Neuropsicologia Codi:  20.809    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La Neuropsicologia analitza la relació entre el funcionament cerebral i el comportament. Concretament, es centra a conèixer quines estructures del sistema nerviós participen en els processos psicològics humans superiors com la atenció, l'aprenentatge, la memòria, el llenguatge, la resolució de problemes i la presa de decisions, etc. Té com a finalitat avaluar, diagnosticar i tractar les alteracions cognitives, conductuals i emocionals degudes a una alteració funcional i/o estructural del sistema nerviós, tant en l'edat adulta com en la infància. Per això són necessàries tant les proves quantitatives com l'observació qualitativa de l'execució dels pacients, buscant fugir del simple anàlisi psicomètric dels dèficits per centrar-se en una valoració global, basada en la persona i relacionada amb les variables clíniques influents.

Aquesta assignatura té com a finalitat proporcionar al futur professional de la logopèdia una visió detallada dels aspectes rellevants sobre l'organització cerebral de les funcions cognitives, de les diferents patologies cerebrals així com de les bases cerebrals de la recuperació de les funcions.


Amunt

LL'assignatura de Neuropsicologia, amb una càrrega lectiva de 6 ECTS, pertany al conjunt d'assignatures de l'àrea de Psicologia, juntament amb les assignatures Adquisició del Llenguatge i Psicologia Evolutiva. Els continguts de totes elles estan relacionats amb coneixements sobre els processos psicològics del desenvolupament del llenguatge, les seves alteracions i la seva relació amb els altres processos cognitius, emocionals i comportamentals del ser humà

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment importants per a aquells alumnes que estan en contacte durant la seva pràctica professional amb persones que presenten alteracions neuropsicològiques derivades d'un dany cerebral sobrevingut o congènit. A més, és rellevant conèixer el funcionament del sistema nerviós i els processos cognitius per comprendre tant l'origen com el desenvolupament dels trastorns del llenguatge. D'altra banda, els continguts de l'assignatura són coneixements essencials en qualsevol especialitat, ja que ajuden a desenvolupar una perspectiva més global de la conducta humana, integrant el substrat biològic de la mateixa.

Amunt

Es recomana l'adquisició de coneixements previs sobre anatomia i fisiologia del sistema nerviós central.

Amunt

A través del servei de tutoria els alumnes disposaran de l'assessorament necessari per a configurar l'elecció de les assignatures de la seva matrícula de la manera més òptima possible. D'aquesta manera es fomentarà un aprenentatge progressiu i coherent a través del màster de Neuropsicologia.

Amunt

Competències

Generals

G1 - Demostrar compromís amb la professió i els seus valors, amb la millora de la pràctica buscant excel·lència en l'atenció de les persones, les famílies i la comunitat.

CB1 - Que els alumnes hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i solen trobar-se a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

Transversals

T1 - Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions, mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.

T7 - Llegir a ser l'actor principal del propi procés formatiu en vistes a una millora personal i professional i  a l'adquisició d'una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística, amb realitats socials, culturals i econòmiques diverses.

Específics

E1 - Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i el llenguatge.

E2 - Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre un pronòstic d'evolució dels trastorns de la comunicació i el llenguatge des d'una perspectiva multidisciplinar, fundada en la capacitat d'interpretació de la història clínica pel que s'aplicaran els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.

E3 - Fer servir les tècniques i instruments d'exploració pròpia de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-los en el conjunt de la informació.

E4 - Dominar la terminologia que permet interactuar eficaçment amb altres professionals.

E9 - Comprendre els fonaments científics que sustenten la lògica i la seva evolució, valorant de forma crítica la terminologia, assaigs clínics i metodologia propis de la recerca relacionada amb la logopèdia.

E14 - Conèixer i ser capaç d'integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia), psicològics (processos i desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, el parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

Objectius

·         Conèixer les bases biològiques dels principals processos neuropsicològics.

·         Conèixer quins són els principals processos neuropsicològics i les seves possibles alteracions.

·         Comprendre els mecanismes cerebrals implicats en l'aparició dels trastorns cognitius i conductuals.

·         Tenir una visió global de les diferents alteracions neuropsicològiques i la seva possible contribució a les alteracions del llenguatge.

·         Aprendre a detectar senyals de disfunció neuropsicològica en el marc de la lògica.

Resultats d'aprenentatge

·         Identifica i integra els fonaments psicològics, psicolingüístics i neuropsicològics de la logopèdia.

·         Descriu els processos i els canvis que caracteritzen cadascuna de les etapes del cicle vital amb la finalitat de poder dur a terme l'atenció logopèdica de manera apropiada.

·         Avalua de forma global els processos d'aprenentatge duts a terme d'acord a les planificacions i objectius plantejats i estableix mesures de millora individual.

·         Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional.

·         Adquirir coneixements avançats i comprèn els aspectes teòrics i pràctics de psicologia i neuropsicologia de l'àmbit de la logopèdia.

Amunt

Neuropsicologia de la percepció

·         Fisiologia dels sistemes sensorials

·         Les agnòsies

·         L'agnòsia en la patologia neurològica

Praxias

·         Introducció

·         La apràxia

·         Bases cerebrals del control motor

·         Tipus d'apràxia

·         La apràxia en els síndromes neurològics

Neuropsicologia de l'atenció

·         Introducció

·         Model de tres components atencionals

·         Models clínics

·         Trastorns de l'atenció

Neuropsicologia de la memòria

·         Concepte de memòria i fases de la memòria

·         Sistemes de memòria: definició i bases neurals

·         Les amnèsies

Neuropsicologia dels lòbuls frontals

·         Els lòbuls frontals i les seves connexions

·         Patologia de l'escorça frontal

Neuropsicologia del llenguatge

·         Introducció als models i bases biològiques del llenguatge

·         Afàsies

·         Alèxies

·         Agrafies

Neuropsicologia del desenvolupament

·         Desenvolupament dels processos cognitius

·         Dany cerebral adquirit en la infància

Neuropsicologia dels traumatismes cranioencefàlics

·         Introducció

·         Lesió focal i lesió difusa

·         Lesions cerebrals després d'un traumatisme cranioencefàlic

·         Severitat i pronòstic dels traumatismes cranioencefàlics

·         Seqüeles cognitives i conductuals en els traumatismes cranioencefàlic

Neuropsicologia de les malalties cerebrovasculars

·         Definició i epidemiologia de les malalties cerebrovasculars

·         Classificació de les malalties cerebrovasculars en funció de la seva naturalesa

·         Alteracions neuropsicològiques més freqüents per territoris arterials

Neuropsicologia de les demències

·         Introducció

·         Deterioro cognitiu lleu i demència

·         Concepte i classificació de les demències

·         Principals tipus de demències

Amunt

Vídeo 3. Què és la neuropsicologia? Audiovisual

Amunt

Jodar M., Neuropsicología. Editorial UOC; 2013

Lezak, M.D.; Howieson, D.B.; Loring, D.W.; Hannay, H.J. y Fischer, J.S. (2004). Neuropsychological Assessment. Oxford: Oxford University Press.

Muñoz Marrón, Elena. Estimulación cognitiva y rehabilitación neuropsicológica. Editorial UOC; 2011.

Redolar Ripoll, Diego. Neurociencia cognitiva. Madrid: Panamericana; 2013

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
  • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt