Física acústica i audiologia Codi:  20.807    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura s'estudia la Física Acústica i la seva relació amb la Logopèdia i l'Audiologia, així com el coneixement de la producció, la transmissió, la percepció, l'emmagatzematge i la reproducció del so i la seva estreta connexió amb la fisiologia de l'audició, la veu, la parla i el llenguatge.

Idioma de docència: Català

Amunt

L'assignatura de Física Acústica i Audiologia pertany al conjunt d'assignatures de formació bàsica del Mòdul 1. Formació Bàsica. Concretament, a la matèria de Física. 

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són bàsics per a poder treballar l'exploració, l'avaluació, el diagnòstic i la intervenció de les alteracions de la veu, la parla i el llenguatge, i també a les alteracions de l'audició.

Amunt

No hi ha coneixements previs.

Amunt

Com a prova d'avaluació final, aquesta assignatura té una prova de síntesi (PS) obligatoria.

Amunt

Competències

G1. Demostrar compromís amb la professió i els seus valors amb la millora de la pràctica, buscant excel·lència en l'atenció de les persones, les famílies i la comunitat.

CB1. Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i que sol trobar-se a un nivell, que si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements que provenen de l'avantguarda del seu camp d'estudi.


Competències transversals

T1. Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.

Competències específiques

E2. Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre pronòstic d'evolució dels trastorns de la comunicació i el llenguatge des d'una òptica multidisciplinària, fonamentada en la capacitat d'interpretació de la història clínica. Per fer-ho, s'aplicaran els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.

E3. Fer servir les tècniques i els instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-les en el conjunt de la informació.

E4. Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.

E9. Comprendre els fonaments científics que sustenten la logopèdia i la seva evolució, valorant de forma crítica la terminologia, els assajos clínics i la metodologia pròpies de la recerca relacionada amb la logopèdia.

E14. Conèixer i ser capaç d'integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia), psicològics (processos i desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

E20. Emprar les tecnologies de la informació i la comunicació.


Resultats d'aprenentatge

Aplica els coneixements sobre les característiques físiques del so per descriure la naturalesa de la veu, la parla, el llenguatge i l'audició normal i patològica.

Reconeix les diferents estructures de l'aparell auditiu implicades en la percepció del so i entén els seus paràmetres i limitacions.

Utilitza instruments d'anàlisi de veu per poder dur a terme una anàlisi objectiva de veu cantada i parlada.

Utilitza instruments d'anàlisi de l'audició per poder dur a terme una anàlisi objectiva de l'audició.

Mostra habilitats per a la reflexió crítica en els processos vinculats a l'exercici de la professió.

Adquireix coneixements avançats i comprèn els aspectes teòrics i pràctics de física i audiologia de l'àmbit de la logopèdia.

Amunt

Unitat 1. Acústica i mesures físiques del so

 • Magnituds físiques.
 • La naturalesa del so
 • Tipus d'ones. Paràmetres de les ones de so
 • To, intensitat, timbre i durada

Unitat 2. Física Acústica i Audició

 • Anatomia i fisiologia de l'audició. Oïda externa, Oïda Mitjana, Oïda interna.
 • Camp auditiu. Camp auditiu Verbal.
 • Llindars auditius
 • Principis físics i fisiològics de l'audiometria.

Unitat 3. Física Acústica i Veu

 • Anatomia i Fisiologia de la Veu
 • Tipus de representació gràfica del so: oscil·lograma, sonograma i espectrograma
 • Veu parlada i veu cantada.
 • Anàlisi acústic de la veu. Espectografia de Yanagihara
 • Concepte acústic de la disfonia

Unitat 4. Física Acústica, Parla i Llenguatge

 • Anàlisi acústic de les vocals. Formants vocals
 • Anàlisi acústic de les consonants.
 • Prosòdia (accent, ritme i entonació)
 • Logoaudiometria. Relació amb la veu, parla i llenguatge

Amunt

La importància de la fonètica dins l'àmbit logopèdic Audiovisual
Introducció a l'acústica PDF

Amunt

Materials de l'assignatura

 • Devis, Empar. Física Acústica i Audiologia PID_00253838
 • Cierco, Ester. Introducción a la Acústica PID_00221926
 • Gelfand SA. Essentials of audiology. Fourth edition. New York, New York: Thieme; 2016

Programari

 • Praat
 • Vocevista
 • Spectrogram
 • Wavesurfer
 • Audiogram Creator

Fonts d'informació. Recursos

 • Devís Herraiz, Empar. Física acústica i Audiologia. Anàlisi acústica i perceptiva dels sons i de la parla. Editorial UOC.
 • Gelfand SA. Chapter 1: Acoustics and Sound Measurement. Essentials of audiology. Fourth edition. New York: Thieme; 2016.
 • Bonavida Estupiñá, A. "Cap 5. Conceptos básicos de acústicas fisiológica y psicoacústica aplicados al estudio y análisis de la función auditiva y vocal". En: Salesa Batlle, Perelló Scherdel, E., & Bonavida Estupiña, A. Tratado de audiología.
 • Bonavida Estupiñá, A.. "Cap. 25. Generación y análisis de los sonidos vocales". En: Salesa Batlle, Perelló Scherdel, E., & Bonavida, A. Tratado de audiología. Barcelona: Elsevier Masson, 2013. p. 311-324.
 • Bonavida Estupiñá, A.. "Cap. 4. Electroacústica". En: Salesa Batlle, Perelló Scherdel, E., & Bonavida, A.. Tratado de audiología. Barcelona: Elsevier Masson, 2013. p. 53-60. ISBN 978844582395
 • Casamitjana Claramunt, J.F.. "Cap. 1. Anatomía y fisiología del oído". En: Salesa Batlle, Perelló Scherdel, E., & Bonavida. Tratado de audiología. Barcelona: Elsevier Masson, 2013. p. 1-17. ISBN 978844582395
 • Andrés Edo, Belén. "Análisis acústico de la vibrantes del español en habla espontánea". Phonica, Volumen 9-10, 2013-2014. pp. 13-20. ISSN 1699-877
 • Ortiz de Pinedo Sánchez, Núria. "Análisis acústico de la vibrantes del español en habla espontánea". Phonica, Volumen 9-10, 2013-2014. pp. 21-32. ISSN 1699-8774.
 • Planas Morales, Silvia. "Identificació de les vocals tòniques del català". Phonica, Volumen 3, 2007. pp. 106-122. ISSN 1699-8774.
 • Rius-Escudé, Agnès. "Trets acústics de les vocals del català central". Phonica, Volumen 9-10, 2013-2014. pp. 33-40. ISSN 1699-8774.
 • Sola Prado, Alicia. "Las Aproximantes [beta, delta, gamma] Del Español En Habla Espontánea". Phonica, vol. 7, 2013. p. 118-140. ISSN 1699-8774
 • Cantero Serena, Francisco José; Font Rotchés, Dolors. "Protocolo para el análisis melódico del habla". En: Estudios de fonética experimental, vol. 18, 2009. p. 18-32, ISSN 1575-5533
 • Cantero Serena, Francisco José; Mateo Ruiz, Miguel. "Análisis melódico del habla: Complejidad y entonación en el discurso". Oralia: Análisis del Discurso Oral, Número 14, 2011. pp. 105-128. ISSN 1575-1430
 • Devís Herraiz, Empar. "La entonación de (des)cortesía en el español coloquial". Phonica, Volumen 7, 2011. pp. 36-79. ISSN 1699-8774
 • Códigos de la entonación y entonación emocional. En: Cantero Serena, Francisco José. Comunicación, cognición, cibernétic@: 31er Congreso Internacional AESLA. Tenerife: Universidad de La Laguna, 2013. p. 618-629.
 • Rasgos melódicos de la entonación paralingüística de foco". En: Font-Rotchés, Dolors. Comunicación, cognición, cibernétic@: 31er Congreso Internacional AESLA. Tenerife: Universidad de La Laguna, 2013. p. 688-703. ISBN 9788461686803
 • Sound Spectrography. En: Baken, R.J.; Orlikoff, Robert.F.. Clinical Measurement of Speech and Voice. New York USA: Thomson Delmar Learning, 2000. p. 225-295.
 • Núñez-Batalla, F.. "Análisis del timbre. Espectografía clínica de la voz". En: Casado, Juan Carlos; Adrián Torres, José Antonio. La Evaluación clínica de la voz : fundamentos médicos y logopédicos. Archidona: Aljibe, 2002. p. 109-133

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt