Fonaments educatius Codi:  20.802    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Fonaments Educatius té com a principal finalitat aprendre quina és la funció del/la logopeda en relació amb els processos de desenvolupament del llenguatge des de la vessant educativa així com conèixer com els infants accedeixen a la llengua oral i a la llengua escrita en l'entorn escolar. En l'assignatura s'analitza com es contribueix a l'adquisició de la llengua oral a l'escola i com es porta a terme l'ensenyament de la lectura i de l'escriptura.


Idioma de docència: Català

Amunt

L'assignatura Fonaments educatius forma part dels estudis del Grau de Logopèdia. N'és una de les assignatures de formació bàsica i obligatòria.

Forma part de la matèria Ciències Socialsjuntament amb l'assignatura de Salut Pública


Es tracta d'una assignatura d'oferta semestral (es cursa de setembre a gener).

En referència a la càrrega docent de l'assignatura, comprèn 6 crèdits ECTS i, d'acord amb la normativa de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), aquest creditatge té una equivalència de 150 hores de treball i estudi per part de l'estudiantat.

Amunt

Com assignatura bàsica, aquesta es projecta en la formació de tots/es els/les logopedes per disposar de coneixements dels diferents els àmbits de la professió, en aquest cas des del context educatiu.

De manera més específica serà d'especial importància per a aquells/es logopedes que treballen de manera directa o indirecta en entorns escolars en què s'haurà de planificar, dissenyar i intervenir en col·laboració amb el professorat per guiar i acompanyar l'alumnat en el procés de desenvolupament de la llengua oral i escrita.

Amunt

Els coneixements previs que l'estudiantat ha de tenir per cursar aquesta assignatura són els conceptes bàsics relacionats amb el llenguatge treballats durant el batxillerat o altres cursos.

Amunt

Com a prova d'avaluació final, aquesta assignatura té un una prova de síntesi obligatòria.

Amunt

Competències bàsiques i generals

CG2. Atendre a les necessitats de salut de la població i als reptes del propi col·lectiu professional mitjançant actituds innovadores i dinàmiques.

CB2. Aplicar els coneixements obtinguts a la feina o vocació d'una forma professional, tot mostrant capacitat per elaborar i defensar arguments d'actuació i per resoldre problemes dins cada àrea d'estudi.


Competències transversals

CT1. Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement en totes les seves dimensions, mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.


Competències específiques

CE8. Ser capaç de treballar en els entorns escolar, assistencial, sanitari, sociosanitari, així com en equips uniprofessionals i multiprofessionals. Assessorar en l'elaboració i l'execució de polítiques d'atenció, i l'educació sobre temes relacionats amb la prevenció i l'assistència logopèdiques.

CE13. Ser capaç de desenvolupar habilitats com: regular el seu propi aprenentatge, resoldre problemes, raonar críticament i adaptar-se a situacions noves.

CE14. Conèixer i ser capaç d'integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia), psicològics (processos i desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

CE20. Emprar les tecnologies de la informació i la comunicació.

Resultats d'aprenentatge

1. Descriu i relaciona els fonaments pedagògics de la logopèdia: organització escolar, processos d'ensenyament-aprenentatge de la llengua oral i escrita. 

2. Analitza el paper del logopeda a l'escola i la seva participació en equips de treball amb d'altres professionals de l'àmbit educatiu. 

3. Avalua de forma global els processos d'aprenentatge portats a terme d'acord a les planificacions i objectius plantejats i estableix mesures de millora individual. 

4. Aplica els seus coneixements, la comprensió d'aquests i les seves capacitats de resolució de problemes en àmbits laborals complexes o professionals i especialitzats que requereixen l'ús d'idees creatives i innovadores. 

Amunt

Mòdul 1. L'ensenyament de la llengua oral

1. La llengua oral

1.1. Característiques de la llengua oral

1.2. L'estructura del llenguatge oral

1.2.1. Els components formals i estructurals del llenguatge oral

1.2.2. Els nivells del llenguatge oral

2. L'adquisició del llenguatge oral

2.1. Etapa prelingüística 

2.2. L'etapa lingüística

2.2.1. La fonologia

2.2.2. El lèxic

2.2.3. La morfosintaxi

2.2.4. El desenvolupament conversacional, discursiu i pragmàtic

3. L'ensenyament del llenguatge oral a l'escola

3.1. La competència comunicativa en llengua oral

3.2. Enfocaments de l'ensenyament del llenguatge oral a l'escola

3.3. Estratègies per a la millora comunicativa oral

3.4. El llenguatge oral a l'educació infantil

3.5. El llenguatge oral a l'educació primària

3.5.1. Discurs descriptiu: la descripció

3.5.2. Discurs narratiu: la narració

3.5.3. Discurs explicatiu o expositiu:l'exposició oral

3.5.4. Discurs argumentatiu: el debat, l'entrevista i l'assemblea

4. L'ensenyament bilingüe i multilingüe

Mòdul 2. L'ensenyament i l'aprenentatge de la lectura

1. Conceptes bàsics de la lectura

1.1 La descodificació

1.2. La comprensió lectora

1.3. La fluïdesa lectora

2. Factors ambientals, culturals i socials que afecten l'alfabetització

3. Models de processament lector

3.1. El model del triangle

3.2. El model de la doble ruta o model dual

3.3. Model simple de la lectura

3.4. El processament sintàctic

3.5. El processament semàntic

4. L'adquisició de la lectura

5. Mètodes per a l'ensenyament de la lectura

6. La descodificació

7. La comprensió de la lectura

7.1. El vocabulari

7.2. La interpretació d'estructures sintàctiques

7.3. Els connectors

7.4. El coneixement d'estructures textuals i gèneres literaris

7.5. Estratègies bàsiques de comprensió

7.6. Construcció d'inferències de diferent tipus

7.7. Estratègies de síntesi

7.8. Estratègies metacognitives

Mòdul 3. l'ensenyament de l'escriptura

1. L'ensenyament i l'aprenentatge de l'escriptura

1.1. L'aprenentatge de la grafomotricitat

1.2. Conceptes bàsics de grafomotricitat

1.3. Escriptura manuscrita i escriptura de teclat

1.4. L'estructuració de l'ensenyament de l'escriptura manual

1.4.1. El treball previ per a l'inici de l'escriptura: la motricitat grossa i fina

1.4.2. Etapes en l'aprenentatge de l'escriptura manual

1.4.3. La tipologia de lletres en l'inici de l'escriptura manuscrita

1.4.4. La lateralitat en l'aprenentatge de l'escriptura manuscrita

1.4.5. La seqüenciació en l'ensenyament de l'escriptura manuscrita

1.5. L'ensenyament de l'ortografia

1.6. L'ensenyament de la producció de textos

 

Amunt

L'aprenentatge i l'ensenyament de l'escriptura i el llenguatge escrit PDF
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Ús no sexista de la llengua Web
Ensenyament estructurat del llenguatge i la lectura. L'estructura del llenguatge Audiovisual

Amunt

Per a la realització d'aquesta assignatura es compta amb el material i recusos propis realitzats pel professorat de la universitat: els mòduls textuals didàctics associats a l'assignatura i vídeos didàctics. A més, es compta amb material extern a la universitat, com ara articles científics, capítols de llibre, recursos per a la intervenció i  varietat de casos reals, així com de situacions d'intervenció.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
  • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt