Anàlisi de dades Codi:  20.532    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La metodologia en general i l'estadística en particular són una eina imprescindible per a resoldre problemes i prendre decisions en qualsevol context científic. L'assignatura Anàlisi de Dades és la primera assignatura que permetrà a l'alumne apropar-se al procés d'anàlisi de les dades obtingudes en un context científic. Aquesta assignatura, continuació de l'assignatura Mètodes Quantitatius d'Investigació Criminològica, aprofundeix en els detalls del procés d'elaboració i tractament de les dades que aquests tipus de dissenys permeten obtenir.

L'objectiu serà que l'estudiant pugui assolir coneixements elementals sobre la manera de planificar, analitzar i interpretar de manera rigorosa i amb les tècniques estadístiques apropiades, les dades obtingudes amb els dissenys d'investigació en qualsevol de les seves modalitats.

Atès el caràcter instrumental d'aquesta matèria, a més de facilitar les eines conceptuals, es proporcionaran també, els elements necessaris per poder analitzar de manera crítica els resultats i procediments estadístics empleats en els diferents informes d'investigacions (treballs de final de grau, articles, informes, llibres, tesis, etc.) que puguin ser del seu interès.

Amunt

Aquesta assignatura ha estat dissenyada assumint que s'han cursat prèviament les assignatures Metodologia de les Ciències SocialsMètodes quantitatius d'investigació criminològica, i per tant, que es tenen consolidats els conceptes bàsics de la metodologia d'investigació en criminologia. 

Amunt

Atès el caràcter instrumental d'aquesta assignatura, els seus continguts són aplicables a qualsevol àmbit de la criminologia, especialment el bàsic, però també l'aplicat.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'han dissenyat assumint que s'ha cursat prèviament l'assignatura Mètodes quantitatius d'investigació criminològica.

Amunt

D'acord amb la memòria del Grau de Criminologia, l'assignatura té l'objectiu d'assolir els següents resultats d'aprenentatge.

Resultats d'aprenentatge:

Coneixements:

K2 Comprendre el fenomen criminal des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària
K4 Descriure les tècniques de recerca qualitatives i quantitatives per a l'anàlisi i l'avaluació de la criminalitat

Capacitats:

S2 Analitzar el fenomen criminal des de la perspectiva empírica i interdisciplinària pròpia de la criminologia.
S3 Aplicar les tècniques més avançades i avantguardistes de recerca qualitatives i quantitatives en l'anàlisi i l'avaluació de la criminalitat.
S4 Realitzar informes i treballs de manera estructurada d'acord amb la metodologia pròpia de la disciplina.
S5 Dissenyar i aplicar les intervencions adequades, tant a la víctima com a l'infractor, segons la tipologia concreta de criminalitat.
S6 Dissenyar i aplicar polítiques de seguretat i prevenció de la delinqüència.
S8 Liderar equips de treball amb motivació i iniciativa.
S10 Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

Competències:

C2 Adaptar-se a les noves realitats que sorgeixin en el pla acadèmic o professional amb autonomia per aprendre de manera continuada.
C3 Aplicar les tecnologies digitals a l'àmbit acadèmic i professional.
C4 Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans, la diversitat i la perspectiva de gènere, tant a la pràctica acadèmica com a la professional
C5 Resoldre situacions conflictives o problemàtiques de manera argumentativa que sorgeixin en l'exercici de la professió, amb decisió i criteris clars/objectius

Amunt

 1. Instal·lació de jamovi: l'entorn del programa i les modificacions de les aplicacions
 2. Organització de les dades duna mostra: representacions gràfiques
 3. Mesures de tendència central i de dispersió
 4. Estadistica inferencial: la distribució mostral i l'estimació dels paràmetres
 5. Introducció al contrast d'hipòtesis
 6. Prova de Chi-quadrat
 7. Contrastos d'hipòtesis per a una mostra independent o més
 8. Contrastos d'hipòtesis per a dues mostres relacionades
 9. Relació entre variables categòriques
 10. Relació entre dues variables quantitatives o numèriques

Amunt

Estadística: prendre decisions a partir de dades Audiovisual
Anàlisi de dades en l'Administració pública PDF

Amunt

El material de l'assignatura és la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura, i té com objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

A més  dels materials bàsics de referència de l'assignatura, durant el desenvolupament de l'Avaluació Continuada s'aniran facilitant als estudiants Guies d'Estudi i Documents de Suport que tenen per objectiu facilitar la comprensió d'aquests materials, sobretot per a persones poc familiaritzades amb els càlculs numèrics i les estadístiques, i també, pensats per facilitar-ne l'aplicació pràctica a l'hora de descriure i analitzar dades quantitatives, que és l'objectiu bàsic de l'asignatura.

Alhora, l'equip docent ha elaborat videotutorials sobre l'anàlisi de dades que s'aniran facilitant al llarg de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt