Medicina legal i forense Codi:  20.528    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La Medicina Legal, Forense o Judicial neix, existeix i roman estretament vinculada a les exigències de la Justícia tant per la seva naturalesa com pel seu contingut. En l'actualitat, aquesta denominació de la disciplina mèdica té dues vessants diferenciades que seran estudiades en aquesta assignatura: la Medicina Forense o Judicial i la Medicina Legal. Una altra qüestió que tractarem és la gran transcendència de la Medicina Legal i Forense i la importància que, per a un criminòleg, té el seu coneixement. També estudiarem quines responsabilitats es deriven de les actuacions mèdic forenses per a tots els agents que intervenen en el procediment judicial. Els progressos científics i tecnològics així com el desenvolupament cada vegada més complex del món del dret i les creixents exigències socials, han fet que apareguin i que siguin necessàries les aplicacions de variades disciplines que complementen o que estan íntimament relacionades. Les anomenades "Ciències Forenses" estan integrades per diverses ciències i tecnologies que aporten coneixements, procediments i tècniques que condueixen a la cerca de la resolució de les qüestions que plantegen els casos legals en estudi. Les nocions de Medicina Legal i Forense són una part important dels coneixements del Grau en Criminologia i la seva aplicació interdisciplinar amb la resta de coneixements permetran a l'estudiant resoldre, amb millors competències, els casos i problemàtiques que es presentin.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 6 crèdits.

Amunt

No es requereixen coneixements específics previs.

Amunt

Coneixements, habilitats i competències generals:

K2 Comprendre el fenomen criminal des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària

S2        Analitzar el fenomen criminal des de la perspectiva empírica i interdisciplinària pròpia de la criminologia.

 S4        Realitzar informes i treballs de manera estructurada conforme a la metodologia pròpia de la disciplina.

S8        Liderar equips de treball amb motivació i iniciativa. 

S10      Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

C2  Adaptar-se a les noves realitats que sorgeixin en el pla acadèmic o professional amb autonomia per a aprendre de forma contínua.

C3   Aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

C4  Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans, la diversitat i la perspectiva de gènere, tant en la pràctica acadèmica com en la professional

C5  Resoldre situacions conflictives o problemàtiques de manera argumentativa que sorgeixin en l'exercici de la professió, amb decisió i criteris clars/objectius

Els coneixements i l'estudi de la Medicina legal i forense permetran al criminòleg conèixer i treballar d'una forma més integral en les actuacions judicials. A més de les competències generals i de caràcter transversal, en aquesta assignatura es treballaran les competències específiques següents:

1.- Comprendre les principals característiques que defineixen la Medicina forense i les seves relacions amb altres àrees de la Medicina i de les Ciències forenses.

2.- Adquirir coneixements sobre els diagnòstic de la mort certa, mitjançant l'autòpsia, amb l'estudi del cadàver i dels signes de mort.

3.- Conèixer les valoracions mèdic-legals de les lesions no mortals i mortals, diferenciant dins de les lesions mortals les de tipus vital i les post mort.

4.- Conèixer com per mitjà de la criminalística i les seves relacions amb altres Ciències forenses podem identificar a una persona i realitzar l'estudi dels indicis recollits a l'escenari del delicte.

 

Objectius d'aprenentatge

En finalitzar el semestre els alumnes hauran de ser capaços de:

1. Conèixer el concepte, contingut i classificació de la Medicina legal i forense.

2. Adquirir coneixements de les principals branques de la Medicina legal i la seva aplicació pràctica.

3. Adquirir coneixements en patologia forense, mecanismes lesius, quadres clínics, aspectes relatius a les lesions en l'individu viu i l'estudi de les lesions en casos de mort.

4. Diferenciar les característiques bàsiques de lesions produïdes en vida i les produïdes en període postmortal.

5. Estudiar les lesions i morts per diferents mecanismes d'acció de gran interès en Medicina Legal i Forense.

6. Conèixer i diferenciar les característiques dels trets per arma de foc i de les lesions i morts per armes blanques.

7. Analitzar la repercussió mèdic- legal de la sexologia forense, de manera especial la valoració forense dels delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.

8. Adquirir coneixements forenses relacionats amb l'inici de la vida, l'interrupció voluntària i legal, de l'embaràs enfront de l'avortament provocat.

9. Descobrir l'ampli contingut de la Criminalística forense i assumir coneixements bàsics en aspectes com la identificació.

10. Analitzar la participació de les Ciències forenses com l'Antropologia i l'Odontologia forense en la identificació dels individus.

Amunt

Mòdul didàctic 1 Psiquiatria forense

1. Concepte i contingut.

2. La prova pericial psiquiàtrica. Informe psiquiàtric forense.

3. Psiquiatria i Dret Penal

4. Psiquiatria i Dret Civil.

 

Mòdul didàctic 2 Tanatologia forense

1. Concepte mèdic i jurídic de la mort.

2. Diagnòstic de la mort certa.

3. Estudi de la naturalesa i causa de la mort.

4. La data de la mort o cronotanatodiagnòstic.

5. Autòpsia: Fonaments i tècniques.

 

Mòdul didàctic 3 Patologia forense

1. Estudi mèdic legal de les lesions.

2. Diagnòstic diferencial entre lesions vitals i postmort.

3. Valoració mèdic- legal i classificació de les contusions.

4. Accident de trànsit. Atropellament.

5. Lesions i mort per arma blanca.

6. Lesions i mort per arma de foc.

7. Asfíxies. Qüestions mèdic-legals.

8. Mort per inhibició.

9. Catàstrofes. Intervenció mèdic legal.

 

Mòdul didàctic 4 Sexologia forense i medicina legal del nounat i la infància. Criminalística forense.

1. Aspectes mèdic - legals dels delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.

2. Avortament. Valoració mèdic - legal.

3. Mort violenta del nounat i del nen.

4. Identificació del subjecte viu.

5. Antropologia Forense.

6. Odontologia Forense.

7. Anàlisi DNA. Biologia molecular i la seva aplicació

Amunt

Amunt

Cada activitat disposa dels seus recursos d'aprenentatge. A més a més, a l'apartat corresponent de l'aula (recursos) disposen de recursos complementaris.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt