Pràcticum Codi:  20.533    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
 
El Practicum presenta una sèrie de particularitats des de la perspectiva del seu plantejament general, contingut i objectius. No és una assignatura de continguts en el sentit tradicional, és a dir, d'aprenentatge dels elements substantius d'un determinat àmbit de la criminologia, sinó que es tracta de que l'estudiant apliqui els coneixements adquirits al llarg de la titulació. Hi ha 3 modalitats de Pràcticum: la virtual, la presencial i la de treball empíric. Segons la modalitat cal tenir en compte algunes implicacions en la matrícula que es detallen més endavant.

Amunt

El Practicum és una assignatura troncal obligatòria de 4 crèdits i forma part, dintre del currículum del Grau, i conjuntament amb el Treball Final de Grau (TFG), del mòdul de Pràctica Professional, que compta amb un total de 10 crèdits. En el pla d’estudis, les dues assignatures estan programades en el quart curs. Com a treball pràctic que és, l’assignatura de Practicum està pensada per ser cursada el darrer semestre del Grau. No obstant, això no impedeix que es pugui cursar juntament amb alguna altra, com per exemple, el TFG (excepte en el cas de la modalitat empírica que caldrà cursar-les de forma consecutiva).

Amunt

El Practicum es projecta, bàsicament, sobre el camp de la pràctica criminològica, tant des del punt de vista professional pràctic –com pot ser l’exercici de les funcions pròpies de l’activitat professional del criminòleg en centres o institucions – com des del punt de vista de l’àmbit de la recerca empírica, portant a terme un treball de camp qualitatiu o quantitatiu.

Amunt

L’assignatura de Practicum es projecta al final de la trajectòria formativa de l’estudiant, per tant, aquest haurà d’ exercitar les competències que ha anat treballant i integrant al llarg dels semestres cursats. En tot cas és requisit indispensable que l’estudiant hagi superat 168 del total. En el cas de la modalitat empírica dels 168 crèdits, 150 hauran de correspondre a assignatures obligatòries. 

D'altra banda, segons la modalitat que es vol cursar cal tenir en compte algunes implicacions en la matrícula: per cursar la modalitat presencial cal fer un tràmit previ que s'haurà de gestionar durant el semestre previ a cursar l'assignatura i en el cas de la modalitat del Treball empíric, cal tenir en compte que es generarà una vinculació amb la modalitat empírica del TFG en el semestre posterior a la superació de l'assignatura.

Amunt

Els objectius que es plantegen en aquesta assignatura són els propis d'un període de pràctiques, és a dir, assolir les habilitats i competències necessàries i adequades per desenvolupar tasques d'interpretació i d’aplicació de la criminologia a supòsits de la vida real i/o en un context (aula virtual) equiparable al que més endavant pot constituir l’àmbit propi de l'exercici professional.
 
El Practicum es centra en l'assoliment de les competències transversals següents:
 • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat de recerca de manera òptima.
 • Capacitat per fer ús i comunicar-se correctament, per escrit i/o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.
 • Capacitat per a emprendre, innovar, treballar de forma autònoma responsabilitzant-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d’activitats.
 • Capacitat per cercar i gestionar dades i materials d'investigació, considerar les diferents perspectives sobre els temes o problemes en els que es treballi, avaluar-los de forma crítica i fomentar les conclusions, treballant l’anàlisi crítica i la capacitat de síntesi.
 • Llegir de forma crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dintre d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació al coneixement disponible.
 
En quant a les competències específiques, el Practicum es centre principalment en les següents:
·         Desenvolupar l'activitat criminològica conforme als principis constitucionals, drets fonamentals i llibertats públiques.
·          Buscar, obtenir i utilitzar les fonts científiques pròpies d'aquesta disciplina.
·         Analitzar el fenomen criminal des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària.
·         Capacitar per a emprar eficaçment les tècniques de recerca qualitatives i quantitatives en l'anàlisi i avaluació de la criminalitat.
·         Situar el fenomen criminal en el context personal, social i jurídic en el qual es          desenvolupa.
·         Diagnosticar el fenomen criminal aplicant les diverses posicions de les teories criminològiques.
·         Aprendre a dissenyar, aplicar i avaluar polítiques de seguretat i prevenció de la delinqüència.
·         Ser capaç de dissenyar, aplicar i avaluar mesures d'intervenció en la persona de
l'infractor.
·         Aprendre a dissenyar, aplicar i avaluar mesures de protecció i assistència a les víctimes.
·         Informar i assessorar sobre els diferents sistemes de prevenció i reacció al delicte.
·         Capacitar per a emprar eficaçment mitjans alternatius de solució de conflictes i de justícia restaurativa.
·         Ser capaç d'informar i assessorar en matèria de mesures penals alternatives i execució de penes.
·         Aprendre a dissenyar i aplicar respostes específiques en funció del tipus de delinqüència.
·         Aportar informació i coneixement criminològic a l'anàlisi d'una situació o cas concret.

Amunt

Si bé la titulació de Graduat en Criminologia, no capacita per a cap professió regulada, el seu caràcter multidisciplinari fa possible que existeixin una sèrie de professions vinculades a la disciplina, per a l’exercici de les quals, capacita la titulació. Per donar cobertura a aquestes diferents branques professionals de la criminologia, es posa a l'abast de l'estudiant diverses modalitats per cursar el Practicum.
L’estudiant podrà cursar l’assignatura, segons els seus interessos, orientacions o disponibilitat, mitjançant una de les 3 modalitats següents:
 
La modalitat de Practicum no presencial, sintetitza l'adquisició i assimilació, per part de l'estudiant, del conjunt de competències i objectius, mitjançant la seva aplicació pràctica en un entorn professional, dissenyat d'acord amb la metodologia pròpia de la UOC.
 
1. Modalitat virtual:
En aquesta modalitat, la metodologia d'ensenyament - aprenentatge compta amb alguns aspectes específics. Les activitats formatives del les pràctiques virtuals, giraren entorn de l’ estudis de casos, la resolució de problemes, els projectes i les simulacions. El contingut de les proves d’avaluació continuada estarà constituït per situacions i problemes reals. A l'aula virtual es proposaran exercicis que recreïn rols significatius que exerciran els graduats en Criminologia i es proporcionaran recursos d'aprenentatge específics, que serveixin com a suport per a la correcta resolució dels problemes plantejats als exercicis.  La realització d'aquestes activitats per part dels estudiants garanteix el treball i l'adquisició de les competències definides per a aquesta assignatura.
2. Modalitat Treball empíric:
Aquesta modalitat està pensada per a cursar les assignatures del Practicum i  Treball Final de Grau en la modalitat empírica, de manera consecutiva. L'estudiant haurà de matricular-se del Practicum empíric en el primer semestre del curs lectiu (setembre) i del TFG empíric en el segon semestre (febrer). Les assignatures seran qualificades i hauran de ser superades  de manera independent.
Durant el Practicum de Treball empíric l’estudiant ha de realitzar un treball de camp de tipus quantitatiu o qualitatiu, consistent en una recollida de dades. Aquesta modalitat es podrà validar i incloure dins del TFG empíric, de manera que el treball de recerca empíric del Practicum quedarà integrat dins del TFG empíric.

L'objectiu és que l'estudiant disposi de dos semestres per a la realització d'un treball d'investigació empírica. Durant el primer semestre l'estudiant matriculat del Practicum, elaborarà la fase del treball de camp amb la finalitat d'obtenir dades empíriques. En el segon semestre, durant el curs del TFG, l'estudiant haurà d'analitzar i interpretar els resultats obtinguts del treball de camp per integrar-los en un marc teòric de referència. El treball final haurà de ser defensat oralment.
Dintre de la modalitat de recerca empírica, i en cas que l’estudiant no desitgés integrar el treball del Practicum i el TFG, s’ofereix la possibilitat, sempre que sigui possible, de participar com a col·laborador en tasques de treball de camp dintre d’una recerca portada a terme per la UOC.

3. Modalitat  presencial:
En relació a les pràctiques presencials, i d’acord als diferents àmbits en que es pot desenvolupar l’activitat professional del criminòleg, els centres o institucions on es portaran a terme les pràctiques han de possibilitar que l’estudiant dugui a terme  tasques de tipus tècnic en l’àmbit policial, institucions penitenciàries, vigilància  penitenciaria, justícia juvenil i mesures alternatives, Administració de justícia, atenció a les víctimes, seguretat privada, política criminal i de seguretat pública, assessorament criminològic d'altres professionals,  o/i perits criminalistes.
Les tasques que l’estudiant haurà de desenvolupar presencialment al centre escollit o assignat, seran inicialment delimitades, concretades i acordades en un Projecte de pràctiques, signat prèviament a l’ inici de l’estada, entre el tutor, l'estudiant i el PRA de l'assignatura.
En aquesta modalitat, s'atribueix una dedicació per part de l'estudiant de 100 hores de treball, distribuïdes en 80 hores d'assistència al centre assignat o escollit, i 20 hores a l'elaboració i redacció d’una memòria de pràctiques.
Dintre de la modalitat presencial, i durant el tràmit previ de sol·licitud (que cal realitzar el semestre anterior a la seva matriculació) , l'estudiant podrà escollir entre les dues opcions següents:
Pràctiques presencials a proposta del Programa.
 
Des del Programa de Criminologia s' oferirà un número limitat de places en Centres i Institucions conveniats amb la UOC, on l'estudiant podrà desenvolupar les tasques pròpies de del criminòleg o professions vinculades a la disciplina. Seguidament s'obrirà un termini de sol·licitud i posteriorment les places s'adjudicaran seguint el criteri de currículum acadèmic de l’estudiant (qualificació mitja de l'expedient acadèmic).
  
Pràctiques presencials en centres o institucions proposats per l' estudiant.
 
A més, se li ofereix al propi estudiant la possibilitat de buscar per ell mateix el centre o institució on portar a terme les pràctiques, així com el professional que el  tutoritzarà durant la seva estada de pràctiques. S'haurà de comunicar la proposta de centre i tutor escollit durant el tràmit previ de sol·licitud amb l'objectiu que sigui valorat per part del Programa de Criminologia. 
 
El centre proposat per l'estudiant ha de possibilitar-li la posada en pràctica dels coneixements propis de l'àmbit de la criminologia. De la mateixa manera, el tutor proposat ha de ser un professional, amb titulació universitària en criminologia o afí, que desenvolupi, dintre del centre escollit, tasques definides com a pròpies d’un criminòleg o de professionals vinculats a la disciplina.

Amunt

Practicum PDF
Practicum Web

Amunt

Com a material de guia i de suport, es facilitarà a l’estudiant el document del Pla Docent on es detallarà la dinàmica, el contingut així com el sistema d’avaluació de l’assignatura, tant per la modalitat de pràctica presencial com per a la no presencial.
A més, es proporcionarà a tots els estudiants matriculats a qualsevol de les modalitats del Practicum, un mòdul docent que versarà sobre la figura professional del criminòleg, així com sobre les orientacions professionals, i  les tasques i funcions que li son encomanades en l'exercici de la professió.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt