Psicologia evolutiva Codi:  20.804    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Psicologia Evolutiva forma part dels estudis de Grau de Logopèdia. El professional de la logopèdia tot i ser especialista en comunicació, llenguatge i funcions no verbals, ha de conèixer les diferents etapes evolutives de la persona (psicològiques, cognitives, socioemocionals) per a ajustar la seva intervenció a les característiques del seu moment evolutiu. En aquesta assignatura es treballen els canvis que es produeixen durant el desenvolupament de l'ésser humà al llarg de tot el seu cicle vital, des del naixement fins a la senectut. En concret, abordarem el desenvolupament cognitiu, social, afectiu i emocional que les persones experimenten al llarg del cicle vital, apropant-nos així a l'impacte que les dificultats en la comunicació i el llenguatge poden tenir en la vida de les persones amb qui treballareu.

Amunt

L'assignatura Psicologia evolutiva és una de les assignatures que es recomana cursar a l'inici del grau. Una de les característiques de la professió del/la logopeda és, sense dubte, la de treballar amb i per a les persones, en concret, per a millorar la seva qualitat de vida. Els logopedes podem ser necessaris en qualsevol moment del cicle vital, des de les edats més precoces, fins ben entrada la senectut. Així, resulta clau conèixer i adoptar una mirada holística de la persona, entenent el seu desenvolupament cognitiu, socioemocional i afectiu al llarg del cicle vital, a més del desenvolupament comunicatiu i lingüístic, en el qual els professionals de la logopèdia som especialistes.

Amunt

De manera transversal, a tots els camps professionals de la logopèdia.

Amunt

No s'identifiquen coneixements previs necessaris, atès que és una assignatura que es recomana cursar el primer semestre.

Amunt

Recomanada per cursar a l'inici del Grau.

Idioma de docència: Català

Model d'avaluació: aquesta assignatura se supera a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS). La nota final de l'assignatura serà el resultat de la ponderació percentual de la nota obtinguda a l'AC (60%) i la PS (40%).

Amunt

Competències

CB1 - Capacitat per mostrar la comprensió de coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i que se sol trobar a un nivell que, tot i basar-se en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

G1 - Demostrar compromís amb la professió i els seus valors, amb la millora de la pràctica buscant excel·lència en l'atenció de les persones, les famílies i la comunitat.

T1 - Capacitat per actuar amb esperit i reflexió crítics en enfront del coneixement en totes les seves dimensions, mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap a la qualitat i l'exigència professionals.

T7 - Capacitat per arribar a ser l'actor principal del propi procés formatiu amb vista a una millora personal i professional i a l'adquisició d'una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística, amb realitats socials, culturals i econòmiques diverses.

E4 - Capacitat per dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.

E14 - Capacitat per conèixer i ser capaç d'integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia), psicològics (processos i desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

Objectius

Saber identificar i contextualitzar les principals fites del desenvolupament cognitiu, social, afectiu i emocional de les persones en les diferents etapes de la seva vida (edats precoces, infància, adolescència, adultesa i vellesa). (CB1, E14)

Preveure i reflexionar sobre la relació del desenvolupament cognitiu, social, afectiu i emocional amb la comunicació i el llenguatge de les persones. (T1, T7, E4)

Analitzar l'impacte que les dificultats en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals tenen en la qualitat de vida de les persones. (T1, T7, E4)

Resultats d'aprenentatge

 • Identifica i integra els fonaments psicològics, psicolingüístics i neuropsicològics de la logopèdia.
 • Dedueix les implicacions del procés de desenvolupament evolutiu sobre el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.
 • Descriu els processos i els canvis que caracteritzen cadascuna de les etapes del cicle vital amb la finalitat de poder dur a terme l'atenció logopèdica de manera apropiada.
 • Avalua de manera global els processos d'aprenentatge duts a terme d'acord amb les planificacions i objectius plantejats i estableix mesures de millora individual.
 • Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional.
 • Adquireix coneixements avançats i comprèn els aspectes teòrics i pràctics de psicologia i neuropsicologia de l'àmbit de la logopèdia.

Amunt

En l'assignatura "Psicologia Evolutiva" es treballaran els següents continguts:

 • El desenvolupament cognitiu en edats precoces, en la infància, adolescència,  adultesa i senectut. 
 • El desenvolupament social, afectiu i emocional en edats precoces, en la infància, adolescència, adultesa i senectut. 
 • Implicacions del desenvolupament cognitiu, social, afectiu i emocional en la comunicació i el llenguatge.

Amunt

El desenvolupament durant l'envelliment PDF
El desenvolupament durant l'edat adulta PDF

Amunt

Consulta dels materials de què disposa l'assignatura 

Material i eines de suport

Manual  de l'assignatura: Mariscal, S. [Sonia] (2009). El desarrollo psicológico a lo largo de la vida coordinado por Sonia Mariscal ...[et al.]. McGraw-Hill Interamericana de Espanya.

Cuevas, I. [Isabel], Rico, R. [Ramón] i Fierro, J. [José Daniel](2014). El desenvolupament durant l'edat adulta. En Moreno, A., Psicologia del desenvolupament II. Adolescència, joventut, adultesa i vellesa (Mòdul 3, pp. 1-88). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya

Fernández, M. [María Izal]. i Montorio, I. [Ignacio] (2014). El desenvolupament durant l'envelliment. En Moreno, A., Psicolgia del desenvolupament II. Adolescència, joventut, adultesa i vellesa (Mòdul 4, pp. 1-122). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt