Dret i administració de la Unió Europea Codi:  21.215    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La Unió Europea (UE) és el resultat d'un procés evolutiu que ja ha complert setanta anys i que avui en dia encara es troba en fase de definició. La Unió, cada vegada més, influeix  en el nostre entorn polític, econòmic i social. El coneixement de la seva estructura i el seu funcionament és un instrument necessari,  tant per a desenvolupar les diferents activitats professionals, com per a comprendre i assimilar més bé l'extensa i sovint complexa informació que ens arriba des de les instituciones europees. D'aquesta manera, l'assignatura pretén proporcionar una informació horitzontal sobre la UE que permeti entendre què és i què fa la Unió  i cap a on avança  el procés d'integració europea, tenint en compte també els canvis que ha comportat el Brexit, amb la sortida del  Regne Unit  de la Unió. Per això, es posarà l'accent en els temes clau que permeten cobrir els aspectes més importants dels seu objectius i valors, el model organitzaiu, el personal, el finançament, l'ordenament jurídic i la seva aplicació, així com el seu sistema judicial.

Igualment, cal posar en valor el treball de la Unió per dur a terme els seus objectius i polítiques en consonància i coherència  amb l'Agenda 2030 i la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), el que la coverteixen en una organització amb un paper important a jugar en l'assoliment dels ODS.D'aquesta manera, la seva activitat es dirigeix  a contribuir a la prosperitat (econòmica i social) no només dels seus estats membres, sinó tambe dels seus ciutadans, en condicions dignes i d'igualtat, a la preservació del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, a aconsegir el progrés econòmic, social i tecnològic de manera sostenible, i també a contribuir, a través de la seva actuació exterior, a garantir la pau i la seguretat internacionals.

Amunt

L'assignatura Dret i Administració de la UE s'imparteix amb continguts idèntics al Grau de Relacions Internacionals, amb el nom d "Unió Europea". Es tracta de dues assignatures obligatòries de 6 crèdits i els estudiants de tots dos Graus comparteixen les mateixes aules i  professorat docent col·laborador. A l'apartat "Objectius i competències" s'epecifiquen les competències que es treballen.

Amunt

Actualment, a tots els treballs d'àmbit jurídic (sector públic i privat) es pressuposa que el professional disposa d'un cert coneixement del dret de la UE. Per aquells estudiants que vulguin especialitzar-se en l'àmbit de la UE i del seu dret, existeixen diferents possibilitats, com per exemple:

-L'ingrés en l'estructura d'alguna de les institucions europees o d'algun dels seus òrgans. Existeix en aquest cas la via del funcionariat (concursos), i també la possibilitat de treballar-hi per un període determinat a través de contractes temporals (els perfils acostumen a ser específics). La informació i els formularis es troben a la Web de l'oficina de selecció de personal de la UE (EPSO) i també es publiquen en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

-Igualment, les administracions autonòmiques, locals i centrals estan cada cop més interessades en persones que disposin de coneixements generals i també especialitzats en l'àmbit de la UE. En les oposicions a aquestes administracions cada vegada hi ha més exigències vinculades al funcionament de la Unió Europea

-També en l'àmbit privat, l'exercici de l'advocacia en despatxos professionals pressuposa que el professional liberal disposa de certs coneixements sobre el dret de la Unió Europea, que és la base per poder comprendre la majoria de les normes que regeixen especialment en l'àmbit del dret d'empreses.

Amunt

És molt recomanable haver superat l'assignatura "Sistema constitucional espanyol".

Amunt

Objectius:

-Situar històricament  i políticament la creació de les Comunitats Europees i el naixement posterior de la Unió Europea: tot i que sovint es confonen, ambdós conceptes no són sinònims i una correcta distinció és fonamental:

-Delimitar els objectius i finalitats de les Comunitats Europees i la Unió, distingint-los dels objectius dels Estats membres;

-Conèixer les institucions i òrgans comunitaris, pel que fa  a la composició, funcions i instruments de treball;

-Entendre qui i com s'adopten els actes jurídics comunitaris i de quina manera es produeix la inserció d'aquests  actes en els ordenaments jurídics interns del Estats;

-Adquirir els coneixements sobre qui participa en l'aplicació del dret de la UE i quins són els òrgans judicials que en garanteixen el seu compliment.

-Conèixer el contingut de les grans línies de reforma actual, desprès del fracàs de la Constitució Europea de 29 d'octubre de 2004, establertes en el Tractat de Lisboa de 13 de desembre de  2007.

-Adquirir coneixements bàsics sobre el TJUE i l'accés a la tutela judicial de la Unió.

GRAU DE GAP

Competències específiques:

-Reconèixer i analitzar les principals estructures polítiques i legals de la Unió Europea.

 Competències transversals:

-Us i aplicació de les TIC's en l'àmbit acadèmic i professional.

-Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

-Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions

GRAU DE RELACIONS INTERNACIONALS

Competències bàsiques:

-Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències transversals

- Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. ç

- Expressió escrita clara i correcta en l'àmbit acadèmic i professional.  

Competències específiques 

- Comprendre l'estructura, competències i funcionament de les organitzacions internacionals, amb particular atenció a la Unió Europea.

  METODOLOGIA D'AVALUACIÓ

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

En aquesta assignatura es realitzen quatre Proves d'avaluació continua (PAC).  

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura s'estructuren al voltant de quatre mòduls d'estud:

Mòdul 1: Configuració de la Unió Europea.

Mòdul 2: Model organitzatiu, presa de decisions, personal i finançament de la Unió Europea-

Mòdul 3: L'ordenament jurídic de la Unió Europea: fonts i aplicació.

Mòdul 4: La tutela judicial a la Unió Europea.

Amunt

1-Presentacion y origen Audiovisual
2-Líneas de evolución Audiovisual
3-Estructura general Audiovisual
4-Miembros y condición Audiovisual
6-Objetivos de la UE Audiovisual
5-Procedimiento de adh Audiovisual

Amunt

A  l'aula disposeu d'un Wiki, la UOCpèdia (Enciclopèdia de Dret Internacional Públic i de Dret de la Unió Europea) en el què hi consten entrades de dret internacional públic i de dret comunitari que us poden ser útils per aclarir determinats conceptes relatius a les dues assignatures.

Des de l'aula també podreu accedir a altres eines de suport, formades pels textos normatius més rellevants de la UE: el TUE, el TFUE, el TCE, el TCEEA, el Tractat de Niça, etc., a través de l'enllaç a la pàgina Web EUR-Lex.

A l'aula també trobareu 6 videos docents sobre els orígens, l'evolució i els objectius de la UE, amb la finalitat d'ajudar-vos a introduir-vos en l'estudi de l'assignatura.

 

 

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt