Disfuncions orofacials Codi:  20.811    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els objectius d'aquesta assignatura són oferir una visió detallada de les característiques del sistema estomatognàtic; comprendre la relació entre el desenvolupament anatòmic i l'establiment de les diferents funcions: succió, deglució, masticació, respiració, articulació; identificar els trets característics de les diferents disfuncions orofacials i de les dificultats articulatòries tant adaptatives, compensatòries com perceptives. S'incidirà en l'elaboració de pautes d'observació i es potenciarà el coneixement i l'ús de les eines necessàries per a realitzar una avaluació acurada, que permeti establir un diagnòstic precís i faciliti el treball multidisciplinari i la presa de decisions respecte a les actuacions posteriors més adients. 

Idioma de docència: Català

Amunt

L'assignatura de disfuncions orofacials es troba dins del bloc d'alteracions no lingüístiques, junt amb l'assignatura de trastorns de la veu. El contingut de les dues fa referència a la descripció i avaluació de les disglòssies, disfunció temporomandibular,  respiració oral, bruxisme i disfonies. 

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són bàsics per a poder treballar l'exploració, l'avaluació i la intervenció de les alteracions de les disfuncions orofacials. 

Amunt

És aconsellable que l'estudiant tingui superades totes les assignatures de primer curs. I esdevé imprescindible haver superat les assignatures de: Anatomia i Fisiologia dels Òrgans de la Parla i l'audició i Anatomia i Fisiologia del Sistema Nerviós

Amunt

Aquesta assignatura té un examen obligatori com a prova d'avaluació final (PS).  

Model d'avaluació: aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS). La nota final de l'assignatura serà la resultant de la ponderació percentual de la nota de l'AC (70'%) i la PS (30%).

Amunt

Competències

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències transversals

T4 - Mostrar habilitats per a l'exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en coordinació amb equips de treball en xarxa, ja sigui en entorns presencials o virtuals, mitjançant l'ús informàtic i informacional de les TIC.

Competències específiques

E1 - Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i el llenguatge.

E2 - Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre pronòstic d'evolució dels trastorns de la comunicació i el llenguatge des d'una perspectiva multidisciplinària, fundada en la capacitat d'interpretació de la història clínica per al que s'aplicaran els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.

E3 - Usar les tècniques i instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-les al conjunt de la informació.

E4 - Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.

E9 - Comprendre els fonaments científics que sustenten la logopèdia i la seva evolució, valorant de manera crítica la terminologia, assajos clínics i metodologia pròpies de la recerca relacionada amb la logopèdia.

E12 - Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les habilitats comunicatives en la població.

E14 - Conèixer i ser capaç d'integrar els fonaments biològics ( anatomia i fisiologia ), psicològics ( processos i desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

E15 - Conèixer els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

Resultats d'aprenentatge

30. Descriu els principals trastorns de la parla, la veu i la deglució així com la seva repercussió en la vida del pacient.

102.Selecciona i utilitza amb correcció els instruments específics d'avaluació adequats per a les alteracions de la parla, la veu i la deglució.

51.Elabora una història clínica a partir dels símptomes i signes aportats pel pacient i tracta la informació amb la confidencialitat requerida.

26.Delibera amb rigor, la validesa i les aportacions d'un estudi publicat sobre les alteracions de la parla, la veu i la deglució.

71 Justifica el paper del logopeda en equips multidisciplinaris i el marc legal de la professió.

89. Recopila i interpreta dades i informacions sobre les que fonamentar les seves conclusions incloent-hi, quan calgui i pertinent, les reflexions sobre assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit de la logopedia.

Amunt

Bloc 1. L'avaluació logopèdica

1.1. Fonaments de l'avaluació

1.2. Característiques/competències de l'avaluador

1.3. La transmissió de la informació

Bloc 2. L'avaluació en motricitat orofacial

2.1. El procés d'avaluació en motricitat orofacial

2.2. L'anamnesi

2.3. L'examen clínic. Anàlisi de les estructures orofacials

Bloc 3. Les funcions orofacials

3.1. La succió

          3.1.1. Fisiologia de la succió

          3.1.2. Desenvolupament de la succió

          3.1.3. Tipus de succió

3.2. La respiració

          3.2.1. Fisiología de la respiració

          3.2.2. Avaluació de la respiració

          3.2.3. Trastorns de la respiració

3.3. La deglució

          3.3.1. Fisiología de la deglució

          3.3.2. Avaluació de la deglució

          3.3.3. Trastorns de la deglució

3.4. La masticació

          3.4.1. Fisiologia de la masticació

          3.4.2. Avaluació de la masticació

          3.4.3. Trastorns de la masticació

Bloc 4. Els trastorns de la parla i l'articulació

4.1. Classificació i característiques dels trastorns de la parla i l'articulació

          4.1.1. Els trastorns primaris

          4.1.2. Els trastorns secundaris a alteracions musculoesquelètiques

4.2. L'avaluació dels trastorns de la parla i l'articulació

Amunt

Trastorns de la parla i de la veu PDF
L'avaluació dels transtorns de la parla Web
El procés d'avaluació en motricitat orofacial Web
Intervenció en les disfuncions orofacials de les funcions innates. Succió i respiració XML

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
  • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt