Economia del sector públic Codi:  21.312    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La raó per la qual l'assignatura d'Economia del Sector Públic forma part dels plans d'estudis dels Grau d'ADE i d'Economia no necessita moltes justificacions. El sector públic està molt present en els dia a dia de tots els agents econòmics, i el sistema tributari i el seu funcionament són elements indissociables de la vida de les empreses i en qualsevol procés de presa de decisions. Com que les anomenades ciències econòmiques, essencialment, han de pretendre ensenyar a prendre decisions en aquest àmbit, han d'incorporar necessàriament aquest factor tan important.

En l'assignatura Economia del Sector Públic es pretén oferir un coneixement detallat del funcionament del Sector Públic i de la seva actuació econòmica i financera, posant l'èmfasi en la seva estructura i en els continguts del sistema tributari, com a element essencial dels ingressos públics. S'analitzen, per tant, els diferents nivells de la hisenda pública, el pressupost públic, les fonts principals d'ingressos públics: impostos i deute pùblic; la despesa pública i un anàlisi de com es pot millora l'eficiència en la gestió pública.

L'estudi de l'assignatura ha de permetre que l'estudiant pugui entendre l'activitat financera del sector públic des d'un punt de vista econòmic: què representa el perssupost públic, quines son les diferents vies d'ingresos i la despesa pública amb especial interés sobre aspectes com ara l'equitat o l'eficiència. A la vegada, l'assignatura pretén ser una primera introducció a les principals figures impositives que composen el nostre sistema tributari, que permetin a l'estudiant conèixer de forma clara quina és l'estructura bàsica de cada una d'aquestes figures.

Amunt

L'assignatura d'Economia del Sector Públic s'emmarca dintre d'aquell bloc de matèries optatives, necessàries pel desenvolupament d'una especialitat en gestió fiscal en el Grau d'ADE. Així com l'assignatura d'Economia del Sector Públic queda emmarcada dins de les assignatures obligatòries del Grau d'Economia.

En el cas del Grau d'ADE, l'assignatura forma part de la menció "Comptabilitat i fiscalitat".

En aquest marc, i per una millor comprensió dels conceptes i continguts més teòrics de l'assignatura, és convenient, i per tant es recomana, haver treballat prèviament les assignatures més introductòries d'Economia. També pot ajudar a entendre amb més precisió els diferents aspectes de la matèria tractada en aquesta assignatura, el fet d'haver cursat prèviament les assignatures de Dret Mercantil ó Introducció a la Comptabilitat, encara que no resulten imprescindibles per treballar el contingut de l'assignatura d'Economia del Sector Públic.

Per altre banda, aquesta assignatura constitueix el punt de partida en l'estudi de la fiscalitat vigent en el nostre entorn. I per tant és una assignatura molt complementària per poder entendre, amb èxit, l'assignatura de Fiscalitat Empresarial. L'estudi i assimilació de l'activitat financera del sector públic, propi d'aquesta assignatura, permetrà a l'estudiant iniciar més endavant un estudi ampli i amb profunditat dels tributs propis del sistema tributari espanyol, per tal d'arribar a la seva correcta aplicació pràctica.

Amunt

Aquesta assignatura es projecta principalment en el camp de l'assessoria fiscal, com a activitat en si mateixa, de servei d'assessorament a l'empresa i als particulars. Però també resulta molt útil i aconsellable per a aquells que orientin les seves sortides a les àrees de comptabilitat i finances de l'empresa per les implicacions de la matèria en aquests camps.

I més genèricament, podem dir que el seu coneixement ajuda al desenvolupament de qualsevol activitat relacionada amb l'empresa o altres tipus d'entitats, privades o públiques.

Amunt

 La finalitat principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant assoleixi unes competències tant específiques com transversals (és a dir, un conjunt de tècniques i instruments, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit de l'empresa) juntament amb uns coneixements sobre el funcionament de l'activitat financera del sector públic. Les competències i objectius es concreten en:

Competències transversals

 • Analitzar de manera crítica i sintètica
 • Argumentar, negociar i mediar

Competències específiques

 • Elaborar informes econòmics que contribueixin al procés de presa de decisions tant en l'àmbit públic com privat
 • Avaluar l'evolució dels grans problemes d'una economia a través del pensament econòmic.
 • Analitzar la interacció dels grans problemes econòmics amb els factors no econòmics i les seves conseqüències.

Aquestes competències es materialitzen en els següents objetius d'aprenentatge:

 • Introduir a l'estudiant en l'estudi del Sector Públic, mostrar quins són les institucions que ho componen i les diverses possibilitats existents,
 • Familiaritzar-se amb els elements bàsics d'una font d'ingressos fonamental del Sector Públic, com és l'impost,
 • Presentar les figures impositives principals que componen els sistemes tributaris actuals i quines alternatives plantegen
 • Analitzar la necessitat de la despesa pública
 • Revisar formes de millorar l'eficiència de la gestió pública.

Amunt

Amb l'objectiu bàsic de conèixer el funcionament del sector públic i de la seva actuació econòmica i financera, el capítol 1 del modul 1 de l'assignatura, El Sector Públic, presenta les institucions que composen el sector públic perquè l'estudiant entengui exactament a què s'està fent referència quan es parla de Sector Públic, intentant evitar algunes confusions comunes en la identificació entre Sector Públic i altres institucions. En aquest sentit s'explica amb detall quins són els elements integrants del Sector Públic, diferenciant entre ells mitjançant dos criteris: el territorial i el de l'activitat realitzada.  També s'aborda com el sector públic recull comptablement la seva activitat i per últim, el contingut de l'assignatura ens mostra l'existència de diferents possibilitats de descentralització des del punt de vista de l'activitat econòmica del sector públic. Es tracta de les hisendes descentralitzades.

El capítol 2 del mòdul 1, El Pressupost públic, exposa els aspectes fonamentals relacionats amb el document pressupostari perquè l'estudiant entengui amb claredat la seva importància com element definitori del marc general d'actuació econòmica del Sector Públic. S'estudia el diferent tipus d'informació continguda en les diverses classificacions pressupostàries de les despeses i dels ingressos públics, així com la importància de l'acompliment dels diferents principis que informen el document i el cicle pressupostari.

El capítol 1 del mòdul 2, referent als Ingressos Públics, presenta els conceptes fonamentals de l'estructura de qualsevol impost: fet imposable, subjecte passiu, base imposable, base liquidable i tipus impositiu. Al mateix temps s'intenta destacar la importància de l'acompliment de principis com ara l'equitat, l'eficiència i d'altres en un sistema tributari. Comprendre la rellevància i les diferències de les tres mesures existents de la capacitat de pagament: renda, riquesa i consum, així com la diferent informació que proporcionen, ens permet introduir-nos en les diferents alternatives de figures impositives que graven les tres mesures anteriors, i dominar l'estructura impositiva de cadascuna, tal i com es fa en els següents mòduls

El capítol 2 del mòdul 2, relatiu a la despesa pública, analitza la necessitat d'aquesta despesa en el estat del Benestar així com les teories que expliquen el creixement de la depesa pública tant des de la óptica de la demanda com des de l'óptica de l'oferta.

El capítol 3 del mòdul 2, versa sobre l'eficiència de la gestió pública i  pretén ilustrar respecte als nous reptes que es plantejan en el sector públic i com els administrats reclamen un nou rol per al Sector Públic.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt