Trastorns de la veu Codi:  20.817    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura tracta les patologies de la veu des d'un punt de vista etiològic i funcional, contraposant sempre els mecanismes fisiològics amb els fisiopatològics.

S'estudiaran les manifestacions clíniques dels diversos trastorns així com els diversos mètodes diagnòstics i terapèutics amb especial èmfasi en l'avaluació dins l'àmbit de la logopèdia.

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Comprendre la mecànica fonatòria i els mecanismes que intervenen en els diferents requeriments vocals.
 2. Conèixer les principals patologies de la veu, la seva etiologia, la clínica i el tractament que requereixen.
 3. Conèixer l'àmbit interdisciplinari d'actuació en salut vocal.
 4. Dissenyar i dur a terme una avaluació logopèdica de la veu.

Idioma de docència: Català

Amunt

L'assignatura de trastorns de la veu es troba dins del bloc d'alteracions no lingüístiques juntament amb l'assignatura de disfuncions orofacials.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són bàsics per poder treballar l'exploració, l'avaluació i la intervenció de les alteracions de la veu.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura es recomana haver cursat l'assignatura d'anatomia i fisiologia dels òrgans de la parla i l'audició ja que ofereix el treball pràctic propioceptiu sobre les pròpies estructures i mecanismes de la fonació.

Amunt

Aquesta assignatura té un examen obligatori com a prova d'avaluació final.

Amunt

Competències

G2 - Atendre les necessitats de salut de la població i als reptes del propi col·lectiu professional Una vegada més m'he carregat el teu comentari mitjançant actituds innovadores i dinàmiques.

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

Competències transversals

T4 - Mostrar habilitats per a l'exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en coordinació amb equips de treball en xarxa, ja sigui en entorns presencials o virtuals, mitjançant l'ús informàtic i informacional de les TIC.

Competències específiques

E1 - Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i el llenguatge.

E2 - Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre pronòstic d'evolució dels trastorns de la comunicació i el llenguatge des d'una perspectiva multidisciplinària, fundada en la capacitat d'interpretació de la història clínica per al que s'aplicaran els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.

E3 - Usar les tècniques i instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-les al conjunt de la informació.

E4 - Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.

E9 - Comprendre els fonaments científics que sustenten la logopèdia i la seva evolució, valorant de manera crítica la terminologia, assajos clínics i metodologia pròpies de la recerca relacionada amb la logopèdia.

E12 - Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les habilitats comunicatives en la població.

E14 - Conèixer i ser capaç d'integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia), psicològics (processos i desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

E15 - Conèixer els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

E16 - Conèixer i valorar de forma crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.

E21 - Ser capaç de realitzar una gestió clínica centrada en el pacient, en l'economia de la salut i l'ús eficient dels recursos sanitaris, així com la gestió eficaç de la documentació clínica amb especial atenció a la confidencialitat.

Resultats d'aprenentatge

1. Descriu els principals trastorns de la veu així com la seva repercussió en la vida del pacient.

2. Selecciona i utilitza amb correcció els instruments específics d'avaluació adequats per a les alteracions de la veu.

3. Elabora una història clínica a partir dels símptomes i signes aportats pel pacient i tracta la informació amb la confidencialitat requerides.

4. Delibera sobre el rigor, la validesa i les aportacions d'un estudi publicat sobre les alteracions de la veu.

5. Justifica el paper del logopeda en equips multidisciplinaris i el marc legal de la professió.

6. Dissenya intervencions que atenen necessitats de l'àmbit de forma multidisciplinar.

7. Recopila i interpreta dades i informacions sobre les que fonamentar les seves conclusions incloent-hi, quan calgui i pertinent, les reflexions sobre assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit de la logopèdia.

Amunt

Unitat 1 - Trastorns de la veu

1.1. Disfonies i classificació dels trastorns vocals

1.2. Patologies de la veu: simptomatologia, clínica i diagnòstic

1.3. Factors etiològics dels trastorns de la veu

Unitat 2 - Tractament dels trastorns de la veu

2.1. Proves mèdiques diagnòstiques dels trastorns de la veu

2.2. Tractament mèdic-quirúrgic dels trastorns de la veu

Unitat 3 -  La veu i la salut vocal

3.1. Aspectes generals de salut vocal

3.2. La prevenció dels trastorns de la veu

3.3. Ús professional de la veu

Unitat 4 - Avaluació logopèdica de la veu

4.1. Metodologia d'avaluació: recollida de mostres, anàlisi de dades, observació i registre

4.2. Anamnesi o handicap vocal

4.3. Protocol d'avaluació logopèdica: avaluació perceptiva, acústica, aerodinàmica, corporal i del gest vocal.

Unitat 5 - El diagnòstic logopèdic

5.1. Presa de decisions

5.2. L'informe logopèdic d'avaluació de la veu

Amunt

Amunt

 • Bustos Sánchez, I. (2013). Intervención logopédica en trastornos de la voz. Málaga: Paidotribo.
 • Calaf , N. (2017). Adaptació i validació d'una versió bilingüe (català/castellà) del protocol consensus auditory-perceptual evaluation of Voice (CAPE-V) per a l'avaluació clínica de la qualitat vocal (tesis doctoral). Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació. Tesis doctoral.
 • Cobeta I, Núñez F, Fernández S. (2013). Patología de la Voz. 1a ed. Barcelona: SEORL PCF.
 • Dejonckere, P. H., Bradley, P. (2001). A basic protocol for functional assessment of voice pathology, especially for investigating the efficacy of (phonosurgical) treatments and evaluating new assessment techniques. Guideline elaborated by the Committee on Phoniatrics of the European Laryng. Eur Arch Otorhinolaryngol, 77-82.
 • González, L. (2012). Eficàcia d'un curs de prevenció dels trastorns de la veu en els docents. Tesi doctoral. Barcelona. Universitat Ramon Llull.
 • Mendiazabal de la Cruz, N., Santiago Pardo, RB., Jimeno Bulnes, N., García Atarés, N., Díaz-Emparanza Mateo, ME. (2013). Guía práctica para la elaboración de informes logopédicos.
 • Núnez, F., Corte, P., Senaris, B., Llorente, J. L., Górriz, C. y Suárez, C. (2007). Adaptación y validación del índice de incapacidad vocal (VHI-30) y su versión abreviada (VHI-10) al espanol. Acta Otorrinolaringológica Espanola, 58(9), 386-392.
 • Petter, V., Barros de Oliveira, P. A., & Fisher, P. D. (2006). Relación entre disfonía referida y potenciales factores de riesgo en el trabajo de profesores de la enseñanza fundamental, Porto Alegre - RS TT (Maracay), 14(2), 5-12.
 • Preciado, J., Pérez, C., Calzada, M., & Preciado, P. (2005). Frecuencia y factores de riesgo de los trastornos de la voz en el personal docente de la Rioja. Estudio transversal de 527 docentes: Cuestionario, examen de la función vocal, análisis acústico y vídeolaringoestroscopia. Acta Otorrinolaringologica Espanola, 56(4), 161-170.
 • Rolán Rojas, B. (2015). Estudio de paràmetros acústicos y del índice de incapacidad vocal en pacientes con disfonia hipertònica sometidos a intervención logopédica. Tesi doctoral.
 • Thomas, G., de Jong, F. I. C. R. S., Cremers, C. W. R. J. & Kooijman, P. G. C. (2006). Prevalence of Voice complaents, risk factors and impact of Voice problems in female Student teachers. Folia Phoniatrica Et Logopedica, 58(2), 65-84.
 • Vila, J. M. (2011). Anàlisi de les relacions entre els trets de la personalitat i la disfonia. Tesi doctoral. Barcelona: Universitat Ramon Llull.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt