Salut pública Codi:  20.801    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els esforços organitzats de la societat per aconseguir un millor estat de salut de tota la població és el què coneixem com a salut pública. Un dels objectius de la salut pública consisteix en aconseguir que hi hagi consciència i implicació de totes les persones que poden tenir una influència més o menys directa sobre la salut de la població. D'aquesta manera, en els darrers anys la medicina preventiva i la salut pública han anat agafant pes tant en graus sanitaris com graus no sanitaris.

En aquesta assignatura s'estudiarà el concepte de salut pública general combinat amb exemples aplicats a la Logopèdia per tal de desenvolupar les competències imprescindibles en Salut Pública d'un professional de la logopèdia.

El marc de referència de l'assignatura és força ampli ja que com a professionals sanitaris cal conèixer els diferents sistemes de salut i la seva gestió, nivells assistencials, el concepte de salut-malaltia, determinants de salut i models explicatius de la salut-malaltia, la història natural de la malaltia, nivells de prevenció i estils de vida, així com aspectes de recerca. La recerca i la seva implicació en Salut Pública serà estudiada a través de l'Epidemiologia de trastorns de la parla i la veu: concepte, tipus i dissenys d'estudis, vigilància epidemiològica, proves diagnòstiques; així com les bases conceptuals de l'Educació per a la Salut.

Idioma de docència: Català

Amunt

L'assignatura de salut pública forma part de la formació bàsica del pla d'estudis. El professional de logopèdia necessita entendre el concepte general de salut així com els determinants que l'envolten per poder situar en aquest marc les alteracions de les quals n'és el professional específic. A més a més, la base de coneixements de l'assignatura permetrà al futur professional de logopèdia entendre el funcionament general dels diferents sistemes de salut essent aquest un dels àmbits més importants de treball.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment importants per les assignatures d'avaluació i intervenció de les alteracions específiques. Entendre l'impacte de les alteracions en el marc de la salut pública és imprescindible pel seu abordatge.

Amunt

No són necessaris coneixements previs per tal de cursar l'assignatura.

Amunt

Aquesta assignatura té un examen obligatori com a prova d'avaluació final (PS).

Model d’avaluació: aquesta assignatura només es pot superar a partir de l’avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS). La nota final de l'assignatura serà la resultant de la ponderació percentual de la nota obtinguda de l'AC (60%) i la PS (40%).

Amunt

Competències

G2. Atendre a les necessitats de salut de la població i als reptes del propi col·lectiu professional mitjançant actituds innovadores i dinàmiques

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

Competències transversals

T1. Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement en totes les seves dimensions, mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.

Competències específiques

E8. Ser capaç de treballar en els entorns escolar, assistencial, sanitari, sociosanitari, així com en equips uniprofessionals i multiprofessionals. Assessorar en l'elaboració i l'execució de polítiques d'atenció, i l'educació sobre temes relacionats amb la prevenció i l'assistència logopèdiques.

E9. Comprendre els fonaments científics que sustenten la logopèdia i la seva evolució, valorant de forma crítica la terminologia, els assajos clínics i la metodologia pròpies de la recerca relacionada amb la logopèdia.

E13. Ser capaç de desenvolupar habilitats com: regular el seu propi aprenentatge, resoldre problemes, raonar críticament i adaptar-se a situacions noves.

E14. Conèixer i ser capaç d'integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia), psicològics (processos i desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

E20. Emprar les tecnologies de la informació i la comunicació.

E21. Ser capaç de realitzar una gestió clínica centrada en el pacient, en l'economia de la salut i en l'ús eficient dels recursos sanitaris, així com en la gestió eficaç de la documentació clínica, parant atenció especialment en la confidencialitat.

Resultats d'aprenentatge

Al finalitzar l'assignatura, l'estudiant ha de ser capaç de:

 1. Explicar les diferències i els objectius de la salut pública, la promoció i educació de la salut.
 1. Distingir les diferents àrees d'intervenció d'educació per a la salut en l àmbit escolar i laboral.
 1. Utilitzar el sistema d'informació sanitària epidemiològica i demogràfica.

Amunt

Bloc 1: Introducció a la Salut Pública

 1. La salut i la malaltia
 2. Què és la salut pública?
 3. Àrees principals de la salut pública
 4. Determinants de la salut
 5. Gestió i planificació sanitària
 6. Polítiques de salut pública

Bloc 2: Mètodes epidemiològics

 1. Concepte d'epidemiologia
 2. Estimació de variables i de relacions de variables en un estudi
 3. Dissenys d'estudis epidemiològics
 4. Mesures de l'ocurrència de malalties i d'associació
 5. Aspectes a tenir presents en la interpretació
 6. Demografia i salut
 7. Bioètica a la recerca en salut pública

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt