Intervenció en els trastorns de la veu Codi:  20.822    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura té com a objectius proporcionar coneixements teòrics i pràctics per tal de comprendre les característiques pròpies de la intervenció logopèdica en les alteracions de la veu, i oferir recursos per a orientar la planificació de la intervenció i la selecció dels exercicis més adients per a cada cas, en funció de la problemàtica vocal presentada, i les característiques corporals i personals del pacient.

Per això, en un primer moment, es proporcionaran recursos i estratègies útils per a millorar la funció vocal alterada i adaptar-la a les diferents problemàtiques per garantir una veu sana i sostenible.

Posteriorment, s'aprofundirà en el treball logopèdic  específic que es pot dur a terme en problemàtiques d'origen divers -funcional, per lesions adquirides, per lesiona congènites, etc.-, partint de l'anàlisi de l'etiologia i els elements desencadenants de la problemàtica vocal presentada per la persona que consulta, i la relació entre les diferents dades obtingudes a l'anamnesi i l'avaluació inicial. També serà fonamental tenir en compte l'evidència científica actual i l'aplicació del raonament clínic

Idioma de docència: Català

Amunt

L'assignatura d'Intervenció en els trastorns de la veu pertany al conjunt d'assignatures obligatòries del Mòdul 4. La intervenció logopèdica. Concretament, a la matèria d'Intervenció en les alteracions específiques.

Amunt

Es recomana haver cursat les assignatures Anatomia dels òrgans de la parla i l'audició, Educació vocal i Trastorns de la veu.

Amunt

Aquesta assignatura té un examen obligatori com a prova d'avaluació final (PS). 

Model d'avaluació: aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS). La nota final de l'assignatura serà la resultant de la ponderació percentual de la nota obtinguda de l'AC (70%) i la PS (30%).

Amunt

Competències bàsiques i generals
G3 - Interactuar amb altres persones amb empatia, demostrant habilitats en les relacions interpersonals. 

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.  

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. 

Competències transversals
T2 - Projectar els valors de l'emprenedoria i de la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i amb motivació cap al desenvolupament professional. 
T3 - Interactuar en contextos globals i internacionals per identificar necessitats i noves realitats que permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb capacitat d'adaptació i d'autodirecció en els processos professionals i d'investigació. 

Competències específiques
E5 - Dissenyar i dur a terme els tractaments logopèdics, tant individuals com col·lectius, establint objectius i etapes, amb els mètodes, tècniques i recursos més eficaços i adequats, i atenent a les diferents etapes evolutives de l'ésser humà. 
E7 - Assessorar a famílies ia l'entorn social dels usuaris, afavorint la seva participació i col·laboració en el tractament logopèdic. 
E8 - Ser capaç de treballar en els entorns escolar, assistencial, sanitari, sociosanitari, així com en equips uniprofesionales i multiprofessionals. Assessorar en l'elaboració, execució de polítiques d'atenció i educació sobre temes relacionats amb la prevenció i assistència logopèdica. 
E10 - Conèixer els límits de la professió i les seves competències sabent identificar quan és necessari un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional. 
E11 - Explicar i argumentar el tractament seleccionat. 
E12 - Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les habilitats comunicatives en la població. 
E16 - Conèixer i valorar de forma crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica. 
E17 - Ser capaç d'establir una comunicació clara i eficient amb el pacient, els seus familiars i amb la resta de professionals que intervenen en la seva atenció adaptant-se a les característiques sociolingüístiques i culturals de l'interlocutor. 
E18 - Elaborar i redactar informes d'exploració i diagnòstic, seguiment, finalització i derivació.  
E19 - Presentar una adequada producció de la parla, estructuració del llenguatge i qualitat de la veu. 
E22 - Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica, integrant els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions. 
E23 - Ser capaç d'exercir la professió, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i econòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

Resultats d'aprenentatge generals
38. Dissenya projectes d'intervenció logopèdica, seleccionant el model, els objectius, les tècniques i recursos adequats per a la intervenció logopèdica atenent als condicionants de cada un dels àmbits d'intervenció: educatiu, social i sanitari. 

91. Redacta informes d'intervenció amb la correcció formal pertinent adequant la informació necessària quan va dirigida la pròpia família com a altres professionals implicats en el cas (foniatres, otorinolaringòlegs, mestres, pediatres, etc.). 

55. Especifica de forma àmplia un conjunt de consells pràctics per incitar la participació de la família en el tractament logopèdic. 

78. Mostra habilitats per tractar pacients amb trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals i identifica les situacions que requereixen la derivació a altres professionals.

14. Argumenta sobre la importància i la influència de l'entorn social en la millora del tractament logopèdic de diferents casos pràctics. 

68. Identifica i usa de forma correcta cadascun dels elements que determinen la qualitat i l'eficiència en l'emissió vocal: el timbre, l'entonació, la intensitat, l'expressivitat, l'articulació i la projecció com a model en la intervenció logopèdica. 

8. Analitza les capacitats personals i professionals pròpies en relació a diferents àmbits de la pràctica professional. 

58. Avalua pràctiques professionals en contextos emergents i globals i proposa línies d'intervenció ajustades a les diferents realitats. 

100. Es desenvolupa en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions tant en l'àmbit acadèmic com laboral o professional dins el àmbit de la logopèdia. 

89. Recopila i interpreta dades i informacions sobre les que fonamentar les seves conclusions incloent-hi, quan calgui i sigui pertinent, la reflexions sobre assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit de la logopèdia.

Amunt

Bloc 1. Bases generals de la intervenció

    1.1. Treball corporal per a l'optimització de la veu

    1.2. Treball vocal

Bloc 2. Intervenció logopèdica en disfonies funcionals

    2.1. Etiologia i característiques de les disfonies funcionals

    2.2. Objectius de la intervenció

    2.3. Planificació de la intervenció. Activitats

 Bloc 3. Intervenció logopèdica en lesions congènites

    3.1. Etiologia i característiques de disfonies per lesions congènites

    3.2. Objectius de la intervenció

    3.3. Planificació de la intervenció. Activitats

 Bloc 4. Intervenció logopèdica en altres alteracions específiques de la veu

    4.1. Etiologia i característiques de l'alteració de la veu

    4.2. Objectius de la intervenció

    4.3. Planificació de la intervenció. Activitats

 

Amunt

Abordatge holístic en alteracions de la veu Audiovisual
El disseny de la intervenció en els alteracions de la veu Web

Amunt

Lou Ana, Bustos Inés. El disseny de la intervenció en les alteracions de la veu Barcelona: FUOC; 2021. Disponible a: https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00282600/

Lou Ana, Bustos Inés. Abordatge holístic en alteracions de la veu. Barcelona: FUOC; 2021. Disponible a: https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00282597/

Schüller Teresa, Jiménez Salvador. Guía de intervención logopédica en disfonías. Madrid: Editorial Síntesis; 2021. p.149-243.

Lou Ana, Bustos Inés. Intervención logopédica en disfonías funcionales. En: Bustos I. (coord.) Intervención logopédica en trastornos de la voz. Badalona: Paidotribo; 2013. p. 149-192.

Vila, Josep M. Recursos para la intervención logopédica. En: Guía de intervención logopédica en la disfonía infantil. Madrid: Editorial Síntesis; 2009. p 141-174.

Casadevall, Salvador. El abordaje logopédico en las lesionas congénitas de cuerdas vocales. En: Bustos I. (coord.) Intervención logopédica en trastornos de la voz. Badalona: Paidotribo; 2013, p. 193-221.

Gomez-Raya, Alexandra. Intervención logopédica en la feminización de la voz en transexulaes: revisión bibliográfica. Revista de Investigación en Logopedia. 2018; 8(1):21-42.

Sauca, Andreu. La voz de la mujer transexual: Efecto de doble mirada. Areté. 2018; 18(2S). Disponible a: https://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/arete/article/view/1410

Guzmán, Marco. Fonopedia voz. 2018. 17. Ejercicios con TVSO. Bases científicas [vídeo en línea]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=CX6lhk6gVlU&ab_channel=FONOPEDIAFONOAUDIOLOGIAUCTEMUCO

Guzmán, Marco. Fonopedia voz. 2018. 18. Ejercicios con TVSO. Bases científicas 2. [vídeo en línea]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=_xHPY64KR4I&ab_channel=FONOPEDIAFONOAUDIOLOGIAUCTEMUCO

Guzmán, Marco. Fonopedia voz. 2018. Aprendizaje sensoriomotor 1 (1 de 4). [vídeo en línea]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=BYClOAah0ds&ab_channel=FONOPEDIAFONOAUDIOLOGIAUCTEMUCO

Guzmán, Marco. Fonopedia voz. 2018. Aprendizaje sensoriomotor 2 (2 de 4). [vídeo en línea]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=CiEvncSdpqY&ab_channel=FONOPEDIAFONOAUDIOLOGIAUCTEMUCO

Guzmán, Marco. Fonopedia voz. 2018. Aprendizaje sensoriomotor 3 (3 de 4). [vídeo en línea]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=pFxmh2TCVWs&ab_channel=FONOPEDIAFONOAUDIOLOGIAUCTEMUCO

Guzmán, Marco. Fonopedia voz. 2018.  Aprendizaje sensoriomotor 4 (4 de 4). [vídeo en línea]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=p7WIDzMBxNc&ab_channel=FONOPEDIAFONOAUDIOLOGIAUCTEMUCO


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
  • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt