Trastorns del desenvolupament del llenguatge oral Codi:  20.812    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'adquisició del llenguatge oral conforma un de les principals fites en el desenvolupament humà, ja que es tracta d'una de les eines fonamentals de relació social amb què comptem per comunicar les nostres idees, intencions i desitjos, entre uns altres. Ara bé, aquest procés és d'una gran complexitat cognitiva, doncs requereix de l'ajust de molts i variats processos mentals. En alguns casos, aquest procés es veu afectat i els infants no segueixen un curs evolutiu típic. Es tracta d'infants que van endarrerits en l'assoliment de les diferents fites evolutives o que presenten algun tipus d'alteració en les estructures lingüístiques, no pròpies d'una adquisició típica. L'assignatura Trastorns del Desenvolupament del Llenguatge Oral se centra en analitzar els diferents trastorns del llenguatge oral,  amb èmfasi en el trastorn específic del llenguatge (TEL) o trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL), i proporciona les bases per a la seva conceptualització, avaluació i intervenció.

Idioma de docència: Català

Amunt

L'assignatura Trastorns del desenvolupament del llenguatge oral forma part dels estudis del Grau de Logopèdia i és una de les assignatures obligatòries.

Es tracta d'una assignatura d'oferta semestral (es cursa de setembre a gener).

En referència a la càrrega docent de l'assignatura, comprèn 6 crèdits ECTS i, d'acord amb la normativa de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), aquest creditage equival a 150 hores de treball i estudi per part de l'estudiantado.

Amunt

Es recomana tenir bons coneixements previs dels processos de desenvolupament típics en adquisició del llenguatge.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l’avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS). La nota final de l'assignatura serà la resultant de la ponderació percentual de la nota obtinguda de l'AC (60%) i la PS (40%).

Amunt

Competències

Competències generals (CG)

G2 - Atendre a les necessitats de salut de la població i als reptes del propi col·lectiu professional mitjançant actituds innovadores i dinàmiques. 

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. 

Competències transversals (CT)

T4 - Mostrar habilitats per a l'exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en coordinació amb equips de treball en xarxa, ja sigui en entorns presencials o virtuals, mitjançant l'ús informàtic i informacional de les TIC.

Competències específiques (CE) 

E1 - Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i el llenguatge. 

E2 - Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre pronòstic d'evolució dels trastorns de la comunicació i el llenguatge des d'una perspectiva multidisciplinària, fundada en la capacitat d'interpretació de la història clínica pel que s'aplicaran els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica. 

E3 - Usar les tècniques i instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-los en el conjunt de la informació. 

E4 - Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.

E12 - Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les habilitats comunicatives en la població. 

E15 - Conèixer els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

E16 - Conèixer i valorar de forma crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en Logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica. 

E21 - Ser capaç de realitzar una gestió clínica centrada en el pacient, en l'economia de la salut i l'ús eficient dels recursos sanitaris, així com la gestió eficaç de la documentació clínica amb especial atenció a la confidencialitat.

Objectius

- Conèixer la naturalesa dels trastorns del llenguatge oral, amb especial èmfasi al trastorn específic del llenguatge (TEL) / trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL) i del treball multidisciplinari que els caracteritza (G2, CB3, T4, I4, I15).

- Abordar de manera precisa el coneixement i l'aplicació dels diferents mètodes i instruments d'avaluació i diagnòstic del llenguatge oral (E2, E3, E4, E16), així com de prevenció (E1, E4, E12).

- Dissenyar una intervenció logopèdica fonamentada en l'evidència per fomentar el desenvolupament del llenguatge oral (E3, E4, E21). 

Resultats d'aprenentatge

- Distingeix les diferents fases del processament del llenguatge natural en la percepció i en la producció lingüístiques.

- Descriu els principals trastorns de la comunicació, el llenguatge oral i escrit així com la seva repercussió en la vida del pacient.

- Selecciona i utilitza amb correcció els instruments específics d'avaluació adequats per als trastorns de la comunicació, el llenguatge oral i escrit.

- Elabora una història clínica a partir dels símptomes i signes aportats pel pacient i tracta la informació amb la confidencialitat requerides.

- Delibera sobre el rigor, la validesa i les aportacions d'un estudi publicat sobre les alteracions de la comunicació i el llenguatge.

- Dissenya intervencions que atenen necessitats de l'àmbit de forma multidisciplinar.

- Recopila i interpreta dades i informacions sobre les que fonamentar les seves conclusions incloent-hi, quan calgui i pertinent, la reflexions sobre assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit de la logopèdia.

Amunt

Trastorns del desenvolupament del llenguatge oral

1. Introducció als trastorns del desenvolupament del llenguatge oral

1.1 Trastorns del llenguatge adquirits i evolutius/específics

1.2. El trastorn específic del llenguatge (TEL)

1.3. Classificacions de trastorn específic/evolutiu del llenguatge

1.4. Manifestacions lingüístiques en el TEL

2. Del trastorn específic del llenguatge al trastorn del desenvolupament del llenguatge

2.1. Delimitació conceptual

2.2. Hipòtesis explicatives del TDL

2.3. Classificacions i tipologies del TDL

2.4. Classificació del trastorn en manuals diagnòstics

2.5. Característiques de les dificultats lingüístiques dels infants amb TDL

2.6. Dificultats no-lingüístiques dels infants amb TDL

2.7. Impacte del TDL en l'aprenentatge de la lectura

2.8. L'impacte del TDL en el rendiment acadèmic

3. Teories i hipòtesis explicatives del trastorn específic del llenguatge

3.1. Teories lingüístiques

3.2. Teories cognitives

3.3. Teories mixtes

4. Les habilitats de teoria de la ment en el TEL

4.1. Habilitats de teoria de la ment

4.2. Teoria de la ment en població amb TEL

4.3. Avaluació de la teoria de la ment

4.4. Intervenció en teoria de la ment: materials existents

5. La detecció dels infants amb trastorn del desenvolupament del llenguatge

5.1. Els senyals d'alerta i els factors de risc per a la detecció dels infants amb TDL

5.2. Detecció de l'alumnat amb TDL a l'escola

6. Avaluació dels trastorns del llenguatge oral

6.1. Criteris diagnòstics, diagnòstic diferencial i comorbiditat

6.2. Protocol diagnòstic

6.3. Diagnòstic i detecció en persones bilingües

7. L'avaluació i el diagnòstic dels infants amb trastorn del desenvolupament del llenguatge

7.1. El diagnòstic per la provisió de recursos

7.2. Criteri diagnòstic del TDL

7.3. Protocol d'avaluació integral per a l'avaluació i el diagnòstic del TDL

7.4. Avaluació del llenguatge

7.5. Els perfils del llenguatge

7.6. Annexos

8. El trastorn del desenvolupament del llenguatge en contextos multilingües

8.1. Nocions teòriques del bilingüisme i del multilingüisme

8.2. Classificació i situacions multilingües

8.3. Avaluació del TDL en entorns multilingües

8.4. Intervenció amb infants amb TDL en entorns multilingües

8.5. Conclusions

8.6. Casos pràctics

9. La intervenció en infants amb trastorn del desenvolupament del llenguatge

9.1. Principis generals de la intervenció en infants amb TDL

9.2. Recerca i pràctica: la pràctica basada en l'evidència

9.3. El model interactiu d'intervenció

9.4. Estratègies d'intervenció: del model a la pràctica

9.5. Intervenció a l'entorn escolar

10. Cas pràctic de trastorn del desenvolupament del llenguatge

10.1. Motiu de consulta

10.2. Avaluació

10.3. Intervenció

Amunt

Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Ús no sexista de la llengua Web
Ensenyament estructurat del llenguatge i la lectura. L'estructura del llenguatge Audiovisual
Adquisició del llenguatge. Entrevista a Susan Ebbels Audiovisual
Entrevista a la mare d'una nena amb TEL-TDL Audiovisual
Dana i les paraules Audiovisual
Components de l'avaluació dinàmica Audiovisual
L'avaluació dinàmica: més enllà de l'avaluació estandarditzada Audiovisual
Bateria Avaluació Clínica dels fonaments del llenguatge-5 o CELF-5 Audiovisual

Amunt

Per a la realització d'aquesta assignatura es compta amb el material i recusos propis realitzats pel professorat de la universitat: els mòduls textuals didàctics associats a l'assignatura i l'enregistrament d'entrevistes i casos pràctics. A més, es compta amb material extern a la universitat, com per exemple articles científics, capítols de llibre, recursos per a la intervenció i de casos reals.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
  • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt