Història contemporània II Codi:  21.129    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura comprèn el període 1914-1991 conegut també com el segle XX curt. Ens el presenta com un període marcat per forts contrastos i tensions, des de la competència de models polítics oposats, que desembocarà en molts casos en confrontacions armades, fins el manteniment de grans desigualtats socioeconòmiques a nivell planetari en el marc del procés de descolonització i de canvis culturals, tecnològics i científics d'un abast desconegut fins al moment.

És tracta d'un període bàsic per a la comprensió del present que s'abordarà des de l'anàlisi dels grans processos de canvi. Precisament un dels objectius d'aquesta matèria serà apostar per aquelles reflexions historiogràfiques que potenciïn una visió àmplia i complexa de la història més pròxima amb la finalitat de pensar històricament el món.

Amunt

L'assignatura d'Història contemporània II vol continuar l'estudi de les societats humanes contemporànies a partir dels continguts explorats en l'assignatura d'Història contemporània I. En el conjunt del pla d'estudis els coneixements d'història contemporània són imprescindibles per a la comprensió del món immediatament anterior al què ens ha tocat viure i és on es desenvolupen bona part dels debats acadèmics i científics que caracteritzen el conjunt del món universitari. Així doncs, l'assignatura esdevé un graó més del conjunt del pla d'estudi i ajuda a contextualitzar d'altres àmbits d'estudi imprescindibles en el coneixement de les humanitats en general i de la història en particular.

Amunt

Els coneixements d'història contemporània permeten projectar al seu estudiant en diversos àmbits laborals i professionals com són els arxius, els museus, i la gestió de la documentació; la gestió del patrimoni històric; el turisme; l'arqueologia contemporània; el món editorial i comunicatiu; la politologia; i la docència en l'ensenyament de secundària i universitat.

Amunt

No fan falta coneixements previs de l'assignatura més enllà de la Introducció a la història, tot i que és altament recomanable haver cursat abans l'assignatura d'Història contemporània I.

Amunt

OBJECTIUS

 • Comprendre l'ascens de l'Imperialisme, la Revolució Russa i la Primera Guerra Mundial com a elements centrals del segle XX, al mateix temps que com a desencadenants de les crisis polítiques posteriors.
 • Reconèixer les tensions que la societat de masses i les noves demandes socials i polítiques generen en l'evolució del procés històric.
 • Detectar els principals components del procés de brutalització de la política que afecten la dinàmica general del segle XX: genocidis, violència social, violència política i els seus efectes sobre les principals corrents ètic-polítiques del segle.
 • Comprendre les diferències i similituds entre els projectes polítics i socials en pugna durant el segle XX: les variades formes de democràcia, socialismes, comunismes i corrents igualitaristes, nou conservadorisme i feixismes, etc. així com els alineaments, les aliances i les confrontacions que es produeixen entre ells al llarg del segle XX.
 • Comprendre les conseqüències de la Segona Guerra Mundial i la configuració d'un nou ordre europeu i global a partir de la postguerra
 • Comprendre l'origen i la dinàmica de blocs a escala mundial en el marc de la Guerra Freda, així com el procés de descolonització.

 

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 •  Consolidar un coneixement bàsic dels principals fets i processos de canvi i continuïtat de la humanitat en una perspectiva diacrònica

Competències específiques:

 

 • Comprendre els grans processos polítics, socials i econòmics de la història des d'una perspectiva sincrònica i diacrònica
 • Analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica

 

Amunt

 • El món abans de la Primera Guerra Mundial
 • La Gran Guerra i la Revolució Russa, 1914-1918
 • El període d'entreguerres, 1918-1939
 • La Segona Guerra Mundial, 1939-1945
 • De la postguerra a la Guerra Freda

Amunt

Mòdul 1. La Gran Guerra i la Revolució Russa PDF
Mòdul 2. El món d'entreguerres PDF
Mòdul 3. La Segona Guerra Mundial PDF
Mòdul 4. Aparició, apogeu i atenuació de la primera guerra freda PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt