Història d'Amèrica del Nord Codi:  21.137    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura d'Història d'Amèrica del Nord ens introdueix en la història dels Estats Units des del seu naixement fins al principi del segle XXI mirant d'oferir un primer marc d'anàlisi dels seus episodis fonamentals, atenent els pressupostos i les conseqüències.

Començarem amb l'anàlisi del període de formació de les colònies, el procés d'independència, la guerra civil, les seves relacions amb la resta del continent i el camí pel qual es va incorporar com a potència emergent al sistema internacional confeccionat pels imperis europeus. Posteriorment, prestarem atenció al seu auge i protagonisme creixent durant el segle XX. I acabarem amb el seu paper hegemònic en la configuració del nou ordre internacional en què vivim avui dia, paper cada cop més discutit per les noves potències emergents. Cal destacar que atendrem de manera especial la seva estratègia expansionista i intervencionista -directa o encoberta- a Amèrica Llatina i el Carib. Així analitzarem l'interès de les elits dels Estats Units, per aquesta regió caracteritzat per l'intervencionisme polític, econòmic i militar així com la seva influència cultural.

En aquest trajecte incidirem en l'ús i la interpretació de fonts històriques de tot tipus per obtenir informació rellevant de caràcter històric, ja siguin lectures i documents gràfics de diversos tipus ja sigui material digital i produccions audiovisuals que els complementin.


Amunt

No és necessari tenir coneixements previs.

Amunt

Objectius

 • Conèixer els orígens, la formació i la consolidació dels Estats Units.
 • Entendre el paper que va tenir el liberalisme en la conformació del sistema polític dels Estats Units.
 • Conèixer les fases de l'expansionisme territorial nord-americà, així com les bases del seu sistema econòmic.
 • Explicar els factors que van portar a la Guerra Civil dels Estats Units.
 • Analitzar l'interès de les elits nord-americanes per establir una relació hegemònica amb la resta del continent americà.
 • Traçar el procés que porta els Estats Units a convertir-se en una gran potència des de finals del segle XIX a mitjans del segle XX
 • Analitzar el paper dels Estats Units durant el període de Guerra Freda
 • Comprendre el procés històric que converteix els Estats Units en la primera potència mundial actual

Competències

Competències bàsiques i generals

 • Aprofundir en el coneixement i l'aplicació dels conceptes, teories, temes i procediments de la investigació històrica, artística i geogràfica.

Competències transversals

 • Interpretar la realitat des d'una mirada interdisciplinària.

Competències específiques

 • Realitzar anàlisis comparatives de l'estudi de la història local, nacional i internacional
 • Formular hipòtesis i desenvolupar projectes de recerca que puguin contribuir al coneixement i al debat de problemes actuals o del passat.
 • Aplicar els coneixements d'una forma professional i mostrar-se competent en l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • Aprendre a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Aprofundir en el coneixement i l'aplicació dels conceptes, teories, temes i procediments de la investigació històrica, artística i geogràfica.
 • Potenciar la capacitat d'adoptar diferents perspectives davant de temes o problemes complexos. Avaluar-les i fonamentar les conclusions i decisions sobre la base d'aquesta avaluació.
 • Comprendre, identificar i analitzar les variables que generen l'inici o el final dels grans processos històrics.

Amunt

Unitat 1: Amèrica per als americans, 1750-1918

Unitat 2: Auge i consolidació d'una superpotència, 1918-1989

Unitat 3: Hegemonia? Nous reptes, nova agenda, 1989-2010

Amunt

El liberalisme i la formació dels Estats Units Audiovisual
Wiki de l'assigntatura Història d'Amèrica del Nord Web
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) XML
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) DAISY
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) EPUB 2.0
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) MOBIPOCKET
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) HTML5
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) PDF
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana XML
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana DAISY
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana EPUB 2.0
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana MOBIPOCKET
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana HTML5
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana PDF
Del Camí cap a l'enfrontament civil, a la formació d'un Imperi XML
Del Camí cap a l'enfrontament civil, a la formació d'un Imperi DAISY
Del Camí cap a l'enfrontament civil, a la formació d'un Imperi EPUB 2.0
Del Camí cap a l'enfrontament civil, a la formació d'un Imperi MOBIPOCKET
Del Camí cap a l'enfrontament civil, a la formació d'un Imperi HTML5
Del Camí cap a l'enfrontament civil, a la formació d'un Imperi PDF

Amunt

Aquesta assignatura compta amb diferents recursos d'aprenentatge 

 • Mòduls elaborats per professors de la UOC, que podeu trobar a l'apartat de recursos.
 • Lectures obligatòries i optatives que estaran detallades en els enunciats de les PACS.
 • Materials complementaris de lectura voluntària que el professor anirà penjant a mesura que avanci el curs.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt