Mètodes quantitatius d'investigació en criminologia Codi:  20.530    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Mètodes d'investigació quantitativa es centra en les estratègies o dissenys d'investigació associats al mètode quantitatiu: experimental, quasiexperimental, selectiu (en especial els dissenys d'enquesta i ex post facto) i observacional.

Aquesta assignatura pretén situar la recerca criminològica en el context general de l'activitat científica. Es mostra a l'estudiant com arribar a distingir les característiques del coneixement científic respecte d'altres tipus de coneixement. Es treballarà sobre l'esquema general de recerca d'una manera seqüencial i relacionada. Es proporcionen els elements clau que formen part de la recerca quantitativa i s'adreça a valorar l'adequació del pla d'investigació en relació als objectius/hipòtesis plantejats.

El primer mòdul de l'assignatura es centra en les característiques del coneixement científic i en la metodologia d'enquesta. El segon es centra en l'elaboració d'enquestes en l'àmbit criminològic. Una tercer mòdul es dedicarà a l'observació com a tècnica descriptiva; les seves característiques, els diferents tipus de mesures derivables i les diferents formes de plantejar aquesta tècnica a l'àmbit de la recerca criminològica.  El quart mòdul es dedica a l'estudi dels mètodes experimentals i quasi-experimentals. En concret, s'estudia l'experiment, les característiques, aplicacions, avantatges i desavantatges d'aquest tipus de mètodes. Finalment, una cinquena part, tracta sobre les normes i orientacions de com gestionar i elaborar un article científic.

Mètodes d'investigació quantitativa vol posar de manifest: (a) la importància que té la bona planificació del disseny d'investigació i (b) les conseqüències que poden derivar-se d'un disseny inicial inadequat a l'hora d'obtenir les dades, analitzar-les, interpretar-les i extreure'n conclusions.

Amunt

Aquesta assignatura ha estat dissenyada assumint que s'ha cursat prèviament l'assignatura Metodologia de les Ciències Socials, i per tant, que es tenen consolidats els conceptes bàsics de la metodologia d'investigació en criminologia. D'altra banda, l'assignatura proporciona una base conceptual que permet assolir millor les competències d'assignatures posteriors de la matèria Anàlisis de dades en criminologia.

Amunt

Atès el caràcter instrumental d'aquesta assignatura, els seus continguts són aplicables a qualsevol àmbit de la criminologia, especialment el bàsic, però també l'aplicat.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'han dissenyat assumint que s'ha cursat prèviament l'assignatura Metodologia de les Ciències Socials.

Amunt

Resultats d'aprenentatge:

Coneixements:

K2 Comprendre el fenomen criminal des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària
K4 Descriure les tècniques de recerca qualitatives i quantitatives per a l'anàlisi i l'avaluació de la criminalitat

Capacitats:

S2 Analitzar el fenomen criminal des de la perspectiva empírica i interdisciplinària pròpia de la criminologia.
S3 Aplicar les tècniques més avançades i avantguardistes de recerca qualitatives i quantitatives en l'anàlisi i l'avaluació de la criminalitat.
S4 Realitzar informes i treballs de manera estructurada d'acord amb la metodologia pròpia de la disciplina.
S5 Dissenyar i aplicar les intervencions adequades, tant a la víctima com a l'infractor, segons la tipologia concreta de criminalitat.
S6 Dissenyar i aplicar polítiques de seguretat i prevenció de la delinqüència.
S8 Liderar equips de treball amb motivació i iniciativa.
S10 Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

Competències:

C2 Adaptar-se a les noves realitats que sorgeixin en el pla acadèmic o professional amb autonomia per aprendre de manera continuada.
C3 Aplicar les tecnologies digitals a l'àmbit acadèmic i professional.
C4 Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans, la diversitat i la perspectiva de gènere, tant a la pràctica acadèmica com a la professional
C5 Resoldre situacions conflictives o problemàtiques de manera argumentativa que sorgeixin en l'exercici de la professió, amb decisió i criteris clars/objectius

Objectius de l'assignatura

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant aprengui com s'ha obtingut el coneixement criminològic, per què s'ha fet amb aquesta metodologia i quins són els avantatges i els inconvenients que planteja.

Objectius generals:

1. Que l'estudiant connecti el contingut de l'epistemologia i de l'anàlisi de dades per mitjà de la baula que els uneix. Una determinada orientació del coneixement ha de desembocar sempre sobre un pla per obtenir informació de la realitat. Aquesta informació quan té forma numèrica es realitza mitjançant l'anàlisi de dades.

2. Que l'estudiant sigui capaç per si mateix de llegir i entendre els documents científics originals que transmeten els resultats de les investigacions. Totes les fonts documentals de la criminologia estan comunicades inseparablement de la metodologia emprada.

3. Que l'estudiant desenvolupi un esperit crític respecte a la forma d'accedir al coneixement. No només del saber acadèmic, sinó també de tota la informació que li arriba pels mitjans de comunicació: de les entrevistes, de les enquestes, dels programes d'actuació social, dels debats sobre educació, de les seccions de divulgació científica, etc.

Objectius específics:

 •  Entendre els supòsits que recolzen la lògica de la investigació científica.
 • Adquirir el vocabulari metodològic bàsic en català i anglès de la investigació científica
 •  Identificar i formular de forma operativa hipòtesis relacionades amb un problema d'investigació.
 •  Saber identificar les variables objecte d'estudi i determinar el seu rol: variables independents (VI), variables dependents (VD)
 •  Identificar variables estranyes i controlades.
 •  Conèixer les principals característiques, avantatges i inconvenients dels mètodes quantitatius: enquesta, observacional, experimental i selectiu.
 •  Reconèixer els trets distintius dels diferents mètodes d'investigació
 •  Identificar un determinat disseny d'investigació.
 •  Conèixer els conceptes de fiabilitat o validesa.
 •  Conèixer les tècniques de control i entendre la seva importància.
 •  Entendre el concepte de manipulació.
 •  Saber estructurar un document d'acord amb la normativa per a informes científics de l'APA.
 •  Saber identificar, citar i referenciar un document d'acord amb la normativa APA.
 •  Saber emetre judicis ètics respecte a una recerca.
 •  Ser capaç d'elaborar informació a partir de literatura científica.
 •  Avaluar de forma raonada i crítica la qualitat de l'apartat de "mètode" d'un article científic.

Amunt

Per a realitzar cada activitat, l'assignatura disposa dels següents recursos textuals:

Activitat 1:

Lògica de la recerca quantitativa

Activitat 2:

La recerca per enquesta: el qüestionari

La recerca per enquesta: el mostreig

Activitat 3:

Les dades secundàries i l'anàlisi de contingut quantitativa

L'anàlisi de dades quantitatives

Acitivitat 4

L'experiment i el quasi experiment a la recerca criminològica

L'escriptura de l'informe de recerca quantitatiu

Amunt

L'operacionalització i el mesurament Audiovisual
Com volem respondre les preguntes formulades per la recerca? Audiovisual
L'anàlisi de dades i la redacció de l'informe de recerca Audiovisual
Què volem investigar? Audiovisual
L'anàlisi de les dades quantitatives XML
L'anàlisi de les dades quantitatives DAISY
L'anàlisi de les dades quantitatives EPUB 2.0
L'anàlisi de les dades quantitatives MOBIPOCKET
L'anàlisi de les dades quantitatives HTML5
L'anàlisi de les dades quantitatives PDF
La recerca per enquesta: el qüestionari XML
La recerca per enquesta: el qüestionari DAISY
La recerca per enquesta: el qüestionari EPUB 2.0
La recerca per enquesta: el qüestionari MOBIPOCKET
La recerca per enquesta: el qüestionari HTML5
La recerca per enquesta: el qüestionari PDF

Amunt

A més dels mòduls didàctics dels recursos d'aprenentatge disponibles en diferents formats, l'assignatura disposa d'uns vídeos que exemplifiquen el procés de disseny i l'elaboració d'una investigació de tipus quantitatiu amb una investigació científica concreta.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt