Intervenció a la deficiència auditiva Codi:  20.816    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura treballarem aspectes vinculats a les alteracions de la percepció auditiva i la seva afectació en el desenvolupament i adquisició del llenguatge i la comunicació.

Es farà una aproximació a diferents perspectives al voltant de la sordesa i ens endinsarem en el coneixement dels aspectes clínics i funcionals de la pèrdua auditiva (PA), per continuar amb l'avaluació i la intervenció logopèdica en les persones amb aquesta afectació. 

Amunt

L'assignatura d'Intervenció en la Deficiència Auditiva pertany al conjunt d'assignatures obligatòries del Mòdul 4. La intervenció logopèdica. Concretament, a la matèria d'Intervenció en els Trastorns del Desenvolupament.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són bàsics per poder treballar l'exploració, l'avaluació i la intervenció de les alteracions auditives.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura es recomana haver cursat l'assignatura d'anatomia i fisiologia dels òrgans de la parla i l'audició per la seva descripció de l'aparell auditiu i també haver cursat l'assignatura de lingüística i física acústica per entendre les diferents els paràmetres de l'audició i les audiometries.

Amunt

Aquesta asignatura té una prova de síntesi obligatori com a prova d'avaluació final.

Aquesta assignatura contempla una sessió presencial que es realitza a la Clínica Universitària i a les instal·lacions de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa. En cas de no poder assistir-hi, es proposen activitats d'aprenentatge alternatives.

Amunt

Objectius

 • Saber interpretar una audiometria per tal d'obtenir més informació de cara a donar unes respostes més acurades a les necessitats de la persona amb PA.
 • Conèixer les implicacions que la pèrdua auditiva pot tenir en el desenvolupament comunicatiu, cognitiu, social i personal de les persones amb PA i les barreres que en els diferents contexts poden trobar per a participar i aprendre.
 • Conèixer estratègies d'avaluació, planificació i intervenció en les diverses àrees del desenvolupament i/o competències que es poden veure afectades per la discapacitat auditiva.
 • Reflexionar sobre les mesures que afavoreixen un adequat desenvolupament global dels nens sords en els diversos contexts d'interacció.
 • Afavorir actituds positives vers les persones amb discapacitat auditiva, de manera que l'alumnat estigui en condicions d'assumir un compromís de millora de les condicions socioeducatives de les persones amb DA.

Competències bàsiques

CG3. Interactuar amb d'altres persones amb empatia, demostrant habilitats en les relacions interpersonals.

CB2. Saber aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

CB3. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la  seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 

Competències transversals

CT2. Projectar els valors de l'emprenedoria i la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional, a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i la motivació envers el desenvolupament professional.

 

Competències especifiques

CE5. Dissenyar i portar a terme els tractaments logopèdics, tant individuals com col·lectius, establint objectius i etapes, amb els mètodes, tècniques i recursos més eficaços i adequats, tenint en compte les diferents etapes evolutives de l'ésser humà.

CE7. Assessorar famílies i l'entorn social dels usuaris, per afavorir-ne la participació i la col·laboració en el tractament logopèdic.

CE8. Ser capaç de treballar en els entorns escolar, assistencial, sanitari o sociosanitari, així com en equips uniprofessionals i multiprofessionals. Assessorar en l'elaboració i l'execució de polítiques d'atenció i l'educació sobre temes relacionats amb la prevenció i l'assistència logopèdica.

CE10. Conèixer els límits de la professió i les seves competències sabent identificar quan és necessari un tractament interdisciplinar o la derivació a un altre professional.

CE11. Explicar i argumentar el tractament seleccionat.

CE12. Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les habilitats comunicatives en la població.

CE16. Conèixer i valorar de forma crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en Logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.

CE17. Ser capaç d'establir una comunicació clara i eficient amb el pacient, els seus familiars i la resta de professionals que intervenen en la seva atenció, adaptant-se a les característiques sociolingüístiques i culturals de l'interlocutor.

CE19. Presentar una adequada producció de la parla, estructuració del llenguatge i qualitat de la veu.

CE22. Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica, integrant els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

CE23. Ser capaç d'exercir la professió, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i econòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

Resultats d'aprenentatge

 • Avalua i dissenya tractaments adequats a les característiques dels nens amb dèficit auditiu en el marc
 • Explica a l'equip docent i a la família el tractament logopèdic amb la finalitat d'orientar-los i implicar-los en el desenvolupament
 • Identifica les necessitats educatives especials relacionades amb les dificultats lingüístiques per a dur a terme l'adaptació curricular adequada a cada cas
 • Dissenya, desenvolupa i implementa activitats per a facilitar el desenvolupament del llenguatge oral i escrit a l'aula.
 • Utilitza el llenguatge audiovisual i els seus diferents recursos, per a expressar i presentar continguts vinculats al coneixement específic de l'àmbit.

Amunt

BLOC DE CONTINGUT 1

El concepte de pèrdua auditiva. Aspectes clínics i funcionals.

 • Funcionament del sistema auditiu
 • Detecció de les dificultats auditives
 • Valoració de l'audició
 • Tipus de pèrdues auditives
 • Interpretació de l'audiograma
 • Tipus de pròtesis auditives i ajudes tècniques

BLOC DE CONTINGUT 2

Avaluació i intervenció logopèdica en les primeres edats

 • Atenció primerenca
 • Intervenció naturalista
 • Treball auditiu

Atenció a la família

 • Implicacions de la pèrdua auditiva en el context familiar
 • La intervenció amb la família

BLOC DE CONTINGUT 3

Avaluació i intervenció logopèdica a l'etapa educativa de secundària.

Aspectes emocionals i socials a l'educació secundària. 

Atenció a l'edat adulta:

 • Patologia auditiva en adults
 • Intervenció amb la persona sorda adulta

Amunt

Amunt

Per a l'estudi de l'assignatura i la realització de les diferents activitats, es disposarà de les eines i materials addicionals que el professorat estimi necessaris.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt