Anglès per a Ciències de la Salut Codi:  20.813    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura pretén dotar l'estudiant dels coneixements i les habilitats necessàries per manejar i entendre articles científics i de recerca en anglès en l'àrea de ciències de la salut en general i en el àmbit de la logopèdia concretament. En aquesta assignatura s'estudien els termes, el lèxic i les estructures de la llengua anglesa, essencials en les ciències de la salut, per a lectura acadèmica, la producció i comprensió orals en algunes situacions clíniques i contextos acadèmics bàsics.

Idioma de la docència: Anglès. 

Amunt

L'assignatura es troba dins del bloc de llengua juntament amb l'assignatura de Lingüística general. Els continguts d'aquestes assignatures ofereixen a l'alumne la formació bàsica sobre el coneixement de l'estructura i funcionament de les llengües per poder entendre'n l'ús i les característiques concretes dels diferents parlants. A més, faciliten a l'alumne eines de comunicació.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura fan accessible el coneixement de les fonts d'informació internacionals així com projecten el futur professional a l'àmbit de la investigació i l'intercanvi interprofessional en congressos i fòrums.

Amunt

No cal coneixement previ, si bé és recomanable que l'estudiant tingui coneixements bàsics d'anglès, concretament un nivell B1 (segons el Marc Comú Europeu de Referència), que és el que s'obté en aprovar les PAU.

Amunt


Amunt

Competències

Competències generals

G3. Interactuar amb d'altres persones amb empatia, demostrant habilitats en les relacions interpersonals.

CB1. Demostrar que es tenen i es comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i que sol trobar-se en un nivell que, si bé té el suport de llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements que provenen de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 Competències transversals

T1. Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.

T6. Emprar diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l'ús, la forma i el contingut.

 Competències específiques

E3. Fer servir les tècniques i els instruments d'exploració propis de la professió, i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades tot integrant-les en el conjunt de la informació.

E4. Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.

E9. Comprendre els fonaments científics que constitueixen la logopèdia i la seva evolució, valorant de forma crítica la terminologia, els assajos clínics i la metodologia pròpia de la recerca relacionada amb la logopèdia.

E18. Elaborar i redactar informes d'exploració i diagnòstic, seguiment, finalització i derivació.

E19. Presentar una adequada producció de la parla, estructuració del llenguatge i qualitat de la veu.

Resultats d'aprenentatge

Distingir i aprofundir en la dimensió formal del llenguatge (fonètica, fonologia, morfologia i sintaxi), així com en els aspectes de contingut (semàntica) i d'ús (pragmàtica).

Utilitzar adequadament el llenguatge oral (verbal i no verbal) en la interacció personal i professional en català, espanyol i anglès.

Utilizar un llenguatge respetuós amb la qüestió de gènere, tant en les produccions orals com en les escrites.

Adquirir coneixements avançats i comprendre els aspectes teòrics i pràctics de llengua de l'àmbit de la logopèdia.

Amunt

Bloc 1 - La feina del logopeda

 • El camp de la logopèdia
 • La feina del logopeda
 • Les visites

Bloc 2 - Anatomia

 • Visió general de l'anatomia i fisiologia
 • La boca, la faringe i l'esòfag
 • Exemples reals de la feina del logopeda

Bloc 3 - Trastorns i tractaments

 • Trastorns de la parla
 • Equips i tractaments de rehabilitació

Bloc 4 - Investigació acadèmica

 • Estil científic acadèmic
 • Estructura de les frases
 • Desenvolupament del paràgraf
 • Referència a fonts

Amunt

Amunt

 • American Speech-Language-Hearing Association. Adult Speech and Language.
 • American Speech-Language-Hearing Association. Child Speech and Language.
 • BC Campus. Anatomy & Physiology.
 • Bottomley, Jane (2014). Academic Writing for International Students of Science. London: Routledge.
 • Damico, Jack S.; Müller, N.; Ball, Martin J. (eds.) (2010). The Handbook of Language and Speech Disorders. Chichester: Wiley-Blackwell. 
 • Harvard Health Publishing - Harvard Medical School. "Vocal Cord Disorders".
 • Kuiack and Archibald. "Developmental Language Disorder: The childhood condition we need to start talking about".
 • LLUHealth. "Speech Pathology Career Profile".
 • Nemours Children's Health System. "How to Practice Belly Breathing".
 • Nemours Children's Health System. "Stretches to Release Neck and Shoulder Tension and Help Avoid Vocal Cord Attacks".
 • Queenslad Government - Queensland Health. "What does a speech pathologist do? A day in the life of speech pathologist Grace Whittaker".
 • Rachel Maden SLP. "How to Use a Communication Board to Get your Child Talking".
 • Rachel Maden SLP. "Top Five Apps for Speech Therapy".
 • Royal College of Speech and Language Therapists. What is speech and language therapy?
 • Seonaid. Perfect English Grammar.
 • Seonaid. "Tenses Infographics"
 • TEDEd. "Aphasia: The disorder that makes you lose your words".

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt