Fonaments de gestió pública Codi:  21.206    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura és una introducció als principals paradigmes, conceptes i instruments de la gestió pública. El seu objectiu principal és el d'aportar les claus analítiques que ajudin a comprendre la dinàmica i el funcionament de les administracions públiques actuals, enteses -en un sentit ampli- en el seu context polític, econòmic, jurídic i organitzatiu.

L'assignatura presenta diferents paradigmes (des del model burocràtic fins a la nova gestió pública i la gestió relacional) que, d'alguna manera, formulen respostes diferents a la pregunta fonamental de com les administracions públiques han d'organitzar-se i prestar els seus serveis. L'anàlisi dels principals enfocaments serveix per presentar als estudiants les polèmiques i els punts candents del debat que han marcat (i que marquen) la pràctica de la professió. Per fer-ho, l'assignatura planteja estudis de cas com a material de suport o bé en les seves proves d'avaluació contínua.

Amunt

L'assignatura de "Fonaments de gestió pública" aporta les bases teòriques i conceptuals necessàries per entendre alguns dels principals debats sobre els models de gestió i funcionament de les administracions públiques. En aquest sentit, ofereix una bona base introductòria per a assignatures del Grau més especialitzades en àmbits específics de la gestió pública (com la direcció de personal, la gestió de pressupostos, les polítiques públiques, etc.).

Aquesta assignatura és obligatòria per als estudiants que cursen el grau de Ciència Política i de l'Administració.

Amunt

Els continguts de l'assignatura aporten informació rellevant sobre models organitzatius i de gestió pública que poden ser d'interès per a gestors de recursos públics i per als professionals que treballen en el sector públic o en àmbits relacionats.  

Amunt

Competències: 


Tranversals:
 • Us i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. 
 • Capacitat per l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions. 
Específiques
 • Dissenyar i implementar eines de gestió dels recursos humans a les Administracions Públiques.
 • Analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'entorn econòmic, així com el marc teòric i legal que regula l'activitat econòmica i financera del sector públic. 
 • Capacitat per a analitzar, interpretar i avaluar polítiques públiques. 
 • Desenvolupar i posar en practica els mètodes d'anàlisis quantitatius i qualitatius per a la gestió pública. 
 • Utilitzar les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació) aplicables a la gestió pública. 
 • Identificar els aspectes teòrics i pràctics relatius a la planificació i gestió dels recursos públics [i poder establir estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat dels serveis públics]. 
 • Entendre, interpretar i gestionar els recursos econòmic-financers de les administracions públiques. 
 • Comprendre les principals teories de la Ciència Política i de la Administració. 
 • Determinar les conseqüències que la presa de decisions i els actes dels servidors públics tenen sobre les persones i la societat. Particularment, en la solució de problemes ètics i morals, dins de l'àrea de la gestió i administració pública. 
 Objectius d'Aprenentatge: 
 
L'objectiu principal de l'assignatura és conèixer i entendre l'evolució que han experimentat les organitzacions públiques, així com les principals tendències i reptes de les organitzacions en canvi. 
 
Aquest objectiu general es pot concretar en els objectius més concrets com, per exemple:  
 • Entendre les particularitats de l'administració pública moderna: en quina mesura els principis burocràtics han resultat inamovibles? Què diferencia una administració pública d'una empresa privada? 
 • Comprendre i analitzar els factors que van afavorir el sorgiment i expansió de la Nova Gestió Pública i identificar els seus principis bàsics. 
 • Analitzar les capacitats dels gestors públics en un entorn de governança en xarxa. 
 • Identificar les claus de la pressupostació i de la gestió de personal en administracions modernes.
 • Relacionar la crisi del model burocràtic amb les noves estructures post-burocràtiques. 

Amunt

Continguts bàsics:  

 • Introducció a la gestió pública (GES 1)
 • De l'administració pública tradicional a la nova gestió pública (GES 2)
 • Gestió relacional i xarxes de polítiques (GES 3)
 • Pressupostació i gestió de personal (GES 4)

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt