Trastorns adquirits del llenguatge Codi:  20.815    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura té com a objectiu proporcionar coneixements teòrics i pràctics d'avaluació i intervenció logopèdica aplicada a persones adultes amb dany neuròlogic adquirit. Específicament pretén desenvolupar l'habilitat per recollir les dades del pacient,  planificar i conduir l'exploració a fi d'arribar a un diagnòstic logopèdic i planificar i conduir la intervenció del llenguatge.

Idioma de docència: Català

Amunt

L'assignatura de Trastorns Adquirits del Llenguatge pertany al conjunt d'assignatures obligatòries del Mòdul 2. Alteracions i trastorns. Concretament, a la matèria d'Alteracions lingüístiques.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són bàsics per tal de poder explorar, avaluar i intervenir a les alteracions del llenguatge i la parla causades per lesions cerebrals adquirides.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura es recomana haver cursat l'assignatura d'Anatomia i fisiologia del sistema nerviós i neuropsicologia. Les dues assignatures preparen a l'alumne sobre el funcionament de la funcions cognitives i el seu correlat biològic ment-cervell.

Amunt

Aquesta assignatura contempla sessions presencials que es realitzen a la Clínica Universitària i a les instal·lacions de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa. En cas de no poder assistir-hi, es proposen activitats d'aprenentatge alternatives.

Amunt

Competències

Competències Generals i Bàsiques

G2 - Atendre les necessitats de salut de la població i als reptes del propi col·lectiu professional mitjançant actituds innovadores i dinàmiques.

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

Competències transversals

T4 - Mostrar habilitats per a l'exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en coordinació amb equips de treball en xarxa, ja sigui en entorns presencials o virtuals, mitjançant l'ús informàtic i informacional de les TIC.

 

Competències específiques

E1 - Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i el llenguatge.

E2 - Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre pronòstic d'evolució dels trastorns de la comunicació i el llenguatge des d'una perspectiva multidisciplinària, fundada en la capacitat d'interpretació de la història clínica per al que s'aplicaran els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.

E3 - Usar les tècniques i instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-les al conjunt de la informació.

E4 - Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.

E12 - Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les habilitats comunicatives en la població.

E15 - Conèixer els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

E16 - Conèixer i valorar de forma crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.

E21 - Ser capaç de realitzar una gestió clínica centrada en el pacient, en l'economia de la salut i l'ús eficient dels recursos sanitaris, així com la gestió eficaç de la documentació clínica amb especial atenció a la confidencialitat.

 

Resultats d'aprenentatge

- Descriu els principals trastorns de la comunicació, del llenguatge oral i escrit, així com la repercussió a la vida del pacient.

- Selecciona i utilitza amb correcció els instruments específics d'avaluació adequats per als trastorns de la comunicació, el llenguatge oral i escrit.

-Elabora una història clínica a partir dels símptomes i signes aportats pel pacient i tracta la informació amb la confidencialitat requerida.

- Delibera en relació al rigor, la validesa i les aportacions d'un estudi publicat sobre les alteracions de la comunicació i el llenguatge.

- Dissenya intervencions en relació a les necessitats de l'àmbit de forma multidisciplinar

- Recopila i interpreta dades i informacions sobre les quals fonamentar les seves conclusions, incloent, quan sigui pertinent i necessari, la reflexió de caire social, científica o ètica en l'àmbit de la logopèdia

Amunt

Mòdul 1. Definició, etiologia i semiologia dels trastorns del llenguatge adquirits.
1.1 Definició d'afàsia
1.2 Models teòrics
1.3 Etiologia de les alteracions del llenguatge
1.4 Tipologia clínica
1.5. Semiologia dels trastorns del llenguatge

Mòdul 2. Avaluació de les afàsies.
2.1 Història clínica
2.2 Procés d'avaluació i proves dexploració

Mòdul 3. Intervenció del llenguatge a la persona adulta amb dany neurològic.
3.1 Objectius de treball
3.2 La família a la rehabilitació
3.3 Tractament logopèdic. Intensitat i durada. Factors de pronòstic.

Amunt

Els trastorns del llenguatge en l'adult Audiovisual
Tips per al diagnòstic logopèdic de l'afàsia Audiovisual

Amunt

Berthier, M. L. [Marcelo L.], Green-Heredia, C. [Cristina], Juárez-Ruiz de Mier, R. [Rocío], Lara J. P. [Pablo], & Pulvermüller, F. [Friedemann](2014). REGIA. Rehabilitación Grupal Intensiva de la Afasia. TEA Ediciones.

Diéguez-Vide F. [Faustino], & Peña-Casanova J. [Jordi] (2012). Cerebro y lenguaje. Sintomatología neurolingüística. Médica Panamericana.

Peña-Casanova, J. [Jordi] (2019). Programa integrado de exploración neuropsicológica-Test Barcelona 2. Teoría e interpretación. Normalidad, semiología y patología neurológicas.  JAZ Editors. ISBN: 978-84-120274-0-2

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
  • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt