Anatomia i fisiologia dels òrgans de la parla i l'audició Codi:  20.800    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura pretén proporcionarels coneixements bàsics, teòrics i pràctics sobre la morfologia i la funció normal dels òrgans implicats en la veu, la parla i l'audició.

Iniciarem l'assignatura estudiant aspectes generals sobre anatomia humana i sobre veu que seran necessaris per establir les bases conceptuals i nomenclaturals necessàries per al posterior desenvolupament del temari.

Després d'aquest bloc introductori, passarem a l'estudi de l'aparell vocal o fonador que és el conjunt d'estructures que actuant de forma coordinada donen lloc a la veu humana. S'hi descriuen tres parts: a) el vibrador, format pels plecs vocals de la laringe: b) la manxa, en la que es troben la caixa toràcica, la tràquea i els pulmons, així com un conjunt de músculs inspiradors i expiradors, entre els que destaquen el diafragma i els músculs de l'abdomen; i c) els ressonadors, formats per les cavitats que estan situades per sobre dels plecs vocals, la faringe, la boca i la cavitat nasal.

Les estructures de la cara i coll no només estaran implicades en la producció de la veu, sinó que intervindran, com també estudiarem, en la parla i en la deglució.

Finalitzarem l'assignatura estudiant l'estructura i funció de l'orella.

Idioma de docència: Català

Amunt

L'assignatura d'anatomia i fisiologia de l'aparell bucofonador es troba dins la matèria bàsica d'anatomia i fisiologia juntament amb la d'anatomia i fisiologia del Sistema Nerviós.

Els continguts de les dues estan relacionats amb coneixements sobre el substrat biològic de les habilitats lingüístico-comunicatives i de les funcions orofacials.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment importants per aquells alumnes que es vulguin especialitzar en les funcions orofacials en general,  ja que pel diagnòstic i tractament de les alteracions de la veu i de la deglució cal tenir bons coneixements de com funciona tot el sistema estomatognàtic. D'altra banda són coneixements essencials per tal de planificar i instaurar els tractaments adients a cada una de les alteracions.

Amunt

Els coneixements previs que l'estudiant ha de tenir per cursar aquesta assignatura són aquells conceptes bàsics de biologia treballats durant el batxillerat o altres cursos.

Amunt

Aquesta assignatura té un examen obligatori com a prova d'avaluació final (PS). .

Model d’avaluació: aquesta assignatura només es pot superar a partir de l’avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS). La nota final de l'assignatura serà la resultant de la ponderació percentual de la nota obtinguda de l'AC (60%) i la PS (40%).


Amunt

Competències bàsiques

CB1.Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general  i que sol trobar-se a un nivell, que si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements que provenen de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

Competències transversals

T1.Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement en totes les seves dimensions, mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.

T7.Esdevenir l'actor principal de l'propi procés formatiu en vista a una millora personal i professional ia l'adquisició d'una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context respectuós amb la diversitat lingüística, amb realitats socials, culturals, de gènere i econòmiques diverses.

Competències específiques

E2.Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre pronòstic d'evolució dels trastorns de la comunicació i el llenguatge des d'una òptica multidisciplinària, fonamentada en la capacitat d'interpretació de la història clínica. Per fer-ho, s'aplicaran els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.

E3.Fer servir les tècniques i els instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-les en el conjunt de la informació.

E4.Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.

E9.Comprendre els fonaments científics que sustenten la logopèdia i la seva evolució, valorant de forma crítica la terminologia, els assajos clínics i la metodologia pròpies de la recerca relacionada amb la logopèdia.

E14.Conèixer i ser capaç d'integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia), psicològics (processos i desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

Resultats d'aprenentatge

 • Distingeix i descriu les característiques anatòmiques i fisiològiques del sistema nerviós i dels òrgans de la veu i de la parla.
 • Utilitza correctament la terminologia de l'anatomia i la fisiologia del sistema nerviós i dels òrgans de la veu i de la parla.
 • Porta a terme l'exploració funcional dels òrgans de la veu i de la parla.
 • Mostra habilitats per a la reflexió crítica en els processos vinculats a l'exercici de la professió.
 • Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora.
 • Adquireix coneixements avançats i comprèn els aspectes teòrics i pràctics d'anatomia i fisiologia de l'àmbit de la logopèdia.

Amunt

Unitat 1. Generalitats

 Generalitats d'anatomia humana           

 1. La posició anatòmica
 2. Eixos, plans i direccions
 3. Ossos
 4. Articulacions
 5. Músculs

 Conceptes generals sobre la veu            

 1. Veu, parla i llenguatge
 2. Tipus de veus
 3. Classificació de les veus
 4. Les tres parts de l'aparell vocal
 5. Tipus de respiració
 6. Higiene vocal i postura

 

Unitat 2.La laringe. El vibrador de l'aparell vocal.     

 1. Cartílags de la laringe
 2. Articulacions de la laringe
 3. Músculs intrínsecs de la laringe
 4. Innervació de la laringe
 5. Constitució dels plecs vocals
 6. Fonació. Principals teories.
 7. Múscul hioïdals. Els músculs extrínsecs de la laringe

 

Unitat 3. La manxa de l'aparell vocal

 1. Caixa toràcica
 2. Tràquea i Pulmons
 3. El diafragma. El múscul inspirador
 4. Els músculs de l'abdomen. Els músculs expiradors
 5. Equilibri diafragma/musculatura de l'abdomen. El suport de la veu
 6. Músculs accessoris de la respiració

 

Unitat 4. Els ressonadors de l'aparell vocal i la deglució

 1. Els ressonadors de l'aparell vocal
 2. La faringe i el vel del paladar
 3. La boca.

3.1 Llavis     

3.2 Articulació temporomandibular

3.3 Músculs de la masticació               

3.4 Llengua 

3.5. La boca com a cavitat de ressonància     

 1. La cavitat nasal
 2. Els sins paranasals.
 3. Anatomia i fisiologia de la deglució

 

Unitat 5. L'orella

 1. Orella externa
 2. Orella mitjana
 3. Orella interna
 4. Fisiologia de l'audició.

 

Unitat 6. Revisió funcional

 1. Revisió funcional de l'aparell vocal a partir de la visualització de vídeos sobre la anatomia funcional de la veu.

Amunt

Parlem de la veu humana Audiovisual

Amunt

Bear, Mark F.. Neurociencia: la exploración del cerebro. Barcelona (etc.): Wolters Kluwer / Lippincot Williams & Wilkins, 2016. Fragment: "Los sistemas auditivo y vestibular". p. 369-389.

Drake, R.L.,Volg, A.-W., Mitchell, A.W.M.. GRAY. Anatomía para estudiantes. 2a ed. Barcelona: Elsevier España, 2010.Fragment: "Oído" (p. 902-919)

Le Huche. F., Allali, A. La voz. Vol. 1, Anatomía y fisiología de los órganos de la voz y del habla. 2ª ed. Barcelona: Masson; 2004.Fragment: "Teorias de la mecànica vocal" (p. 55-58).

Moore, K.L., Daley, A.F.,Agur, A.M.R. Anatomía con orientación clínica. 6ª edic. Barcelona: Wolters Kluwer Health España. 2010. Fragment: "Dientes" (p. 930-934).

Rouvière, H.,Delmas, A. Anatomía humana, descriptiva, topogràfica y funcional. Tomo I. Cabeza y cuello. 10ª ed. Barcelona: Masson. 1999. Fragments: "Anatomía funcional de las cavidades nasales" (p. 303-306); "Deglución" (p. 425-429).

Rodríguez, S., Smith-Agreda. J.M. Anatomía de los órganos del lenguaje, visión y audición. Madrid [etc.]: Editorial Médica Panamericana, 2004. Fragment: "Órgano de la audición" (p. 199-208)

Torres, B. Anatomia interactiva del sistema locomotor. Vol. 1: Generalitats i membre superior. Barcelona: Publicacions i Edicions UB. 2008. Fragment: "Generalitats".

Torres, B. Anatomia interactiva del sistema locomotor. Vol. 2: Cap, coll i tronc, i membre inferior. Barcelona: Publicacions i Edicions UB. 2008. Fragments: "Cap", "Coll" i "Tronc".

Torres, B. La voz y nuestro cuerpo: un análisis funcional. Revista de Investigaciones en Técnica Vocal, Vol. 1, p. 40-58, 2013.

Torres, B., Sala-Blanch, X., Gimeno-Aragón, E., Prats-Galino, A., Gimeno, F. Estudio ecográfico de la laringe en cantantes ninos y adultos. Revista de Investigaciones en Técnica Vocal. Vol. 3. Núm. 2. p. 53-76. 2015.

Torres, B., Masó, N., Rey, F. Sala-Blanch, X., Gimeno-Aragón, E., Germán, A., Vilaró, J., Prats-Galino, A., Gimeno, F. Patrones musculares en el canto. Un estudio piloto. Revista de Investigaciones en Técnica Vocal. Vol. 4. Núm. 1. p. 7-22. 2016.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt