Lingüística general Codi:  20.803    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'acte de comunicar-nos a través de les paraules és aparentment una tasca quotidiana i simple que adquirim a una edat ben primerenca. La facultat humana d'utilitzar el llenguatge, tanmateix, és una de les activitats humanes més complexes en què conflueixen aspectes relacionats amb el nivell lingüístic. Quan la simbiosi entre aquests components no presenta problemes, els parlants desenvolupem la nostra capacitat de comunicar-nos. De vegades, però, hi ha alguna peça en aquest engranatge que en dificulta l'èxit.

L'objectiu de l'assignatura Lingüística General és justament aportar tots els elements necessaris que ens apropin a la descripció del procés lingüístic, de forma completa però entenedora, de manera que esdevingui un suport en el moment d'activar una possible fase de detecció i rehabilitació de trastorns lingüístics.

Amunt

L'assignatura Lingüística general es troba dins la matèria de formació bàsica Llengua juntament amb l'assignatura English for Health Sciences.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura permeten conèixer els fonaments, les perspectives i les branques de la lingüística, així com els principals nivells dels quals es compon, com a pas previ a l'estudi i exercici de la Logopèdia en les seves diferents dimensions, com ara l'avaluació, descripció, anàlisi, disseny de programes terapèutics, rehabilitació i investigació del llenguatge. Consegüentment, es pretén que l'alumne adquireixi coneixements dels principals nivells d'anàlisi lingüística i que en construeixi bases teòric-pràctiques essencials per a la seva futura professió de logopeda.

Amunt

Els coneixements previs que l'alumne ha de tenir per cursar aquesta assignatura són aquells conceptes bàsics de llenguatge treballats durant el batxillerat o altres cursos.

Amunt

Com a prova d'avaluació final, aquesta assignatura té una prova de síntesi obligatòria.

Amunt

Competències bàsiques i generals

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general  i que sol trobar-se a un nivell, que si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements que provenen de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CG3. Interactuar amb altres persones amb empatia, demostrant habilitats en les relacions interpersonals.


Competències transversals

 • CT1. Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement en totes les seves dimensions, mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.
 • CT6. Usar diferents formes de comunicació, tant orals com escrites com audiovisuals, en la llengua pròpia i en les llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l'ús, la forma i el contingut.


Competències específiques

 • CE2. Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre pronòstic d'evolució dels trastorns de la comunicació i el llenguatge des d'una òptica multidisciplinària, fonamentada en la capacitat d'interpretació de la història clínica. Per fer-ho, s'aplicaran els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
 • CE3. Utilitzar les tècniques i instruments d'exploració propis de la profesió i enregistrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades tot integrant-les en el conjunt de la informació.
 • CE4. Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.
 • CE9. Comprendre els fonaments científics que sustenten la logopèdia i la seva evolució, tot valorant de forma crítica la terminologia, assaigs clínics i metodologia pròpies de la investigació relacionada amb la logopèdia.
 • CE14. Conèixer i ser capaç d'integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia), psicològics (processos i desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.
 • CE18. Elaborar i redactar informes d'exploració i diagnòstic, seguiment, finalització i derivació.
 • CE19. Presentar una adequada producció de la parla, estructuració del llenguatge i qualitat de la veu.


Resultats d'aprenentatge

1. Distingeix i profunditza en la dimensió formal del llenguatge (fonètica, fonologia, morfologia i sintaxi) així com en els aspectes de contingut (semàntica) i de l'ús (pragmàtica).

2. Presenta una dicció correcta i una articulació clara en l'expressió d'un discurs coherent i cohesionat en les presentacions públiques de treballs.

3. Mostra habilitats per a la reflexió crítica en els processos vinculats a l'exercici de la professió.

4. Utilitza adequadament el llenguatge oral (verbal i no verbal) en la interacció personal i professional en català, espanyol i anglès, inclòs el respecte de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere.

5. Adquireix coneixements avançats i comprèn els aspectes teòrics i pràctics de llengua de l'àmbit de la logopèdia.

 

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura es divideixen en els següents blocs temàtics:

PAC 1: Nocions bàsiques de lingüística i logopèdia . Psicolingüística i Sociolingüística.

PAC 2: Fonètica i Fonologia.

PAC 3: Lèxic i Semàntica.

PAC 4: Sintaxi.

PAC 5: Pragmàtica.

Amunt

Semàntica PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt