Educació vocal Codi:  20.808    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Educació vocal pretén explicar la veu des d'un punt de vista anatòmic, fisiològic i acústic amb l'objectiu que el futur logopeda conegui i experimenti el seu propi instrument i alhora se senti capacitat per analitzar i interpretar correctament el gest vocal i corporal dels seus futurs pacients.

L'assignatura s'estructura en dues parts principals: la veu i el cos. La primera comprèn els sistemes que configuren l'aparell vocal (compressor, vibrador i ressonador) mentre que la segona inclou aspectes sobre aquelles estructures corporals, la flexibilitat, alineació i tonicitat de les quals afecten l'eficàcia i la salut vocal.

La suma del coneixement teòric i la pràctica adquirides ha de contribuir a la propiocepció sobre l'aparell vocal, el desenvolupament de la capacitat d'anàlisi perceptiva i l'augment de la consciència corporal del logopeda qui en un futur haurà d'utilitzar de forma eficaç i exemplar la seva veu per comunicar-se i interactuar amb els seus pacients.

Amunt

L'assignatura d'educació de la veu  es troba dins del bloc d'intervenció en logopèdia. És una assignatura que inicia  a l'alumne en el coneixement de la seva pròpia veu i al domini de la fonació. Es considera aquesta una formació imprescindible i prèvia al treball vocal amb les altres persones.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són bàsics per  a poder treballar l'exploració, l'avaluació i la intervenció de les alteracions de la veu. L'assignatura té una relació important amb l'assignatura d'anatomia i fisiologia dels òrgans de la parla i l'audició ja que ofereix el treball pràctic propioceptiu sobre les pròpies estructures i mecanismes de la fonació. Els continguts d'aquesta assignatura també es troben relacionats amb el control de la parla i especialment amb l'assignatura d'intervenció en les disfluències.

Amunt

No hi ha coneixements previs.

Amunt

Com a prova d'avaluació final, aquesta assignatura té una prova sintesí

Amunt

Competències
 • Interactuar amb d'altres persones amb empatia, demostrant habilitats en les relacions interpersonals.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

Competències transversals

 • Projectar els valors de l'emprenedoria i la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional, a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i la motivació envers el desenvolupament professional.
 • Interactuar en contextos globals i internacionals, identificant necessitats i noves realitats que permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb capacitat d'adaptació i autodirecció en els processos tant professionals com de recerca.

Competències específiques
 • Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les habilitats comunicatives en la població.
 • Ser capaç d'establir una comunicació clara i eficient amb el pacient, els seus familiars i la resta de professionals que intervenen en la seva atenció, adaptant-se a les característiques sociolingüístiques i culturals de l'interlocutor.
 • Presentar una adequada producció de la parla, estructuració del llenguatge i qualitat de la veu.
 • Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica, integrant els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.
 • Ser capaç d'exercir la professió, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i econòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

Resultats d'aprenentatge
 • Especifica de forma àmplia un conjunt de consells pràctics per incitar la participació de la família en el tractament logopèdic.
 • Mostra habilitats per tractar amb pacients amb trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals i identifica les situacions que requereixen la derivació a d'altres professionals.
 • Identifica i usa de forma correcta cadascun dels elements que determinen la qualitat i l'eficiència en l'emissió vocal : el timbre, l'entonació, la intensitat, l'expressivitat , l'articulació i la projecció com a model en la intervenció logopèdica.

Amunt

Mòdul 1 La veu. L'instrument

1. L'ofici de logopeda en l'àmbit vocal
1.1. Què és la logopèdia
1.1.1. Estudis multidisciplinaris
1.1.2. Equips interdisciplinaris
1.2. Qui és el logopeda
1.3. La veu. Eina de treball i identitat
1.4. Educació vocal del logopeda

2. Veus d'ús professional: atletes de la comunicació
2.1. Sons de la parla, sons del cant. Dos codis, una mecànica
2.2. Ús professional de la veu
2.3. Veu, cos i cognició
2.4. Classificació d'oficis amb ús professional de la veu

3. Com fem el que fem amb la veu
3.1 Esforç i sobreesforç vocal
3.2 Les tres comportes
3.3 Monitoratge intern

4. Fisiologia del so


5. Fisiologia de la respiració
5.1 Volums d'aire


6. Fisiologia del sistema ressonador
6.1 El fenomen de ressonància: acoblament de dos sistemes

7. Fisiologia i acústica. Causa i efecte
7.1 L'anàlisi objectiva

8. La taula de mescles
8.1 Plecs vocals falsos o bandes ventriculars
8.2. Plecs vocals veritables (I) Freqüència, harmònics i intensitat
8.3  Plecs vocals veritables (II) Tipus d'inicis i finals de so
8.4  Plecs vocals veritables (III). Patrons de vibració
8.5  Laringe
8.6  Esfínter aritenoepiglòtic
8.7  Cartílag tiroide
8.8  Cartílag cricoide
8.9  Paladar tou o vel del paladar

Mòdul 2 El cos. L'instrumentista

1. El cos, origen de l'eficàcia vocal


2. Musculatura intrínseca


3. Musculatura extrínseca


4. Musculatura respiratòria
4.1 L'esquelet de la respiració
4.2 Les forces implicades en la respiració
4.3 L'elàstic del pulmó: principal expirador
4.4 Discussió

5. Musculatura estabilitzadora
5.1 Concepte d'ancoratge
5.3 Ancoratge cervical
5.4 Ancoratge escapular
5.5 Ancoratge pelvià


6. El sistema digestiu. Pautes d'higiene vocal

Amunt

SPSS Programari en línia

Amunt

Aplicacions

Vocal Folds id
The Muscles System Pro III

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt