Trastorns secundaris Codi:  20.810    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura trastorns secundaris té com a objectiu descriure les característiques d'aquelles dificultats i factors de risc que cursen, sigui de manera secundària, derivada o de forma concomitant amb dificultats de la parla, del llenguatge i / o de la comunicació. Per tant, abordarem les dificultats relacionades amb el camp professional de la logopèdia en trastorns del neuro-desenvolupament com el dany cerebral adquirit, el trastorn per dèficit d'atenció amb i sense hiperactivitat, la paràlisi cerebral o el trastorn de l'espectre autista, entre d'altres. A més,  en aquesta assignatura pretenem conèixer els instruments específics d'avaluació i tractament adequats per cadascuna d'aquestes patologies o condicions.

 

Aquesta àrea d'estudi inclou gran varietat de situacions i dificultats del desenvolupament, molt sovint amb situacions de superposició de diagnòstics, i a més, és un camp en constant ampliació de les evidències científiques. Per aquests motius és fonamental que els professionals de la logopèdia coneguin algunes de les principals patologies i siguin experts en la seva l'avaluació i tractament.

Per aquest motiu, a les diferents PAC de l'assignatura l'estudiant pot trobar dues parts ben diferenciades:

(a) Part individual i optativa (autoavaluació): Activitats per a tractar els continguts de l'assignatura i que ajudaran a preparar la PS. El professorat facilitarà les solucions com a feedback, que estarà complementat amb vídeos explicatius a la plataforma educativa.

(b) Part grupal i obligatòria: Desenvolupament d'un dossier especialista. En aquesta part l'estudiant tindrà l'oportunitat de desenvolupar diferents competències, relacionades amb l'autoavaluació (part a), com especialista d'una patologia biomèdica (veure els mòduls del 2 al 7)  que cursa amb un factor associat (veure els mòduls del 8 al 11).

A cada una de les 3 PACs de l'assignatura treballarem gradualment la conceptualització (PAC 1), avaluació (PAC 2) i intervenció (PAC 3) d'aquesta patologia complexa que "configuraran" els propis estudiants.

Abans de començar amb la descripció detallada de cada part, volem posar en valor els recursos d'aprenentatge realitzats especialment per aquesta assignatura per reconeguts especialistes en el món acadèmic i professional que esperem que serveixin de guia ara i en el futur.

 

 

Objectius i competències

 

Competències

G3 - Interactuar amb altres persones amb empatia, demostrant habilitats en les relacions interpersonals.

CB3 - Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevant d'índole social, científica o ètica.

E2 - Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre pronòstic d'evolució dels trastorns de la comunicació i el llenguatge des d'una perspectiva multidisciplinària, fundada en la capacitat d'interpretació de la història clínica de manera que s'aplicaran els principis basats en la millor informació possible i en les condicions de seguretat clínica.

E3 - Usar les tècniques i instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant al conjunt de la informació.

E4 - Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.

E15 - Conèixer els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

E16 - Conèixer i valorar de forma crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.

 

Objectius

Desenvolupar habilitats socials i interpersonals, mitjançant la confecció d'un dossier especialista d'una patologia biomèdica i d'un factor associat, per a poder comunicar-se amb els diferents companys i altres agents clínics (G3).

Diferenciar i discriminar informació, la qual s'ha obtingut prèviament, per a poder emetre un judici crític (social, científic o ètic) sobre un quadre clínic el qual l'alumne es fa especialista (característiques, avaluació i tractament) (CB3).

Generar un procés d'avaluació (exploració, diagnòstic i emissió d'un pronòstic) en relació amb un quadre clínic (trastorn del desenvolupament que afecta al llenguatge i a la comunicació) al qual l'alumne es fa especialista d'acord amb les millors evidències (manuals i altres materials) i sempre des d'una perspectiva multidisciplinar (E2).

Identificar i conèixer diferents proves estandarditzades i tècniques d'exploració  quantitatives i qualitatives que facilitin l'exploració i l'avaluació del quadre clínic (trastorn del desenvolupament que afecta al llenguatge i a la comunicació) que s'ha especialitzat l'estudiant (E3).

Interpretar i analitzar les diferents patologies biomèdiques i el quadre clínic en el qual l'estudiant s'ha especialitzat mitjançant dels models teòrics vigents (DSM-5, neuroconstructiviste, Catalise) (E4).

Identificar, descriure, sintetitzar i relacionar les característiques principals de les patologies biomèdiques, així com la seva repercussió en la vida del pacient (E15).

Dissenyar i valorar de forma crítica el procés d'avaluació-tractament d'acord amb diferents manifestacions del quadre clínic (subgrups, graus necessitat suport/discapacitat), interpretant les tècniques, els instruments d'avaluació i les proves i els programes de tractament logopèdic relacionat a cada manifestació del quadre (E16).

 

Resultats d'aprenentatge

Descriu els principals trastorns de la comunicació, el llenguatge oral i escrit, la parla, la veu, l'audició i la deglució en pacients amb trastorns associats així com la seva repercussió en la vida del pacient.

Selecciona i utilitza amb correcció els instruments específics d'avaluació adequats per a cada alteració.

Delibera sobre el rigor, la validesa i les aportacions d'un estudi publicat sobre les alteracions de la comunicació, el llenguatge, la veu, la parla i la deglució en pacients amb trastorns associats.

Justifica el paper del logopeda en equips multidisciplinaris i en el marc legal de la professió.

Recopila i interpreta dades i informacions sobre els quals fonamentar les seves conclusions incloent, quan sigui necessari i pertinent, reflexions sobre assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit de la logopèdia.

 

 

    Continguts
 1. Noves perspectives de les dificultats de parla, el llenguatge i la comunicació en els trastorns del neuro-desenvolupament
 2. Trastorns del llenguatge associats a condicions biomèdiques
 • Dificultats sensorials i desenvolupament del llenguatge.
 • Dany cerebral adquirit i neurodegeneració cerebral.
 • Paràlisi cerebral.
 • Síndromes genètiques neuroevolutivos associats a discapacitat intel·lectual
 • Comunicació, llenguatge i parla en la síndrome de Down
 • Trastorn de l'espectre autista

 

 1. Factors de risc dels trastorns del llenguatge
 • Prematuritat i dificultats del llenguatge
 • Dificultats socioeconòmiques, socioculturals i emocionals i dificultats del llenguatge

 

 1. Trastorns concurrents amb els trastorns del llenguatge
 • Trastorns específics de l'aprenentatge i dificultats del llenguatge
 • Trastorns associats a un dèficit en les funcions executives i dificultats del llenguatge

 

 

 Recursos d'aprenentatge i eines de suport

L'assignatura Trastorns secundaris inclou una gran varietat de patologies. A l'assignatura Trastorns Secundaris es proposa fer una lectura estratègica dels materials per ajudar a la integració progressiva dels continguts i competències sobre aquestes patologies. Com podrà veure l'estudiant, no s'han de llegir tots els mòduls, ni tota la informació que hi ha dins de cada mòdul. A continuació, descrivim les lectures  a realitzar i la seva relació amb les activitats de l'assignatura.

Pràctica 1 (llegiu tot el capítol) - Mòdul 1

PAC 1

 • Autoavaluació 1 (només cal que llegiu la part Definició, classificació i característiques): mòdul 2 (sensorial i motriu) i mòdul 3 (dany cerebral i neurodegeneratiu)
 • Part especialista (només cal que llegiu la part Definició, classificació i característiques):
  • Patologia principal: A triar un mòdul entre els mòduls 2 - 7
  • Factor associat: A triar un mòdul entre els mòduls 8-11

PAC 2

 • Autoavaluació 2 (només cal que llegiu la part Definició, classificació i característiques): mòdul 4 (paràlisi cerebral) i mòdul 5 (síndromes genètics)
 • Part especialista (només cal que llegiu la part Avaluació):
  • Patologia principal: A triar un mòdul entre els mòduls 2 - 7
  • Factor associat: A triar un mòdul entre els mòduls 8-11

PAC 3

 • Autoavaluació 3 (només cal que llegiu la part Definició, classificació i característiques): mòdul 6 (síndrome Down) i mòdul 7 (trastorn de l'espectre autista)
 • Part especialista (només cal que llegiu la part Tractament):
  • Patologia principal: A triar un mòdul entre els mòduls 2 - 7
  • Factor associat: A triar un mòdul entre els mòduls 8-11

Amb aquesta estratègia assegurem un coneixement mínim d'algunes de les patologies principals dels Trastorns secundaris del llenguatge, a l'hora d'aprofundir en la intervenció d'una patología amb un factor associat.  

 

 

Manual derivat dels materials de l'assignatura

Aguilar-Mediavilla, E. e Igualada, A. (2019). Dificultades del lenguaje en los trastornos del desarrollo. Vol. I: Pérdida sensorial y daño neurológico.  Barcelona: Editorial UOC. 

Aguilar-Mediavilla, E. e Igualada, A. (2019). Dificultades del lenguaje en los trastornos del desarrollo. Vol. II: Síndromes genéticos y trastorno del espectro autista.  Barcelona: Editorial UOC.  

Aguilar-Mediavilla, E. e Igualada, A. (2019).Dificultades del lenguaje en los trastornos del desarrollo. Vol. III: Factores de riesgo y dificultades comórbidas.  Barcelona: Editorial UOC.  

 

Altres manuals de referència

Montoro, M. A. (2015). Neuropsicología infantil: a través de casos clínicos. Editorial Médica Panamericana.

Artigas J, Narbona J. (2011) Trastornos del neurodesarrollo. Barcelona : Viguera.

Fletcher, P., & Miller, J. F. (Eds.). (2005). Developmental theory and language disorders (Vol. 4). John Benjamins Publishing.

Narbona J, Chevrie-Muller C. (2001) El Lenguaje del niño : desarrollo normal, evaluación y trastornos. Barcelona :Masson.

Puyuelo, M., & Rondal, J. A. (2003). Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje. Madrid: TELA.

Jané i Ballabriga M del C. (2001) Llenguatge i psicopatologia de la infantesa i l'adolescència : clínica i avaluació. Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

 

 

Metodologia

Al llarg del semestre anirem treballant les diferents unitats de l'assignatura en funció de la temporalització que l'estudiant trobarà a l'apartat "Dates Clau" del Pla Docent.

En relació a l'organització, la nostra recomanació és que es treballi de la següent manera:

 1. Començar l'estudi llegint el pla docent i el material associat a cada unitat.
 2. Plantejar al fòrum de l'aula tots els dubtes, qüestions i comentaris que suggereixi la lectura, és a dir, anar treballant dins de l'aula amb els companys i el consultor.
 3. Llegir l'activitat plantejada, començar a resoldre-la i presentar-la en el termini establert.
 4. Després de la correcció de cada PAC, els consultors faran una devolució general a través del tauler i en format audiovisual (vídeo); en aquesta es comentaran els aspectes més rellevants dels exercicis de l'autoavaluació, i del dossier especialista fent esmena a les errades més freqüents i proposant millores de cara a les següents tasques educatives.
 5. En el cas que encara restin dubtes de comprensió de l'activitat l'estudiant podrà demanar al consultor indicacions més específiques i individuals sobre el treball. Aquesta consulta es pot demanar dins dels 7 dies posteriors a la devolució (feedback) de l'activitat.

És recomanable que, encara que no es tinguin consultes a realitzar, es realitzi una connexió diària al Campus, per si hi ha novetats que puguin interessar tant al Fòrum com al Tauler del consultor.

  Avaluació continuada

 

El model d'avaluació de l'assignatura és Avaluació Contínua (AC)+ Prova de síntesi (PS).

Aquesta modalitat d'avaluació, es basa en l'adquisició progressiva de competències, a través de la realització de diferents activitats d'avaluació (PACs). Per superar l'assignatura és imprescindible obtenir una nota mínima d'aprovat (C+, B o A) a la nota final de l'AC i una nota mínima de 3.5 a la PS. Si la nota final de l'AC és inferior a 5, l'estudiant tindrà suspesa l'assignatura, no podent-se presentar a la PS. 

En la PS es plantejaran preguntes relacionades amb els continguts de les unitats didàctiques i amb les activitats de l'AC (PACs) realitzades pels estudiants. L'objectiu és avaluar l'adquisició de les competències de l'assignatura. Per a seguir l'AC de l'assignatura caldrà realitzar les proves d'avaluació continuada (PACs) així com una prova de síntesi (PS) presencial al final del semestre.

Les activitats proposades seran activitats de reflexió, elaboració i síntesi sobre la temàtica dels mòduls treballats, i activitats consistents en petits experiments o estudis. Per a la realització d'aquestes activitats és possible que els estudiants hagin de recórrer a fonts bibliogràfiques externes, com manuals de text, articles científics o pàgines web de reconegut prestigi. S'indicarà prèviament al Tauler de l'aula.

L'avaluació tindrà en compte el rigor de l'aplicació de la metodologia i la correcció de les respostes de l'activitat. Atès que l'objectiu de les PACs és l'aprenentatge, els dubtes que es generin durant la seva realització es poden plantejar i debatre al fòrum de l'aula.

És bàsic i fonamental seguir les indicacions de l'activitat abans de la realització de l'activitat proposada en l'avaluació continuada ja que l'èxit en les activitats depèn de l'aprenentatge i visió global que proporciona haver treballat els materials. 

L'estudiant haurà de lliurar cada una de les activitats de forma individual o grupal segons s'indiqui en la fitxa de l'activitat. És fonamental respectar escrupolosament les dates de lliurament de les PACs. Aquells alumnes que presentin l'activitat fins a 2 dies posteriors a la data de termini l'activitat serà puntuada amb nota màxima de 5 (C+). Passat aquest termini de marge la puntuació de l'activitat serà de 0 (D).  Només s'acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d'activitats per motius d'hospitalització greus i embarassos que s'hauran de justificar documentalment. L'equip docent decidirà si s'accepta l'ajornament i, en funció del període de l'hospitalització i el termini de lliurament de l'activitat, decidirà quina serà la nova data de lliurament de l'activitat. En cas d'embaràs, us preguem que informeu amb la màxima antel·lació possible de la data prevista del part per tal de preveure l'activitat que es veurà afectada.

S'han de tenir en compte els següents criteris:

 • Per al correcte aprenentatge és imprescindible presentar totes les PAC.
 • La nota final d'AC s'extreu de la mitjana ponderada de totes les PAC.
 • En cas de no presentar una PAC a la seva qualificació constarà una nota de 0 (D).
 • Les activitats hauran d'incloure un apartat amb el nom de "Referències bibliogràfiques" que reculli tots els documents consultats per a la seva realització.
 • Cada PAC s'avaluarà amb les notes A, B, C+, C- o D. La nota final d'Avaluació Continuada tindrà la següent conversió numèrica: o A: 9-10 (amb opció a Matrícula d'Honor). Avaluació superada. o B: 7-8,99. Avaluació superada. o C+: 5-6,99. Avaluació superada. o C-: 3-4,99. Avaluació no superada. o D: 0-2,99. Avaluació no superada.

L'alumne té l'opció de recuperar una PAC de l'avaluació continuada mitjançant una PAC de recuperació. L'alumne haurà de comunicar al professor la intenció de recuperació i, en cas que l'alumne hagi suspès més d'una PAC, el professor podrà indicar quina PAC ha de recuperar. A la PAC de recuperació, en cap cas es podrà recuperar la darrera PAC.

Les dates d'inici, lliurament, qualificació i revisió de la PAC de recuperació seran les mateixes que les de la darrera PAC de l'AC o les dates indicades pel professor al tauler. A la PAC de recuperació es pot obtenir la màxima nota.  

Les pràctiques, les PACs i les PS i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Grau no és admissible la presentació de textos amb aquestes errades. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat de les errades, el professorat pot baixar la nota del treball segon s'indiqui al redactat de l'activitat.

 

Avaluació final

 

Avaluació Continuada (AC) + Prova de Síntesi Presencial (PS)

La prova de síntesi consisteix en respondre preguntes que plantegin aplicar els coneixements a exemples concrets, o l'anàlisi de resultats experimentals. Per tant, la prèvia elaboració de les PAC i l'estudi del material didàctic permeten estar en condicions de realitzar la PS. A la prova NO es pot portar ni consultar cap tipus de material (apunts, PACs, etc.). Tampoc és permès utilitzar ordinador portàtil ni cap altre dispositiu durant la prova.

La superació de l'AC condueix a la realització de la Prova de síntesi presencial (PS). Els estudiants coneixeran les dates i els horaris de la PS al llarg del semestre amb antelació suficient per poder-la preparar. El temps previst per contestar les preguntes d'aquesta prova és d'una hora.

S'han de tenir en compte els següents criteris:

 • La nota de la Prova de Síntesi serà la qualificació obtinguda en aquesta prova, aquesta qualificació serà quantitativa (0 a 10).
 • La nota final de l'assignatura serà la resultant de la ponderació percentual de la nota obtinguda de l'AC 70% i la PS 30%.
 • El percentatge de ponderació de les activitats de l'AC d'aquesta assignatura és Pràctica 1 (10%), PAC 1 (30%), PAC 2 (30%) i PAC 3 (30%).
 • El format de la Prova de Síntesi es concretarà l'última setmana del semestre al tauler del professor.

Finalment, un cop s'hagin resolt les consultes de l'alumne sobre una activitat (veure apartats metodologia i feedback), els estudiants podran demanar la revisió de la nota de les activitats avaluables (PAC o pràctica) dins dels 7 dies posteriors a la devolució (feedback) de cada activitat.

Per a demanar la revisió d'una activitat cal enviar un correu al col·laborador docent, amb còpia al PRA (professor responsable de l'assignatura). En aquest missatge s'ha d'exposar una explicació raonada sobre  per què demana la revisió. S'entén per explicació raonada el fet d'argumentar quins aspectes de l'avaluació de l'activitat considera que no se li han avaluat correctament seguint els criteris d'avaluació. Si l'estudiant no inclou una explicació raonada no es portarà a terme la revisió.

El procés per demanar revisió de la nota de la PS i/o de la nota final de l'assignatura s'haurà de fer a través de l'aplicatiu de la UOC corresponent en els terminis establerts.

 

 

 

 

Feedback

 

Cal destacar la importància que té la retroalimentació (feedback) en l'aprenentatge. Qualsevol dubte o comentari que generi l'estudi de l'assignatura i, si escau, la realització de les PACs, es pot traslladar a l'aula per comentar amb el consultor i amb la resta de companys. Per facilitar la comunicació, és recomanable que els missatges no siguin molt llargs i aportin algun element de novetat. Els estudiants podran fer arribar també les seves consultes a la bústia personal del consultor sempre que considerin que no són d'interès general per a la resta de companys.

El feedback a les activitats es farà a través de la devolució general del consultor als següents espais de l'aula:

 • Feedback general a tota l'aula sobre una activitat: a l'apartat "Indicacions de resposta" dins de cada activitat de l'aula
 • Feedback individual: al registre d'avaluació contínua (RAC) de l'aula

En funció del tipus de PAC aquesta devolució inclourà les respostes correctes o una guia general dels aspectes més rellevants per a la seva avaluació. Si un estudiant vol una revisió personalitzada de la seva PAC, l'haurà de sol·licitar al consultor a través de la bústia personal, indicant quins aspectes vol que es comentin tenint en compte la devolució general i les respostes que cadascú hagi donat a les preguntes. La revisió es retornarà a la bústia personal de l'estudiant. Les consultes sobre la devolució general i la revisió personalitzada es poden realitzar dins dels 7 dies posteriors a la devolució (feedback) de l'activitat.

En finalitzar les proves finals (prova de síntesi) el consultor farà a l'aula un feedback general.

A més a més, l'estudiant haurà de tenir present la normativa de drets i deures i de règim disciplinari de la UOC, especialment per qüestions de presentacions de les PACs i de plagi: https://www.uoc.edu/portal/_resources/ES/documents/seu-electronica/200721_NDDRDUOC_CAST.pdf


Amunt

Objectius i competències

 

Competències

G3 - Interactuar amb altres persones amb empatia, demostrant habilitats en les relacions interpersonals.

CB3 - Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevant d'índole social, científica o ètica.

E2 - Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre pronòstic d'evolució dels trastorns de la comunicació i el llenguatge des d'una perspectiva multidisciplinària, fundada en la capacitat d'interpretació de la història clínica de manera que s'aplicaran els principis basats en la millor informació possible i en les condicions de seguretat clínica.

E3 - Usar les tècniques i instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant al conjunt de la informació.

E4 - Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.

E15 - Conèixer els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

E16 - Conèixer i valorar de forma crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.

 

Objectius

Desenvolupar habilitats socials i interpersonals, mitjançant la confecció d'un dossier especialista d'una patologia biomèdica i d'un factor associat, per a poder comunicar-se amb els diferents companys i altres agents clínics (G3).

Diferenciar i discriminar informació, la qual s'ha obtingut prèviament, per a poder emetre un judici crític (social, científic o ètic) sobre un quadre clínic el qual l'alumne es fa especialista (característiques, avaluació i tractament) (CB3).

Generar un procés d'avaluació (exploració, diagnòstic i emissió d'un pronòstic) en relació amb un quadre clínic (trastorn del desenvolupament que afecta al llenguatge i a la comunicació) al qual l'alumne es fa especialista d'acord amb les millors evidències (manuals i altres materials) i sempre des d'una perspectiva multidisciplinar (E2).

Identificar i conèixer diferents proves estandarditzades i tècniques d'exploració  quantitatives i qualitatives que facilitin l'exploració i l'avaluació del quadre clínic (trastorn del desenvolupament que afecta al llenguatge i a la comunicació) que s'ha especialitzat l'estudiant (E3).

Interpretar i analitzar les diferents patologies biomèdiques i el quadre clínic en el qual l'estudiant s'ha especialitzat mitjançant dels models teòrics vigents (DSM-5, neuroconstructiviste, Catalise) (E4).

Identificar, descriure, sintetitzar i relacionar les característiques principals de les patologies biomèdiques, així com la seva repercussió en la vida del pacient (E15).

Dissenyar i valorar de forma crítica el procés d'avaluació-tractament d'acord amb diferents manifestacions del quadre clínic (subgrups, graus necessitat suport/discapacitat), interpretant les tècniques, els instruments d'avaluació i les proves i els programes de tractament logopèdic relacionat a cada manifestació del quadre (E16).

Resultats d'aprenentatge

Descriu els principals trastorns de la comunicació, el llenguatge oral i escrit, la parla, la veu, l'audició i la deglució en pacients amb trastorns associats així com la seva repercussió en la vida del pacient.

Selecciona i utilitza amb correcció els instruments específics d'avaluació adequats per a cada alteració.

Delibera sobre el rigor, la validesa i les aportacions d'un estudi publicat sobre les alteracions de la comunicació, el llenguatge, la veu, la parla i la deglució en pacients amb trastorns associats.

Justifica el paper del logopeda en equips multidisciplinaris i en el marc legal de la professió.

Recopila i interpreta dades i informacions sobre els quals fonamentar les seves conclusions incloent, quan sigui necessari i pertinent, reflexions sobre assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit de la logopèdia.

Amunt

Continguts
 1. Noves perspectives de les dificultats de parla, el llenguatge i la comunicació en els trastorns del neuro-desenvolupament
 2. Trastorns del llenguatge associats a condicions biomèdiques
 • Dificultats sensorials i desenvolupament del llenguatge.
 • Dany cerebral adquirit i neurodegeneració cerebral.
 • Paràlisi cerebral.
 • Síndromes genètiques neuroevolutivos associats a discapacitat intel·lectual
 • Comunicació, llenguatge i parla en la síndrome de Down
 • Trastorn de l'espectre autista

 

 1. Factors de risc dels trastorns del llenguatge
 • Prematuritat i dificultats del llenguatge
 • Dificultats socioeconòmiques, socioculturals i emocionals i dificultats del llenguatge

 

 1. Trastorns concurrents amb els trastorns del llenguatge
 • Trastorns específics de l'aprenentatge i dificultats del llenguatge
 • Trastorns associats a un dèficit en les funcions executives i dificultats del llenguatge

 

 

Amunt

Tractament en població amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) Audiovisual

Amunt

 Recursos d'aprenentatge i eines de suport

L'assignatura Trastorns secundaris inclou una gran varietat de patologies. A l'assignatura Trastorns Secundaris es proposa fer una lectura estratègica dels materials per ajudar a la integració progressiva dels continguts i competències sobre aquestes patologies. Com podrà veure l'estudiant, no s'han de llegir tots els mòduls, ni tota la informació que hi ha dins de cada mòdul. A continuació, descrivim les lectures  a realitzar i la seva relació amb les activitats de l'assignatura.

Pràctica 1 (llegiu tot el capítol) - Mòdul 1

PAC 1

 • Autoavaluació 1 (només cal que llegiu la part Definició, classificació i característiques): mòdul 2 (sensorial i motriu) i mòdul 3 (dany cerebral i neurodegeneratiu)
 • Part especialista (només cal que llegiu la part Definició, classificació i característiques):
  • Patologia principal: A triar un mòdul entre els mòduls 2 - 7
  • Factor associat: A triar un mòdul entre els mòduls 8-11

PAC 2

 • Autoavaluació 2 (només cal que llegiu la part Definició, classificació i característiques): mòdul 4 (paràlisi cerebral) i mòdul 5 (síndromes genètics)
 • Part especialista (només cal que llegiu la part Avaluació):
  • Patologia principal: A triar un mòdul entre els mòduls 2 - 7
  • Factor associat: A triar un mòdul entre els mòduls 8-11

PAC 3

 • Autoavaluació 3 (només cal que llegiu la part Definició, classificació i característiques): mòdul 6 (síndrome Down) i mòdul 7 (trastorn de l'espectre autista)
 • Part especialista (només cal que llegiu la part Tractament):
  • Patologia principal: A triar un mòdul entre els mòduls 2 - 7
  • Factor associat: A triar un mòdul entre els mòduls 8-11

Amb aquesta estratègia assegurem un coneixement mínim d'algunes de les patologies principals dels Trastorns secundaris del llenguatge, a l'hora d'aprofundir en la intervenció d'una patología amb un factor associat.  

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt