Bases per a la investigació en Ciències de la Salut Codi:  20.819    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura té com a finalitat introduir a l'alumnat als fonaments de la pràctica de la investigació en l'àmbit de la Logopèdia.

L'assignatura té una orientació doblement teòrica i pràctica i es compon de tres parts.

A la primera part s'exposa el paper que té la investigació en Logopèdia i es descriuen les principals característiques del coneixement científic i els seus conceptes més importants. Al seu torn, en aquesta primera part també es descriuen les fases que, de manera genèrica, hauria de tenir una investigació en l'àmbit de la Logopèdia, posant especial èmfasi en la fase de la revisió de la literatura.

A continuació, en una segona part, es descriuen els principals tipus de dissenys quantitatius i qualitatius. En concret, es detallen les seves característiques, es presenten il·lustracions dels mateixos a partir d'exemples de l'àmbit de la Logopèdia, i es resumeixen els criteris per a l'avaluació de la seva qualitat.

Finalment, en una tercera part, s'ofereix una introducció als fonaments bàsics de l'anàlisi de dades estadístiques.

Bases per a la investigació és, en resum, una assignatura de naturalesa introductòria que té com a finalitat propiciar una primera presa de contacte de l'alumnat del grau amb els principis de la investigació a Logopèdia.

Idioma de docència: Català.

Amunt

Bases per a la investigació és una assignatura de formació bàsica del quart semestre del grau de Logopèdia. L'assignatura pertany a la matèria de metodologia de la investigació a Logopèdia.

Amunt

Aquesta assignatura no exigeix coneixements previs.

Amunt

Aquesta assignatura té una prova de síntesi no presencial (virtual) obligatòria com a prova d'avaluació final.

Amunt

Competències

Competències bàsiques i generals

CG2 - Atendre a les necessitats de salut de la població i als reptes del propi col·lectiu professional mitjançant actituds innovadores i dinàmiques.

CB2 - Que l'alumnat sàpiga aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Competències transversals

CT1 - Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions, mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.

CT7 - Arribar a ser l'actor principal del propi procés formatiu en vista a una millora personal i professional i a l'adquisició d'una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context respectuós amb la diversitat lingüística, amb realitats socials, culturals, de gènere i econòmiques diverses.

Competències específiques

CI1 - Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i el llenguatge.

CI2 - Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre pronòstics d'evolució dels trastorns de la comunicació i el llenguatge des d'una perspectiva multidisciplinària, fundada en la capacitat d'interpretació de la història clínica pel que s'aplicaran els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.

CI3 - Usar les tècniques i instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-los en el conjunt de la informació.

CI4 - Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.

CI9 - Comprendre els fonaments científics que sustenten la logopèdia i la seva evolució, valorant de forma crítica la terminologia, els assajos clínics i la metodologia pròpies de la recerca relacionada amb la logopèdia.

CI12 - Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les habilitats comunicatives en la població.

CI13 - Ser capaç de desenvolupar habilitats com: regular el seu propi aprenentatge, resoldre problemes, raonar críticament i adaptar-se a situacions noves.

CI14 - Conèixer i ser capaç d'integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia), psicològics (processos i desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

CI18 - Elaborar i redactar informes d'exploració i diagnòstic, seguiment, finalització i derivació.

Objectius

Bases per a la investigació té els següents cinc objectius:

 1. Comprendre el significat i la naturalesa de dur a terme investigació a Logopèdia, amb especial èmfasi en les característiques que la diferencien de la intervenció.
 2. Aprendre els principals tipus de dissenys d'investigació en l'àmbit de la Logopèdia i les estratègies per a la seva definició, aplicació, i avaluació.
 3. Entendre les característiques de les dues grans orientacions metodològiques (quantitativa i qualitativa) en l'àmbit de la Logopèdia i les seves particularitats en el nivell del disseny, la recopilació de dades i l'anàlisi.
 4. Conèixer les estratègies per a la interpretació dels resultats d'investigació i per al foment de la seva usabilitat en contextos reals d'intervenció.
 5. Aprendre els fonaments bàsics de l'anàlisi estadística.

Resultats d'aprenentatge

Una vegada completada l'assignatura, l'alumnat hauria de ser capaç de:

 • Emprar correctament la terminologia i metodologia pròpies de la investigació científica tant en les dues llengües oficials com en la llengua anglesa.
 • Distingir la naturalesa i característiques del coneixement científic front altres formes de coneixement.
 • Utilitzar amb seguretat els instruments de recerca i administració de bases de dades bibliogràfiques.
 • Disposar de criteris bàsics a partir dels quals pot valorar el rigor i la qualitat d'un treball de recerca.
 • Actuar en les situacions habituals i les que són pròpies de la professió amb compromís i responsabilitat.
 • Mostrar una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional.
 • Aplicar els seus coneixements, la comprensió d'aquests i les seves capacitats de resolució de problemes en àmbits laborals complexos o professionals i especialitzats que requereixen l'ús d'idees creatives i innovadores.

Amunt

 1. Introducció a la investigació a Logopèdia
  1. El coneixement i la recerca científica
  2. El mètode científic
  3. Principis ètics i valor social de la recerca
  4. El paper de la recerca científica en logopèdia
 2. Mètodes i dissenys d'investigació qualitativa i quantitativa
  1. Diferències entre les metodologies qualitatives i les quantitatives
  2. Mètodes qualitatius en logopèdia. Observació, registre i mostratge
  3. Tipus de dissenys qualitatius
  4. Experimentació, registre i mostratge
  5. Tipus de dissenys quantitatius
 3. Mètodes d'investigació quantitativa
  1. Conceptes estadístics bàsics
  2. Estadística descriptiva
  3. Probabilitat
  4. Estadística inferencial

Amunt

Reflexions sobre la investigació des de la pràctica logopèdica - Part 1 Audiovisual
Reflexions sobre la investigació des de la pràctica logopèdica - Part 2 Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt