Història econòmica Codi:  21.306    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Història Econòmica inicia l'estudiant en la comprensió de que el creixement econòmic és un concepte dinàmic i històric. Per tant, l'estudiant comprovarà com s'ha forjat la situació econòmica actual i quin tipus de model ha seguit el creixement econòmic a nivell internacional i des d'una perspectiva a llarg termini. La història s'entendrà, doncs, com a eina analítica per comprendre com s'emmarca la situació econòmica, política i social actual.

Amunt

Aquesta és una assignatura bàsica en el Grau d'Economia, on prepara als estudiants per al futur desenvolupament d'altres assignatures obligatòries i optatives, en qualsevol dels camps, àrees i especialitats que aquests desenvolupin. Per altra banda, també és una assignatura optativa del Graus en Administració i Direcció d'Empreses i també del Grau en Ciències Socials, on complementa gran part de la informació tractada en les assignatures de caire teòrico-econòmic que s'han realitzat en els crèdits bàsics i obligatoris d'aquestes titulacions.

Amunt

Els estudis de prospectiva semblen coincidir que en el futur les nostres societats hauran d'afrontar una considerable gamma de problemes nous, de naturalesa i dimensions diferents. En aquest sentit, és important que l'aprenentatge innovador incorpori la necessitat de capacitar als individus per adaptar-se a una realitat canviant.

Aquesta adaptació innovadora exigeix professionals amb millor preparació tècnica i científica especialitzada però, alhora, millor dotats d'horitzons amplis de visió que els permeti transcendir els estrets límits d'aquesta especialització i els estimuli a encarar, amb altres mètodes i enfocaments, nous reptes i dificultats.

Un coneixement de la història econòmica pot contribuir a ampliar els camps de visió d'un graduat estimulant-li l'hàbit de considerar els problemes econòmics de manera dinàmica, i la seva interrelació amb altres dimensions polítiques, socials, demogràfiques, culturals o ecològiques de la realitat. Per tant, l'estudi de la història econòmica pot ser molt útil per prendre perspectiva dels problemes actuals i incentivar als estudiants a pensar els problemes del món econòmic real de manera complexa i dinàmica.

Amunt

Encara que no és una obligació, es recomana als estudiants haver cursat l'assignatura d'Idioma Modern 1: Angles, donat que facilitarà a l'estudiant la comprensió de determinats recursos de l'aula que es presenten en aquest idioma (articles de qualitat, recursos a la xarxa, etcètera).

Amunt

Aquesta assignatura té en compte l'assoliment per part de l'estudiant d'un conjunt de competències, criteris d'acompliment i resultats d'aprenentatge (objectius) relacionats amb les titulacions en les que s'insereix, tant el Grau en Administració i Direcció d'Empreses com en el Grau d'Economia.

Al respecte de les competències bàsiques, generals o transversals que l'estudiant adquirirà un cop superada la mateixa es materialitzarien especialment en la capacitat per cercar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació així com en la capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.

Les competències transversals i/o generals que l'estudiant d'aquesta assignatura haurà d'adquirir són:

 1.  Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica

 Per avaluar la primera de les competències es faran servir aquests criteris d'acompliment:

 • Extreure conclusions de la informació i contrastar-les
 • Pendre una postura o decisió argumentada sobre el tema analitza

    2. Comunicar correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera (Grau en Economia)

    3. Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional (Grau en Administració i Direcció d'Empreses).

Per a la segona i tercera i quarta competències transversals, els criteris d'acompliment seran els següents:

 • Identificar les TIC disponibles per a realitzar una tasca professional o acadèmica i seleccionar les més adients
 • Aprofitar les potencialitats de les tecnologies de la informació per a cercar, organitzar, sintetitzar, analitzar i/o transformar la informació necessària per a la tasca que s'està realitzant.
 • Utilitzar adequadament les eines tecnològiques per a comunicar-se, col·laborar, i presentar idees, resultats o conclusions.

Es preveu que l'estudiant també al cursar aquesta assignatura adquirirà competències específiques relacionades amb les titulacions com son:

 1. Identificar, seleccionar així com interpretar i utilitzar la informació quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a l'anàlisi i la pràctica econòmica (Grau en Economia)
 2. Entendre el funcionament de l'economia, els seus agents i institucions, amb especial atenció al comportament empresarial (Grau en Administració i Direcció d'Empreses)
 3. Analitzar quin ha estat l'origen i l'evolució dels grans problemes econòmics (Grau en Economia)
 4. Avaluar l'evolució dels grans problemes d'una economia a través del pensament econòmic (Grau en Economia)
 5. Analitzar la interacció dels grans problemes econòmics amb els factors no econòmics i les seves conseqüències (Grau en Economia)
 6. Jutjar críticament el marc social, polític, institucional i legal en què es desenvolupa l'activitat econòmica (Grau en Economia)
 7. Generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, tot aplicant els instruments tècnics pertinents  (Grau en Administració i Direcció d'Empreses)

Aquestes competències específiques tindrien aquests criteris d'acompliment associats:

 • Descriure el funcionament de l'economia, els seus agents i institucions
 • Comprendre i analitzar els processos econòmics, els seus agents i institucions
 • Comparar els processos econòmics, els seus agents i institucions en relació al context internacional o amb altres casos d'interès
 • Generar coneixement econòmic rellevant per les institucions i organitzacions públiques i privades 

És a dir, en relació a les competències específicament relacionades amb la titulació l'assignatura capacitarà l'estudiant per entendre el funcionament de l'economia, els seus agents i institucions així com per generar coneixement econòmic rellevant a partir de diferents conjunts de dades, tot aplicant diferents instruments tècnics.

Aquestes competències transversals i de titulació i aquests criteris d'acompliment es concreten en un conjunt de resultats d'aprenentatge, que han de permetre a l'estudiant analitzar les tendències econòmiques a llarg termini així com les principals transformacions d'una economia moderna. L'objectiu més genèric és capacitar als individus per adaptar-se a una realitat econòmica canviant. En aquest sentit l'estudiant ha de comprendre que el creixement econòmic és un concepte dinàmic i històric. La relació entre criteris d'acompliment i resultats d'aprenentatge és la següent i s'nairà treballant al llarg de les actviitats d'avaluació:

CA1 (TR) Extreure conclusions de la informació i contrastar-les Extreure informació rellevant al respecte de la evolució dels agents i processos econòmics    
CA2 (TR) Pendre una postura o decisió argumentada sobre el tema analitza Defensar arguments contrastats al respecte de la evolució dels agents i processos econòmics    
CA3 (TR) Identificar les TIC disponibles per a realitzar una tasca professional o acadèmica i seleccionar les més adients Identificar i seleccionar les TIC que ens aportin informació sobre la evolució dels agents i processos econòmics    
CA4 (TR) Aprofitar les potencialitats de les tecnologies de la informació per a cercar, organitzar, sintetitzar, analitzar i/o transformar la informació necessària Utilitzar les TIC per cercar i analitzar la informació disponible al respecte de la evolució dels agents i processos econòmics    
CA5 (TR) Utilitzar adequadament les eines tecnològiques per a comunicar-se, col·laborar, i presentar idees, resultats o conclusions Redactar i presentar informació argumentada al respecte de la evolució dels agents i processos econòmics tot fent ús de les TIC    
CA6 (ES) Descriure el funcionament de l'economia, els seus agents i institucions Descriure la evolució i transformacions a llarg termini del funcionament de l'economia, els seus agents i institucions    
CA7 (ES) Comprendre i analitzar els processos econòmics, els seus agents i institucions Comprendre els processos a llarg termini de creixement econòmic i els processos de convergència i divergència econòmica entre les grans macro-regions del món    
  Saber interpretar els grans processos de revolució industrial i/o econòmica de la historia econòmica contemporània, quins aspectes els han determinat i quines conseqüències s'han derivat    
  Comprendre els grans processos de globalització de la historia econòmica contemporània, prenent especial atenció als processos d'expansió i contracció de les economies internacionals    
  Conèixer les principals polítiques econòmiques que s'han dut a terme a nivell internacional en els dos darrers segles, tot comprenent el seu origen, context i conseqüències    
  Comprendre la influència del desenvolupament econòmic a llarg termini en la configuració de diferents tipus de mercat i especialment de diverses formes d'organització empresarial    
CA8 (ES) Comparar els processos econòmics, els seus agents i institucions en relació al context internacional o amb altres casos d'interès Realitzar una anàlisi històrica comparada dels processos econòmics, els seus agents i institucions en relació al context internacional o amb altres casos d'interès    
CA9 (ES) Generar coneixement econòmic rellevant per les institucions i organitzacions públiques i privades  Aprofitar la informació històrico-econòmica (sèries, casos, etc.) per generar coneixement econòmic rellevant per les institucions i organitzacions públiques i privades al    

Cal indicar abans de tancar aquest apartat que en aquesta assignatura es posaran a la pràctica els conceptes principals i l'instrumental metodològic fonamental de l'economia a partir d'un enfocament històric.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els sis mòduls següents: La Gran Divergència, la Revolució industrial anglesa (1760-1870), creixement, convergència i divergència a la primera globalització (1820-1914), guerres, crisis i esfondrament de la primera globalització (1914-1950), l'acceleració del creixement (1950-1973) i, finalment, la segona globalització: de la crisi dels anys setanta a la Gran Recessió (1973-2011).
 
1. La Gran Divergència
1.1. El creixement econòmic modern: una visió a llarg termini
1.2. La Gran Divergència
1.3. El règim demogràfic antic: Europa i la resta de món.
1.4. La Revolució Industriosa
 
2. La revolució industrial anglesa (1760-1870)
2.1. Per què comença a la Gran Bretanya: alts salaris i energia barata
2.2. Canvi tècnic i organitzatiu, canvi estructural i creixement econòmic
2.3. Industrialització, nivells de vida i desenvolupament humà
 
3. Creixement, convergència i divergència a la primera globalització (1820-1914)
3.1. Un món que s'industrialitza amb ritmes i pautes diferents
3.2. La Primera Globalització i els seus determinants
3.3. Convergència i divergència: alguns exemples des de la perifèria
3.4. L'evolució de la desigualtat al món: un breu apunt
3.5. Creixement econòmic i transicions demogràfiques, energètiques i institucionals en el món desenvolupat
3.6. Conclusions: els preludis de la Primera Guerra Mundial
 
4. Guerres, crisis i esfondrament de la primera globalització (1914-1950)
4.1. La Primera Guerra Mundial
4.2. La recuperació d'Europa: el procés d'estabilització monetària i financera
4.3. El creixement econòmic al món durant la dècada de 1920
4.4. Una via alternativa: la Revolució russa i l'economia soviètica
4.4. La Gran Depressió i la fi de la globalització
4.5. Les sortides de la crisi
4.6. Cloenda
 
5. L'acceleració del creixement (1950-1973)
5.1. El nou paper de l'Estat amb les polítiques keynesianes
5.2. L'augment de la despesa social i de l'Estat de benestar
5.3. Creixement i convergència a Europa Occidental i Japó després de 1945
5.4. El bloc de països de l'Est després de 1945
5.5. La descolonització després de 1945: pesistència del subdesenvolupament i augment de la desigualtat entre països
5.6. La divergència d'Amèrica Llatina durant "l'època daurada": un creixement insuficient
5.7. Divergències i convergències d'Àsia després de la fi del domini polític occidental
 
6. La segona globalització: de la crisi dels anys setanta a la Gran Recessió (1973-2011)
6.1. Productivitat, salaris i beneficis: el conflicte distributiu al final de l'època daurada als països capitalistes de l'OCDE (1950-1979)
6.2. Una «nova era d'expectatives encongides»: desinflació, atur i baix creixement (1981-2012)
6.3. La fallida del bloc de l'Est i la "teràpia de xoc"
6.4. Dels "feliços noranta" a la Gran Recessió (1990-2012)
6.5. L'ascens dels BRIC i l'economia global de principis del segle XXI
6.6. La crisi ecològica global: entrebanc o oportunitat?

Amunt

Amunt

Per l'estudi de l'assignatura disposeu del material docent de la assignatura (Com hem arribat fins aquí. Una introducció a la història econòmica global). També farem servir altres recursos que es poden trobar a la xarxa com articles en .pdf, webs específiques, bases de dades, vídeos, àudios, etcètera. També us pot ser d'utilitat consultar el Wikirepertori-EiE  o relació de conceptes, termes i sigles de les assignatures dels Estudis d'Economia i Empresa

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt