Estructura econòmica mundial Codi:  21.313    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura d'Estructura econòmica mundial té com a objecte d'estudi l'anàlisi de la forma d'organització econòmica i social que avui dia és hegemònica: el capitalisme. Així doncs, ens preguntarem per la formació, l'evolució, la consolidació i l'hegemonia del Sistema Mundial Capitalista. Aquest sistema, però, està polaritzat. El centre, que es correspon amb els països rics, i la perifèria, que comprèn els països pobres anomenats subdesenvolupats. L'estudi de les característiques econòmiques d'aquests dos pols i dels perquès d'aquesta situació també seran objecte d'estudi d'aquesta assignatura. 

Amb tot, l'activitat econòmica mundial té una característica addicional molt clara: el procés de  mundialització. Totes les activitats econòmiques, en especial els mercats financers i la producció, presenten, amb intensitats diferents, importants graus de globalització. Veurem les característiques d'aquest procés i el seu impacte sobre les economies de base nacional. En aquest sentit, és important destacar que l'estudi dels recursos de l'economia mundial és farà amb aquesta perspectiva global. És a dir, l'anàlisi de la base material del sistema, que farem a través dels recursos de la xarxa, ens donarà una idea dels recursos econòmics i la seva distribució al conjunt del planeta. A continuació analitzarem com el procés de globalització influencia les relacions econòmiques en el sistema capitalista, posant especial atenció al comerç exterior, a les inversions exteriors directes, a les empreses multinacionals i als processos d'integració econòmica. Per últim, aquesta dotació de recursos i la seva interacció amb l'activitat econòmica determina el desenvolupament econòmic.

Amunt

Objectius

El principal objectiu pedagògic d'aquesta assignatura, que s'inscriu en el marc acadèmic de l'Economia Aplicada, és obrir a l'estudiant la capacitat d'aprofundir en el coneixement de l'economia mundial, a partir d'una anàlisi continuada de l'evolució de les seves principals magnituds macroeconòmiques. Altres objectius de l'assignatura són: 

 • Estudiar les característiques essencials del capitalisme i descriure el funcionament i les fases del Sistema Capitalista Mundial.
 • Conèixer els recursos de l'economia mundial i la seva distribució.
 • Identificar la naturalesa i els efectes dels principals mecanismes econòmics de transmissió internacional.
 • Conèixer el procés d'internacionalització de l'economia que ha donat lloc a les relacions econòmiques del sistema capitalista mundial.
 • Explicar el paper que juguen les empreses multinacional i com es construeixen les cadenes de valor global.
 • Explicar els principals processos d'integració econòmica en curs, per tal de conèixer les cristal·litzacions institucionals de la mundialització.
 • Explicar els resultats del desenvolupament econòmic.

Competències bàsiques, específiques i transversals

Les competències bàsiques que treballem en aquesta assignatura són les següents:

 -       Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants de l'economia mundial per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

-       Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.


Les competències específiques vinculades als continguts són dues:

-       Identificar i seleccionar la informació quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a l'anàlisi i la pràctica econòmica.

-       Interpretar i utilitzar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a la presa de decisions.

-       Analitzar quin ha estat l'origen i l'evolució dels grans problemes econòmics.

-       Avaluar l'evolució dels grans problemes d'una economia a través del pensament econòmic.

-       Analitzar la interacció dels grans problemes econòmics amb els factors no econòmics i les seves conseqüències.

-       Enjudiciar críticament el marc social, polític, institucional i legal en què es desenvolupa l'activitat econòmica.

Les competències transversals que treballarem i avaluarem a Estructura Econòmica Mundial són principalment tres. Concretament són:

-       Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.

-       Treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els cinc mòduls següents: el sistema capitalista, l'evolució del sistema capitalista, la base material del sistema, les relacions econòmiques del sistema i el desenvolupament del sistema.

Mòdul 1: EL SISTEMA CAPITALISTA MUNDIAL (1,5 Crèdits)

1.1. El capitalisme

1.1.1. Conceptes fonamentals

1.1.2. L'estructura econòmica, les forces productives i la superestructura

1.1.3. Les estructures socioeconòmiques

1.1.4. El capitalisme: evolució de la producció i del mercat

1.1.5. El capital: concepte, formes, fraccions i funcions

1.1.6. Fases Estructurals del capitalisme

1.1.7. La Internacionalització del capital

1.2. La formació del sistema capitalista mundial

1.2.1. La formació dels estats nació a Europa i els EUA

1.2.2. L'expansió exterior del capitalisme: l'imperialisme

1.2.3. L'estructura del sistema i la polarització: el centre i la perifèria

1.2.4. Característiques del centre i de la perifèria

1.2.5. Relacions sistèmiques

1.2.6. Tipologia de països

Mòdul 2: L'EVOLUCIO DEL SISTEMA CAPITALISTA MUNDIAL (1 crèdit)

2.1. Dinàmica capitalista

2.1.1. La dinàmica capitalista: l'acumulació de capital

2.1.2. El desenvolupament capitalista: el cicle econòmic

2.1.3. L'estat al centre: regulació, taylorisme i fordisme. L'Estat de benestar

2.1.4. El fordisme perifèric. El model ISI i el model ISE. El model primari exportador.  NPI

2.2. L'evolució del sistema capitalista en el segle XX

2.2.1. Fases del cicle en el segle XX

2.2.2. Període anterior a la Segona Guerra Mundial

2.2.3. Fase de postguerra

2.2.4. La crisi del sistema (1967-1973-1991)

2.2.5. La crisi a final dels vuitanta: Fi del socialisme i enfonsament de l'URSS.

2.2.6. De les crisis financeres dels 90 a la Gran Recessió del segle XXI.

2.3. La mundialització

2.3.1. Culminació del procés històric

2.3.2. La infraestructura de la mundialització

2.3.3. La globalització productiva: les empreses multinacionals

2.3.4. La globalització comercial

2.3.5. La globalització financera

2.3.6. La no-globalització de la força de treball

2.3.7. Efectes de la mundialització sobre el desenvolupament econòmic i sobre l'Estat

2.4. Les institucions mundials

2.4.1. Introducció

2.4.2. Les institucions comercials

2.4.3. Les institucions financeres

2.4.4. L'Organització de les Nacions Unides (NNUU)

 

Mòdul 3: BASE MATERIAL DEL SISTEMA (1 crèdit)

3.1. La població

3.1.1. Introducció

3.1.2. Volum i densitat

3.1.3. Estructura de la població

3.1.4. Dinàmica de la població

3.1.5. Migracions

 3.2. Recursos naturals

3.2.1. Introducció

3.2.2. Sòl, boscos, aire i aigua

3.2.3. Els recursos pesquers

3.2.4. Minerals no energètics

3.2.5. La base energètica

3.2.6. El petroli

3.3. La producció material

3.3.1. Introducció

3.3.2. Agricultura, ramaderia i alimentació

3.3.3. Producció industrial

3.3.4. Infraestructura de transports

3.4. La producció immaterial: la indústria de la informació

 Mòdul 4: LES RELACIONS ECONÒMIQUES DEL SISTEMA (1,5 crèdits)

 4.1. El procés de mundialització del capitalisme

 4.2. El Comerç exterior

4.2.1. Les avantatges del comerç internacional

4.2.2. L'estructura del comerç mundial

4.2.3. L'extraversió i la dependència exterior.

4.2.4. Els problemes actuals del comerç internacional

4.3. Les Inversions Exteriors Directes

4.4. La internacionalització productiva. Les empreses multinacional.

4.5. Els processos d'integració econòmica

4.5.1. Introducció

4.5.2. La Unió Europea

4.5.3 La Unió Monetària Europea

4.5.4. El Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord

4.5.5. Acord d'Associació Trans-Pacific

4.5.6. La integració a l'Amèrica Llatina

4.5.7. La integració a l'Àsia Oriental

4.5.8. Iniciatives d'Integració a l'Àfrica

Mòdul 5: EL DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA (1 crèdit)

5.1. El desenvolupament econòmic

5.1.1. Concepte i característiques principals

5.1.2. Teories convencionals del desenvolupament. Models neoclàssics i keynesians

5.1.3. Teories heterodoxes del desenvolupament. Estructuralistes no marxistes i dualistes

5.1.4. El corrent estructuralista llatinoamericà

5.1.5. L'escola del desenvolupament desigual i l'economia mundial

5.2. Els resultats del desenvolupament econòmic

5.2.1. Introducció

5.2.2. El desenvolupament econòmic: el PIBpc

5.2.3. El desenvolupament humà: l'IDH

5.2.4. La distribució de la riquesa mundial

5.2.5. Principals problemes economico-socials de la humanitat: demogràfics, de recursos, d'alimentació i mediambientals

5.3. La societat del coneixement i l'economia del coneixement

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt