Pràcticum II Codi:  20.829    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El Pràcticum és fonamental per a la formació dels estudiants del Grau en Logopèdia ja que aproxima l'estudiant als diferents àmbits d'intervenció propis de la logopèdia. La realització de pràctiques externes permet observar diferents models d'intervenció, conèixer diferents professionals i l'abordatge específic de la teràpia logopèdica a la persona afectada i al context concret. 

L'objectiu del pràcticum II és aprofundir en l'observació de l'avaluació i la intervenció logopèdica.

Idioma de docència: Català

Amunt

La matèria Pràctiques Externes s'estructura a partir de quatre assignatures de 6 ECTS cadascuna. Aquestes assignatures estan planificades en tercer i quart curs, moment en el qual l'alumne ja té un mínim coneixement de l'atenció logopèdica. En concret, l'assignatura Pràcticum II es cursa a tercer curs.  

S'estructura l'ensenyament pràctic entorn a quatre àmbits d'intervenció: educatiu, socioeducatiu, sanitari i sociosanitari. Els estudiants han d'acabar els quatre Pràcticums havent fet les hores presencials de pràctiques en, com a mínim, dos àmbits d'intervenció diferents. 

En els Pràcticum PI i PII l'estudiant manté un rol d'observador, mentre que en els Pràcticum PIII i PIV l'estudiant tindrà un rol més actiu. Tot i això, queda a criteri del tutor de centre que l'alumne pugui tenir un paper més actiu en els Pràcticum PI i PII, o mantenir a l'alumne en un rol més passiu en els Pràcticum PIII i PIV si considera que l'estudiant no té les competències necessàries per a tenir un rol actiu. 

Amunt

Es recomana haver cursat totes les assignatures de primer i segon curs però es considera com a requisit obligatori haver superat com a mínim 90 ECTS entre les assignatures d'ambdós cursos. 

Amunt

Cada Pràcticum suposa un total de 120 hores d'activitat presencial a un centre, més 30 hores d'activitat acadèmica independent a l'aula virtual. Les 30 hores d'activitat acadèmica s'han de dur a terme durant el període en què s'estiguin realitzant les 120 hores de pràctiques presencials al centre. Es imprescindible el compliment de l'estada al centre i la realització de les tasques acadèmiques independents per a poder avaluar l'assignatura. 

Els Pràcticum són assignatures anuals però els estudiants poden decidir condensar les 120 hores de pràctiques i les 30 hores d'activitat acadèmica individual de cada Pràcticum en un sol semestre (el 1r o el 2n). 

Model d'avaluació: Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació continua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. Per avaluar l'alumne es tindran en compte les valoracions següents:

1. Avaluació dels estudiants per part dels tutors acadèmics de la Universitat (suposa el 60% de la nota final de l'assignatura)
2. Valoració de l'estudiant per part del tutor extern del centre (suposa el 40% de la nota final de l'assignatura)

Per aprovar el Pràcticum, els estudiants han de superar satisfactòriament (amb una nota mínima de 5) tant la valoració del tutor acadèmic com la del tutor extern.

Amunt

Competències bàsiques i generals

G3. Interactuar amb d'altres persones amb empatia, demostrant habilitats en les relacions interpersonals. 

CB2: Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.  

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències transversals

T3. Interactuar en contextos globals i internacionals per identificar necessitats i noves realitats que permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb capacitat d'adaptació i d'autodirecció en els processos professionals i d'investigació. 

T4. Mostrar habilitats per a l'exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en coordinació amb equips de treball en xarxa, ja sigui en entorns presencials o virtuals, mitjançant l'ús informàtic i informacional de les TIC. 

T5. Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individual amb compromís amb els valors democràtics, de sostenibilitat i de disseny universal a partir de pràctiques basades en l'aprenentatge, servei i en la inclusió social. 

T6. Fer servir diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l'ús, la forma i el contingut.

Competències específiques comuns a tots els pràcticums:

E1. Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació ielllenguatge.

E4. Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.

E8. Ser capaç de treballar en els entorns escolar, assistencial, sanitari, sociosanitari, així com en equips uniprofessionals i multiprofessionals. Assessorar en l'elaboració, execució de polítiques d'atenció i educació sobre temes relacionats amb la prevenció i assistència logopèdic.

E12.Conèixer, dissenyar aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, fomentar les habilitats comunicatives en la població.

E13. Ser capaç de desenvolupar habilitats com: regular el seu propi aprenentatge, resoldre problemes, raonar críticament i adaptar-se a situacions noves.

E20. Manejar les tecnologies de la comunicació i la informació.

E22. Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica, integrant els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

Competències específiques de pràcticum II:

E10. Conèixer els límits de la professió i les seves competències sabent identificar quan és necessari un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.

E15. Conèixer els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

E16. Conèixer i valorar de forma crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.

E17.  Ser capaç d'establir una comunicació clara i eficient amb el pacient, els seus familiars i amb la resta de professionals que intervenen en la seva atenció adaptant-se a les característiques sociolingüístiques i culturals de l'interlocutor.

E23. Ser capaç d'exercir la professió, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i econòmics, aplicant els principis de justícia social comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

Resultats d'aprenentatge comuns a tots els pràcticums

 • Maneja les tecnologies de la informació i de la comunicació de forma àmplia per resoldre diferents tasques de l'exercici professional com l'elaboració de materials personalitzats, l'organització de la documentació o la recerca d'informació.
 • Es desenvolupa en contextos d'interacció virtual mitjançant l'ús de les TIC.
 • Utilitza el llenguatge audiovisual i els seus diferents recursos, per expressar i presentar continguts vinculats al coneixement específic de l'àmbit.
 • Defineix objectius d'aprenentatge propis i dissenya processos de desenvolupament coherents i realistes amb els mateixos objectius i el temps de què es disposa.
 • Es desenvolupa en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions tant en l'àmbit acadèmic com laboral o professional dins l'àmbit de la logopèdia.
 • Comunicar a tot tipus d'audiències (especialitzades o no) de manera clara i precisa coneixements, metodologia, idees, problemes i solucions en l'àmbit de la logopèdia.
 • Assumeix diferents responsabilitats en el treball individual o col·laboratiu i avalua els resultats obtinguts.


Resultats d'aprenentatge específics Pràcticum II

 • Demostra que respecta el codi ètic de la professió durant la realització de les pràctiques professionals respectant la confidencialitat de les dades dels pacients.
 • Mostra habilitats indicatives d'una escolta activa durant les entrevistes amb els pacients i els seus familiars.
 • Distingeix les característiques, limitacions i condicionants dels recursos assistencials de sistemes públic i privat de salut.
 • Avalua les característiques de la comunicació, el llenguatge oral i escrit, la parla, la veu o la deglució dels pacients, a partir de l'observació dels mateixos.
 • Analitza les opcions de diagnòstic i les possibilitats intervenció en casos pràctics de la logopèdia.

Amunt

Contingut de les 120 hores de pràctiques al centre 

L'estudiant es mantindrà en un rol d'observador del procés d'avaluació i tractament de les intervencions, posant especial atenció en l'ús de les tècniques i instruments per avaluar, desenvolupament el sentit crític. A mesura que avancin les 120 hores de pràctiques ha de poder començar a fer algun tipus d'intervenció en l'exploració d'alguna de les alteracions que presenten els pacients, sempre sota la supervisió del tutor de centre, i que així ho consideri.


Contingut de les 30 hores de treball acadèmic autònom 

L'estudiant haurà de plantejar-se alguna pregunta relacionada amb la pràctica assistencial que té oportunitat de veure i buscar la resposta en les evidències científiques existents.

Amunt

L'atenció logopèdica. La primera visita Audiovisual
Pràcticum del Grau en Logopèdia Audiovisual

Amunt

Castellanos López, Miguel Ángel; Pérez Moreno, Elisa; Simón López T. Métodos de investigación en logopedia. Síntesis, editor. Madrid; 2018. 112-119


Irwin DL, Pannbacker MH, Lass NJ. Evidence-based practice: application of Research to Clinical Practice. Clinical research methods in speech-language pathology and audiology. 2nd ed. San Diego: Plural; 2013. 263-282.

Lleis
Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, nº 3303 (11-1-2001). Correcció d'errades  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3353 (22/03/2001).


Ley 41/2002 de 14 de noviembre.  Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Boletín Oficial del Estado, nº 274, (15-11-2002).

Bases de dades  electròniques
ASHA: http://www.asha.org/ Biblioteca Cochrane: http://www.bibliotecacochrane.com/ Karger https://www.karger.com/ Latindex

http://www.latindex.org/latindex/inicio

National Institut for Health and care Excellence Nice. https://www.nice.org.uk/

Portal de Evidencias:http://bvsalud.org/ Pubmed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Scielo http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es

Scimago Journal https://www.scimagojr.com/

Speechbite: http://speechbite.com/ (logopedia basada en la evidencia)

Tripd Medical Database https://www.tripdatabase.com/

Vancouver: http://www.fisterra.com/  

Guies Clíniques
Australian Clinical practice guideline: https://www.clinicalguidelines.gov.au/

Agency for Healthcare Research and quality. US. Department of Health and human services: https://www.ahrq.gov/research/findings/evidence-based-reports/search.html?search_api_views_fulltext=speech


International Guideline Library: http://www.g-i-n.net/library/international-guidelines-library/@@guideline_search_results?type=basic&basic-searchable-text=speech


Base de données de RPC développée par la Haute Autorité de Santé (France) http://www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1498794/fr/reeducation-de-la-voix-du-langage-et-de-la-parole

Col.legis i entitats professionals 

Royal College of Speech-language Therapists: https://www.rcslt.org/ CPLOL

Sociedad española de medicina de família y comunitària https://www.semfyc.es/formacion-y-recursos/guias/

Academy of Neurologic Communication Disorders and Sciences. https://www.ancds.org/

Evidence-Based Practice Briefs  https://www.pearsonclinical.com/language.html

The communication trust  http://www.thecommunicationtrust.org.uk/projects/what-works/what/

Bristol Speech and Language therapy Research Unit https://www.nbt.nhs.uk/bristol-speech-language-therapy-research-unit  

Revistes
Revista de Investigación en Logopedia  http://revistas.ucm.es/index.php/RLOG/

Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología http://www.elsevier.es/es-revista-revista-logopedia-foniatria-audiologia-309

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt