Psicologia criminal Codi:  20.527    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Psicologia criminal és una assignatura clau en els estudis de Criminologia que s'ocupa, principalment, de l'anàlisi del comportament antisocial i delictiu, així com de l'estudi de la ment criminal i dels processos cognitius i conductuals que porten a un individu a l'activitat delictiva i/o desviada. En definitiva, i des del coneixement científic, la Psicologia criminal ens apropa a la comprensió del fenomen criminal, a les característiques dels seus autors i, també, a conèixer els elements de tipus psicològic que poden ser utilitzats per prevenir i tractar la conducta delictiva. 

Un altre dels punts essencials, objecte d'estudi de la psicologia criminal, i que resulta fonamental per a la Criminologia, és el fenomen de la "carrera criminal": comprendre els factors de risc i els factors protectors davant del delicte, així com les diferents respostes i trajectòries dels individus, són elements clau per desenvolupar campanyes de prevenció i també de tractament delictiu. 

Des d'un punt de vista més instrumental, la psicologia criminal contribueix a la investigació i resolució dels delictes (elaboració de perfils criminals) i, en general, a l'aplicació d'estratègies de rehabilitació més efectives, tant per als delinqüents com per a les víctimes.

Amunt

Aquesta assignatura de 6 ECTS està situada al 5è semestre dels estudis de Criminologia. Junt amb l'assignatura de Introducció a la Psicologia (1er semestre) i l'assignatura de Bases Psicosocial en Criminologia (3er semestre), completen els 12 ECTS de les materies de psicologia que s'ofereixen al Grau de Criminologia. Pel seu correcte seguiment, es recomana haver cursat i superat previament les dues assigantures ara indicades per així disposar d'una bona base formativa en la temàtica que ara s'ofereix.

Amunt

Els camps professionals sobre els que es projecta la psicologia criminal es troben recollits al quart mòdul. Essent els àmbits professionals més rellevants i profusos el tractament dels delinqüents, la prevenció de la delinqüència i l'avaluació del risc de reincidència.

Per una altra banda, un dels àmbits més estimulants de la matèria és la investigació criminal o criminal profiling, àrea que consisteix en l'elaboració de perfils criminals que ajudin a la investigació policial. A més a més, un altre camp on la Psicologia criminal és imprescindible és en l'àmbit de la Psicologia penitenciaria, la qual s'ocupa de diferents aspectes de les presons, com les característiques dels empresonats, la violència en les presons, els efectes negatius derivats de la reclusió, etc.

Per últim, altres àmbits pràctics rellevants en la societat actual són la Psicologia forense, la selecció de jurats, el tractament de víctimes, la memòria de testimonis, terrorisme, etc. En tots aquests àmbits els coneixements procedents de la Psicologia criminal són essencials i formen les bases per a un treball pràctic adient i amb resultats eficaços.

Amunt

Es recomana haver cursat les matèries Introducció a la Psicologia i Bases psicosocials de la Criminologia.

Amunt

Resultats d'Aprenentatge - Generals

Coneixements (K)

 • Comprendre el fenomen criminal des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària.
 • Explicar els factors associats a la implicació en la delinqüència i en la victimització.
 • Reconèixer les mesures d'intervenció en l'infractor, i les mesures de protecció i assistència a les víctimes.
Habilitats (S)
 • Diagnosticar el fenomen criminal prenent en consideració les diverses aproximacions teòriques que expliquen la delinqüència. 
 • Analitzar el fenomen criminal des de la perspectiva empírica i interdisciplinària pròpia de la criminologia. 
 • Realitzar informes i treballs de manera estructurada conforme a la metodologia pròpia de la disciplina. 
 • Dissenyar i aplicar les intervencions adequades, tant en la víctima com en l'infractor, segons la tipologia concreta de criminalitat. 
 • Dissenyar i aplicar polítiques de seguretat i prevenció de la delinqüència. Liderar equips de treball amb motivació i iniciativa. 
 • Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera. 
Competències (C)
 • Adaptar-se a les noves realitats que sorgeixin en el pla acadèmic o professional amb autonomia per a aprendre de forma contínua. 
 • Aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional. 
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans, la diversitat i la perspectiva de gènere, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.
 • Resoldre situacions conflictives o problemàtiques de manera argumentativa que sorgeixin en l'exercici de la professió, amb decisió i criteris clars/objectius.

Resultats d'Aprenentatge - Específics 

 • Introduir a l'estudiant en els conceptes fonamentals de la psicologia criminal. 
 • Conèixer i utilitzar de forma adequada la terminologia científica específica de l'assignatura. 
 • Comprendre els principis de la investigació criminal psicològica tant respecte als fonaments teòrics com pel que fa a la seva dimensió aplicada. 
 • Posar a l'abast de l'estudiant els coneixements més actuals en matèria d'anàlisi, avaluació i pronòstic de la conducta antisocial i/o delictiva. 
 • A partir de l'anàlisi psicològica de la criminalitat, treballar tant l'explicació del delicte com les aplicacions més utilitzades per a la seva prevenció i tractament. 
 • Conèixer i relacionar les principals teories utilitzades per la psicologia criminal amb les conductes criminals efectives. 
 • Identificar els diferents tipus de conductes criminals i els seus elements característics. 
 • Interpretar les principals variables que intervenen en el procés de presa de decisions, las formes de persuasió i els biaixos més freqüents.
 • Llegir d'una manera crítica la bibliografia científica, avaluant la procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disponible.
 • Usar documents, texts i publicacions d'una tercera llengua (anglès).

Amunt

L'assignatura té les següents unitats:

Unitat 1: L'anàlisi psicològica de la delinqüència i el seu mètode. 
Unitat 2: Comportament i tipus criminals. 
Unitat 3: Explicacions psicològiques de la conducta delictiva. 
Unitat 4: Aplicacions: criminal profiling, psicologia penitenciaria, tractament a delinqüents i avaluació del risc.

Amunt

Amunt

Els materials de l'assignatura es presenten en 4 mòduls bàsics, així com també en diversos articles i capítols de llibre, que trobareu a l'aula organitzats en 4 Reptes a solucionar.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt