Pràcticum I Codi:  20.824    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Pràcticum és fonamental per a la formació dels estudiants del Grau en Logopèdia, ja que aproxima l'estudiant als diferents àmbits d'intervenció propis de la logopèdia. La realització de pràctiques externes permet observar diferents models d'intervenció, conèixer diferents professionals i l'abordatge específic de la teràpia logopèdica a la persona afectada i al context concret.
L'objectiu del Pràcticum I és observar i reflexionar sobre què és ser un bon professional de la logopèdia i quins són els passos i requisits per a fer una bona intervenció. Els estudiants han d'aconseguir formar un perfil professional propi en relació amb aquests aspectes.

Idioma de la docència: català.

Amunt

La matèria Pràctiques Externes s'estructura a partir de quatre assignatures de 6 ECTS cadascuna. Aquestes assignatures estan planificades en tercer i quart curs, moment en el qual l'alumne ja té un mínim coneixement de l'atenció logopèdica. En concret, l'assignatura Pràcticum I es cursa a tercer curs.  

S'estructura l'ensenyament pràctic entorn a quatre àmbits d'intervenció: educatiu, socioeducatiu, sanitari i sociosanitari. Els estudiants han d'acabar els quatre Pràcticums havent fet les hores presencials de pràctiques en, com a mínim, dos àmbits d'intervenció diferents. 

En els Pràcticum PI i PII l'estudiant manté un rol d'observador, mentre que en els Pràcticum PIII i PIV l'estudiant tindrà un rol més actiu. Tot i això, queda a criteri del tutor de centre que l'alumne pugui tenir un paper més actiu en els Pràcticum PI i PII, o mantenir a l'alumne en un rol més passiu en els Pràcticum PIII i PIV si considera que l'estudiant no té les competències necessàries per a tenir un rol actiu. 

Amunt

Es recomana haver cursat totes les assignatures de primer i segon curs però es considera com a requisit obligatori haver superat com a mínim 90 ECTS entre les assignatures d'ambdós cursos. 

Amunt

Cada Pràcticum suposa un total de 120 hores d'activitat presencial a un centre, més 30 hores d'activitat acadèmica independent a l'aula virtual. Les 30 hores d'activitat acadèmica s'han de dur a terme durant el període en què s'estiguin realitzant les 120 hores de pràctiques presencials al centre. És imprescindible el compliment de l'estada al centre i la realització de les tasques acadèmiques independents per a poder avaluar l'assignatura. 


Els Pràcticums són assignatures anuals, però els estudiants poden decidir condensar les 120 hores de pràctiques i les 30 hores d'activitat acadèmica individual de cada Pràcticum en un sol semestre (el 1r o el 2n). 

Model d'avaluació: Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació continua esdevé la nota final de l'assignatura. Per avaluar l'alumne es tindran en compte les valoracions següents:  

1. Avaluació dels estudiants per part dels tutors acadèmics de la Universitat (suposa el 60% de la nota final de l'assignatura).

2. Valoració de l'estudiant per part del tutor extern del centre (suposa el 40% de la nota final de l'assignatura).

Per aprovar el Pràcticum, els estudiants han de superar satisfactòriament (amb una nota mínima de 5) tant la valoració del tutor acadèmic com la del tutor extern. 

Amunt

Objectius dels pràcticums

L'objectiu general de les pràctiques és que l'alumne integri i apliqui els coneixements teòrics adquirits al Grau, que desenvolupi habilitats professionals pràctiques i adopti les actituds necessàries que el capacitin com a professional competent. Es tracta de proporcionar a l'estudiant eines per a treballar conjuntament amb equips multidisciplinaris des de la perspectiva del logopeda.

 Els objectius específics i comuns a tots els quatre Pràcticum estan dirigits a:

 • Adquirir un coneixement pràctic per a l'avaluació i el tractament logopèdic.
 • Adquirir la formació pràctica per al treball individual, grupal, cooperatiu i de mediació.
 • Adquirir o desenvolupar els recursos personals per a la intervenció: habilitats socials i comunicatives, habilitats professionals, avaluació de la pròpia actuació com a professional, desenvolupar tècniques d'observació, tècniques de dinamització o presa de decisions.
 • Utilitzar tecnologies de la informació i de la comunicació.

Els objectius de les estades a centre es concreten en:

 • Complir les tasques, els horaris i els programes marcats pel Centre de pràctiques i per la Universitat. 
 • Participar activament i col·laborar amb el logopeda del Centre de pràctiques.
 • Presentar dubtes i reflexions sobre l'aprenentatge personal i professional.
 • Cercar recursos per aprofundir en l'aprenentatge dels aspectes relacionats amb la pràctica logopèdica.
 • Intercanviar informació amb el tutor acadèmic a través de l'aula virtual i amb els tutors dels centres de pràctiques durant l'estada en els centres.
 • Treballar la relació assistencial de: futur logopeda (alumne)-pacient, futur logopeda (alumne)-logopeda centre, futur logopeda (alumne)-altres professionals del centre.
 • Adquirir un coneixement pràctic per l'avaluació i la intervenció logopèdica en els diferents àmbits d'intervenció (educatiu, socioeducatiu, sanitari i sociosanitari).
 • Adquirir la formació pràctica pel treball individual, grupal, cooperatiu.
 • Conèixer l'actuació professional i els entorns on es desenvolupa la pràctica.

Competències bàsiques i generals

G3: Interactuar amb d'altres persones amb empatia, demostrant habilitats en les relacions interpersonals. 

CB2: Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències transversals

T3: Interactuar en contextos globals i internacionals per identificar necessitats i noves realitats que permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb capacitat d'adaptació i d'autodirecció en els processos professionals i d'investigació. 

T4: Mostrar habilitats per a l'exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en coordinació amb equips de treball en xarxa, ja sigui en entorns presencials o virtuals, mitjançant l'ús informàtic i informacional de les TIC. 

T5 Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individual amb compromís amb els valors democràtics, de sostenibilitat i de disseny universal a partir de pràctiques basades en l'aprenentatge, servei i en la inclusió social.  T6: Fer servir diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l'ús, la forma i el contingut.  

Competències específiques comuns a tots els pràcticums:

E1: Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i el llenguatge.

E4: Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.

E8: Ser capaç de treballar en els entorns escolar, assistencial, sanitari, sociosanitari, així com en equips uniprofessionals i multiprofessionals. Assessorar en l'elaboració, execució de polítiques d'atenció i educació sobre temes relacionats amb la prevenció i assistència logopèdic.

E12: Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les habilitats comunicatives en la població.

E13: Ser capaç de desenvolupar habilitats com: regular el seu propi aprenentatge, resoldre problemes, raonar críticament i adaptar-se a situacions noves.

E20: Manejar les tecnologies de la comunicació i la informació.

E22: Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica, integrant els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

Competències específiques del Pràcticum I:

E10: Conèixer els límits de la professió i les seves competències sabent identificar quan és necessari un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.

E15: Conèixer els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

E17: Ser capaç d'establir una comunicació clara i eficient amb el pacient, els seus familiars i amb la resta de professionals que intervenen en la seva atenció adaptant-se a les característiques sociolingüístiques i culturals de l'interlocutor.

Resultats d'aprenentatge comuns a tots els Pràcticum:

 • Maneja les tecnologies de la informació i de la comunicació de forma àmplia per resoldre diferents tasques de l'exercici professional com l'elaboració de materials personalitzats, l'organització de la documentació o la recerca d'informació.
 • Es desenvolupa en contextos d'interacció virtual mitjançant l'ús de les TIC.
 • Utilitza el llenguatge audiovisual i els seus diferents recursos, per expressar i presentar continguts vinculats al coneixement específic de l'àmbit.
 • Defineix objectius d'aprenentatge propis i dissenya processos de desenvolupament coherents i realistes amb els mateixos objectius i el temps de què es disposa.
 • Es desenvolupa en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions tant en l'àmbit acadèmic com laboral o professional dins l'àmbit de la logopèdia.
 • Comunicar a tot tipus d'audiències (especialitzades o no) de manera clara i precisa coneixements, metodologia, idees, problemes i solucions en l'àmbit de la logopèdia.
 • Assumeix diferents responsabilitats en el treball individual o col·laboratiu i avalua els resultats obtinguts.


Resultats d'aprenentatge específics per al Pràcticum I:

 • Demostra que respecta el codi ètic de la professió durant la realització de les pràctiques professionals respectant la confidencialitat de les dades dels pacients.
 • Participa en les sessions de discussió de casos dels equips de professionals dels centres de pràctiques contribuint en la creativitat i en la innovació tant de les estratègies com els materials d'intervenció.
 • Mostra habilitats indicatives d'una escolta activa durant les entrevistes amb els pacients i els seus familiars.
 • Distingeix les característiques, limitacions i condicionants dels recursos assistencials de sistemes públic i privat de salut

Amunt

Contingut de les 120 hores de pràctiques al centre 

L'estudiant haurà d'observar una o diverses intervencions logopèdiques, posant el focus en els passos i processos que s'hi desenvolupen, en les habilitats professionals i necessàries per a dur a terme una intervenció adequada, en els aspectes ètics que envolten una intervenció logopèdica, i en les estratègies professionals de comunicació amb els agents que intervenen en la intervenció (logopeda, família, pacient, col·laboració amb altres professionals). 

Contingut de les 30 hores de treball acadèmic autònom 

L'estudiant haurà de dur a terme la presentació d'un cas dels que té l'oportunitat de veure en el centre de pràctiques.

Amunt

Criteris per a la redacció de textos acadèmics i professionals: Rúbrica de la competència d'expressió escrita Web
L'escolta activa: escoltar, empatitzar i comunicar respecte Audiovisual
L'ètica professional: la relació amb la societat Audiovisual
L'ètica professional: la relació amb els pacients Audiovisual
L'escolta activa: focalitzar-se en el tema i trobar els primers passos a seguir Audiovisual
L'ètica professional: el comportament amb un mateix Audiovisual
L'ètica professional: la col·laboració entre professionals Audiovisual
L'atenció logopèdica. La primera visita Audiovisual
Pràcticum del Grau en Logopèdia Audiovisual

Amunt

Consulta els recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura a l'apartat "Recursos".

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt