coneixement dels conceptes de desviació social, norma social i control social a partir de les diverses teories elaborades per la doctrina sociològica, així com les seves repercussions i manifestacions en el fenomen criminal i desviat.

3. L'aprenentatge de les aplicacions de la sociologia de la desviació i el control social en els processos d'etiquetatge i estigmatització social, així com les conseqüències dels mateixos en la construcció del comportament desviat.

4. L'anàlisi dels factors i patrons generals que connecten l'estructura social i la desviació i les seves manifestacions amb problemàtiques desviades concretes com la violència contra tercers, el suïcidi o les subcultures desviades.

Amunt

Mòdul didàctic 1 
Interpretacions del comportament desviat i control social 
1. Metodologia: punts de vista per a entendre la desviació social 
2. El control social del comportament desviat 
3. Estratègies per a entendre la desviació 
4. Punts de vista alternatius 

Mòdul didàctic 2 
Incomplir les normes 
1. Normes socials 
2. Estereotip, etiquetatge i estigma 
3. El comportament sexual com a font de desviació 
4. Homofòbia i preferències sexuals 
5. La persecució de la diferència: obesitat, tatuatge i discapacitat 

Mòdul didàctic 3 
Violència i risc personal 
1. Les formes de la violència: interpretacions biològiques, psicològiques i socials 
2. La violència física 
3. Violència sexual 4. Violència autoinfligida: el suïcidi 

Mòdul didàctic 4 
L'estructura social de la desviació 
1. Desigualtat social, violència i desviació 
2. Subcultures desviades 
3. Societats criminals 
4. Delictes de coll blanc

Amunt

Amunt

Els materials docents han estat elaborats pel professor Jaime Rivière, Doctor en Ciència Política i Sociologia per la UNED i professor de sociologia de la desviació a la Universitat de Salamanca.

Format Paper:

Mòdul didàctic 1: Interpretacions del comportament desviat i control social

Mòdul didàctic 2: Incomplir les normes

Mòdul didàctic 3: Violència i risc personal

Mòdul didàctic 4: L'estructura social de la desviació

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt