Estadística aplicada Codi:  21.310    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura d'Estadística Aplicada aprofundeix en l'estudi dels mètodes estadístics necessaris en la formació d'un graduat en Administració i Direcció d'Empreses (ADE), en Marketing i Investigació de Mercats (MiIM), en Economia, i en Ciències Socials, des d'una perspectiva eminentment pràctica. 

L'assignatura ha de ser entesa com la prolongació dels Fonaments d'Estadística i conté ampliacions d'alguns temes ja estudiats així com el desenvolupament de nous mètodes que esdevenen molt importants en l'aplicació estadística al grau en ADE, al grau en MiIM, al grau en Economia, i al grau en Ciències Socials. Tot plegat constitueix un curs avançat sobre mètodes estadístics per aquells que ja heu superat un primer nivell introductori i n'heu assimilat els continguts.

Amunt

Aquesta assignatura és una continuación de l'assignatura "Fonaments d'estadística".

Amunt

Per tal d'afrontar l'assignatura amb garanties és important haver assolit un domini dels continguts treballats a l'assignatura de "Fonaments d'Estadística".

Amunt

Les competències específiques i transversals a assolir en el Grau en Administració i Direcció d'Empreses són les següents:   Competències específiques: 

 • Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
  • Criteris d'acompliment:
   • Identificar la informació rellevant per a resoldre situacions econòmiques i empresarials.
   • Comprendre els conceptes, teories i models existents per a generar coneixement econòmic.
   • Aplicar criteris i tècniques per a seleccionar la millor forma de generar coneixement econòmic.
 • Capacitat per valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
  • Criteris d'acompliment:
   • Analitzar i avaluar la informació obtinguda per a valorar críticament situacions empresarials i econòmiques.
   • Extraure conclusions de la informació i contrastar-la per a valorar críticament situacions empresarials i econòmiques.

Competències transversals: 

 • Capacitat per interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica
  • Criteri d'acompliment:
   • Extreure les conclusions de la informació i contrastar-les.
 • Capacitat per utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional.
  • Criteri d'acompliment:
   • Aprofitar les potencialitats de les tecnologies de la informació per a cercar, organitzar, sintetitzar, analitzar i/o transformar la informació necessària per a la tasca que s'està realitzant.

Les competències específiques i transversals a assolir en el Grau en Marketing i Investigació de Mercats són les següents:

Competències específiques: Capacitat per aplicar els coneixements teòrics i les eines d'investigació dels mercats en la definició de solucions de negoci.  

Competències transversals: Capacitat per utilitzar i aplicar correctament les tecnologies de la informació i de la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.    

Les competències a assolir en el Grau en Economia són les següents:

Competències bàsiques: Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que surt de la base de l'educació secundària general, i és habitual trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou tambié alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudio; que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi; contribuir a una assignació de recursos eficient i equitativa, tant en l'àmbit particular com col·lectiu.  

Competències transversals: Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional; buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.  

Competències específiques: Identificar i seleccionar la informació quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a l'anàlisi i la pràctica; interpretar i utilitzar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a la presa de decisions; aplicar las principals tècniques instrumentals pròpies de l'anàlisi econòmica; formular polítiques que millorin l'eficiènci i l'equitat de l'economia.  

Finalment, les competències específiques i transversals a assolir en al Grau en Ciències Socials, i que es treballen en aquesta assignatura, són les següents:  

Competències específiques: Que els estudiants sàpiguen analitzar dades empíriques per a generar coneixement significatiu en el camp de les ciències sociales.  

Competències transversals: Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomía, i que els estudiants puguin aplicar les tècniques d'investigació, cerca, recuperació, tractament i presentació de la informació.

Amunt

L'assignatura es divideix en quatre unitats didàctiques diferenciades però estretament relacionades entre elles:

La primera unitat està destinada a oferir, d'una banda, una introducció a el camp de la inferència estadística, repassant els principals conceptes. A més, s'introdueix el concepte d'estimació puntual i interval de confiança, on s'aprendrà a construir intervals per a diversos paràmetres i sota diferents circumstàncies.

La segona unitat agafa el fil de la primera i introdueix el concepte de la contrastació d'hipòtesis. Així, s'estudiarà en profunditat com fer aquest contrast, les hipòtesis plantejades, els tipus d'error i el paper que té el nivell de significació en la contrastació.

La tercera unitat té com a objectiu introduir els models de regressió simple i múltiple. Per a això, es comença definint què és un model estadístic, i es diferencia entre correlació i causalitat. Seguidament, es treballen les principals fases: especificació, estimació, diagnòstic i predicció.

Finalment, la quarta unitat és una ampliació d'inferència estadística amb dues parts diferenciades. A primera part s'introdueixen les taules de contingència i el contrast d'independència Xi-Quadrat. La segona part consisteix a analitzar la variància (ANOVA), destinada a comparar grups de mesures.

Amunt

Documentació complementària: taules estadístiques Web
Estadística: prendre decisions a partir de dades Audiovisual
Matemàtiques i Estadística amb R PDF
Fitxes d'estadística Web
Carregar dades amb R Audiovisual
Distribucions condicionades 2 Audiovisual
Variables quantitatives Audiovisual
Estandardització Audiovisual
Distribucions condicionades 1 Audiovisual
Teorema de probabilitat total Audiovisual
La distribució normal Audiovisual
La distribució de la mitjana mostral 1 Audiovisual
Teorema del límit central Audiovisual
La distribució normal-quantils Audiovisual
La distribució de la mitjana mostral 2 Audiovisual
Intervals de confiança 3. t Student Audiovisual
Mida mostral Audiovisual
Contrast d'hipòtesis 2 Audiovisual
Intervals de confiança 2 Audiovisual
Intervals de confiança 4. Proporcions Audiovisual
Contrast de mitjanes amb dades aparellades Audiovisual
Intervals de confiança 1 Audiovisual
Contrast d'hipòtesis 1 Audiovisual
Diferència de mitjanes 3 Audiovisual
La distribució Chi-2 Audiovisual
La distribució F Audiovisual
Diferència de mitjanes 2 Audiovisual
Diferència de proporcions Audiovisual
Contrast de dues variàncies Audiovisual
Diferència de mitjanes 1 Audiovisual
Contrast de la variància Audiovisual
Estadística PDF
Vídeo 3. Introducció al contrast d'hipòtesi Audiovisual
Vídeo 5. Introducció a l'anàlisi multivariant Audiovisual
Vídeo 2. Introducció a l'estimació puntual i intervals de confiança Audiovisual
Vídeo 4. Introducció als models de regressió Audiovisual
Vídeo 1. Introducció a la inferència estadística Audiovisual

Amunt

En cadascuna de les quatre unitats docents de l'aula s'adjunten els recursos d'aprenentatge necessaris per a cada unitat.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
 • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt