L'avaluació i el diagnòstic Codi:  20.814    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Desenvolupar una bona capacitat diagnòstica és fonamental per al bon exercici de la logopèdia. Avaluar adequadament els diferents elements que conformen la comunicació humana i la deglució requereix no solament un bon enteniment de les estructures anatòmiques, fisiològiques i lingüístiques, sinó també un domini dels diferents mètodes i instruments a utilitzar. D'aquest diagnòstic dependrà la intervenció logopèdica seleccionada posteriorment. L'assignatura Avaluació i Diagnòstic se centra en presentar, analitzar i aprofundir en els diferents mètodes i instruments d'avaluació per al bon diagnòstic de possibles problemes en la comunicació i deglució tant en nens com en adults. L'assignatura també emfatitza el desenvolupament de la comunicació diagnòstica, tant oral com a escrita.

Idioma de docència: Català.

Amunt

L'assignatura "L'avaluació i el diagnòstic" està especialment relacionada amb l'assignatura "Fonaments d'intervenció en la logopèdia" ja que les dues parteixen d'una visió global dels processos d'avaluació, diagnòstic i intervenció logopèdica i es treballen aquests procediments de manera transversal als diferents àmbits de la logopèdia. Les dues assignatures serveixen com a base per a les assignatures centrades en dificultats, trastorns o patologies específiques que s'aniran cursant al llarg de la formació del Grau.

Amunt

Tot i que no són indispensables uns coneixements previs concrets per a poder cursar l'assignatura, es recomana que les assignatures L'avaluació i el diagnòstic i Fonaments d'intervenció logopèdica es cursin de manera consecutiva donada la relació i la complementarietat entre elles, i per tal de poder-ne aprofitar i relacionar els continguts i competències treballades.

Amunt

Des del Grau es recomana cursar de forma consecutiva les assignatures L'avaluació i el diagnòstic  i Fonaments d'intervenció logopèdica donada la relació i la complementarietat entre elles. Es recomana cursar en primer lloc L'avaluació i el diagnòstic durant el primer semestre i en segon lloc Fonaments d'intervenció logopèdica durant el segon semestre.

Amunt

Competències

Competències generals (CG)

G3 - Interactuar amb altres persones amb empatia, demostrant habilitats en les relacions interpersonals. 

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències transversals (CT)

T2 - Projectar els valors de l'emprenedoria i de la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i amb motivació cap al desenvolupament professional. 

T6 - Usar diferents formes de comunicació, tant orals com a escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l'ús, la forma i el contingut.

T7 - Arribar a ser l'actor principal del propi procés formatiu en vistes a una millora personal i professional i a l'adquisició d'una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística, amb realitats socials, culturals i econòmiques diverses.

Competències específiques (CE)

E2 - Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre pronòstic d'evolució dels trastorns de la comunicació i el llenguatge des d'una perspectiva multidisciplinària, fundada en la capacitat d'interpretació de la història clínica pel que s'aplicaran els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.

E3 - Usar les tècniques i instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-los en el conjunt de la informació. 

E4 - Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals. 

E7 - Assessorar a famílies i a l'entorn social dels usuaris, afavorint la seva participació i col·laboració en el tractament logopèdic. 

E9 - Comprendre els fonaments científics que sustenten la logopèdia i la seva evolució, valorant de forma crítica la terminologia, assajos clínics i metodologia pròpies de la recerca relacionada amb la logopèdia. 

E13 - Ser capaç de desenvolupar habilitats com: regular el seu propi aprenentatge, resoldre problemes, raonar críticament i adaptar-se a situacions noves. 

E14 - Conèixer i ser capaç d'integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia), psicològics (processos i desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals. 

E15 - Conèixer els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals. 

E16 - Conèixer i valorar de forma crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en Logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica. 

E17 - Ser capaç d'establir una comunicació clara i eficient amb el pacient, els seus familiars i amb la resta de professionals que intervenen en la seva atenció adaptant-se a les característiques sociolingüístiques i culturals de l'interlocutor. 

E18 - Elaborar i redactar informes d'exploració i diagnòstic, seguiment, finalització i derivació. 

E20 - Dominar les tecnologies de la comunicació i la informació. 

E23 - Ser capaç d'exercir la professió, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i econòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

Objectius Aquesta assignatura pretén abordar diferents aspectes de l'avaluació i diagnòstic rellevants en l'exercici professional de la logopèdia (G3, CB2, CB4, I9, I13, I14, I15, I20, I23). Conèixer els diferents mètodes per desenvolupar una bona avaluació logopèdica (T2, T7). Conèixer diferents mètodes de prevenció (I1, I12) i instruments d'avaluació i diagnòstic relacionats amb la logopèdia (I2, I16). Abordar de manera adequada la comunicació diagnòstica tant oral com a escrita (T6, I2, I3, I4, I7, I17, I18). 

Resultats d'aprenentatge

 • Resol problemes i pren decisions en la pràctica clínica en coherència amb el marc legal que regula la professió del logopeda.
 • Realitza processos d'avaluació sobre la pròpia pràctica i la dels altres de manera crítica i responsable.
 • Comunicar a tota mena d'audiències (especialitzades o no) de manera clara i precisa coneixements, metodologia, idees, problemes i solucions en l'àmbit de la logopèdia.
 • Argumenta de manera oral i escrita les impressions del procés diagnòstic adaptant el seu discurs a l'interlocutor sigui un professional o un familiar.
 • Mostra habilitats per a l'anàlisi de situacions des d'una perspectiva global i integral posant en relació elements socials, culturals, econòmics i de gènere segons correspongui.
 • Identifica els diferents moments del procés d'avaluació i diagnòstic i aplica els principals mètodes d'exploració de les alteracions de la comunicació, el llenguatge oral i escrit, la parla, la veu i la deglució.

Amunt

Principis generals d'avaluació del llenguatge, la parla, la veu, la deglució i la lectoescriptura. Avaluació preliminar. Instruments d'avaluació en logopèdia. La comunicació terapèutica. Problemes que dificulten la comunicació terapèutica. L'entrevista clínica. Etapes de l'entrevista. Pràctica basada en l'evidència. Nivells d'evidència científica. Bases de dades i documentació sanitària. Ús i aplicació de les guies clíniques. Redacció d'informes d'exploració i diagnòstic, seguiment, finalització i derivació. 

Amunt

Components de l'avaluació dinàmica Audiovisual
L'avaluació dinàmica: més enllà de l'avaluació estandarditzada Audiovisual
Repositori de tasques d'estimulació i rehabilitació cognitiva Web
Telepràctica en logopèdia: Avaluació Audiovisual
Conceptes clau en la planificació dels processos d'avaluació en logopèdia Web
Mesures de tendència central i de dispersió PDF
Estimació de paràmetres: distribució mostral PDF

Amunt

 • Biblioteca UOC. Com citar
 • Servei Lingüístic de la UOC. Llengua i estil de la UOC
 • Repositori de tasques d'estimulació i rehabilitació cognitiva
 • Biblioguia UOC: La Logopèdia
 • Biblioteca UOC. Selecció de recursos de Salut
 • Pràctica basada en l'evidència
 • UOC. Docimoteca de la UOC
 • Biblioguia Pràctica Basada en l'evidència
 • CIE-11, WHO
 • ECTA Center - Assessment
 • ECTA Center - Practice Improvement Tools
 • Expósito, David. Laura recibe un diagnóstico de autismo con 23 años: "Me siento liberada, ya no soy un bicho raro", 2021
 • Forensic examination of DLD - Karen Brian, UOC.
 • Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM 5
 • ."Hugo y su dificultad de comunicación. Intervención logopédica en ambientes naturales de uso comunicativo ". Boletín Aelfa. Vol. 11. Núm. 1., 2011. p 9-20. ISSN 11378174
 • IV Jornada Trastornos de la Comunicación y la Deglución: Telepráctica (I), UOC, 2021
 • Llibre: Hasson, N. The dynamic assessment of language learning. London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. 160p. ISBN 9781315175423
 • Main Litmus
 • Repositori tasques estimulació cognitiva Màster neuropsicologia, UOC.
 • The University of Alabama. EIEIO - Evidence-Based International Early Intervention Office
 • Biblioteca UOC. Plagi acadèmic
 • PLP - Pearson Learning Place. Manual de l'estudiant

Gemma Moya-Galé (2019). Evaluación y diagnóstico en logopèdia. Vol I. Población adulta.  Barcelona: Editorial UOC.  

Gemma Moya-Galé (2019). Evaluación y diagnóstico en logopèdia. Vol II. Población pediátrica. Barcelona: Editorial UOC. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt