Sistema fiscal Codi:  21.316    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En tot estudi de l'àmbit de l'Economia i l'Empresa, és cabal conèixer la importància de la fiscalitat, és a dir com es finança el sector públic. En aquesta assignatura posarem l'èmfasi en com, per mitjà d'ingressos tributaris, i concretament d'impostos, s'obté aquest finançament.

L'objectiu és tractar els deferents elements que componen un impost i ordenen el sistema tributari espanyol, en general. En particular, treballarem les 3 figures més rellevants per al trànsit de l'empresa i de l'empresari: Impost de societats, Impost sobre el Valor Afegit i Impost sobre la Renda de les persones físiques (IS, IVA i IRPF).

Amunt

L'assignatura Fiscalitat empresarial forma part del mòdul corresponent a Entorn econòmic i Marc Jurídic i constitueix el primer pas per abordar la temàtica corresponent a la fiscalitat, introduint a l'estudiant els coneixements del règim fiscal de l'empresa.

De fet les diferents figures impositives són la plasmació jurídica de decisions econòmiques preses en funció de la ideologia dels partits polítics governants i de la situació econòmica de cada moment, a través de la política fiscal.  Cal destacar que una vegada descentralitzada la política monetària -amb la posada en marxa del Banc Central Europeu- la política fiscal pren una especial rellevància, ja que s'ha constituït en l'únic element d'intermediació a l'economia dels Estats participants en la Unió monetària.

En tot estudi de l'àmbit de l'economia i empresa és doncs cabdal conèixer les principals figures tributàries de l'Estat amb repercussió sobre l'activitat econòmica i el seu contingut conjuntural i evolutiu.

Amunt

L'assignatura constitueix un estudi pràctic i aplicat de la fiscalitat vigent en el nostre entorn i pot resultar molt útil i aconsellable per aquells que orientin les seves sortides en les àrees de comptabilitat i finances de l'empresa per les implicacions de la matèria en aquest camp.

Més genèricament, podem dir que el seu coneixement ajuda al desenvolupament de qualsevol activitat relacionada amb l'empresa o altre tipus d'entitats, privades o publiques, així com dels serveis professionals.  Concretament, constitueix un primer pas per aquells que projecten la seva activitat professional en el camp de l'assessoria fiscal, com activitat en si mateixa, i de serveis d'assessorament a l'empresa i als particulars.

Amunt

És recomanable que l'estudiant tingui coneixements previs en el camp del dret i de les TIC, adquirits amb l'estudi de l'assignatura bàsica d'Introducció al dret i la d'Iniciació a les competències TIC.

Amunt

Les competències específiques d'aquesta assignatura són:

 • capacitat per identificar l'entorn legal i aplicar el marc normatiu que afecta la gestión y la actividad empresarial.
 • capacitat per desenvolupar eficientment tasques d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor d'una empresa u organització.

La principal competència transversal que es treballa a l'assignatura és la capacitat per a buscar, identificar, organitzar i fer servir correctament la informació.

 Els objectius que ha d'assolir l'estudiant amb aquesta assignatura són:

 • conèixer les principals figures impositives vinculades a l'activitat empresarial, que componen el sistema fiscal espanyol
 • treballar la normativa bàsica que regula els impostos i la comptabilitat estatal
 • determinar l'estructura impositiva de cada impost, identificar els elements que intervenen en cada cas
 • aprendre a liquidar i comptabilitzar cada un dels impostos, obtenint la base liquidable i calculant la quota de cada un d'ells.

 Per a cada una de les unitats s'han establert uns objectius d'aprenentatge, que trobareu a l'aula.

Amunt

L'assignatura desenvolupa, en mòduls independents, els tres impostos més importants des d'un punt de vista dels ingressos públics, tenint en compte la seva recaptació i la seva capacitat redistributiva. Però amb caràcter previ, sembla convenient apropar els conceptes bàsics de la fiscalitat a qualsevol lector de la matèria.

Amb aquests objectius aquesta assignatura inicia l'estudi de la matèria amb un primer mòdul introductori. L'administració pública, per a tirar endavant els seus compromisos de despesa, necessita ingressos públics, entre els quals, els impostos constitueixen la principal font de finançament. El sistema fiscal d'un país respon a uns principis impositius que li donen coherència i s'instrumenta a través d'unes normes jurídiques que defineixen els principals elements de cada tribut.

A partir d'aquí, s'inicia l'estudi de les figures de tributació del nostre ordenament següents: Impost de Societats, Impost sobre el Valor Afegit i Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 

L'Impost sobre Societats (IS) constitueix el segon impost directe, quant a la seva importància, tot i que s'ha considerat oportú donar-li un especial èmfasi tenint en compte l'àmbit empresarial al qual va orientat el seu estudi. L'IS grava l'obtenció d'una renda per persones jurídiques, amb independència que aquesta renda quedi gravada posteriorment en l'impost personal sobre la renda del soci. L'impacte impositiu intenta ser neutral per no influir en les decisions econòmiques de l'empresa i la seva normativa mira d'adequar la seva estructura a una economia internacionalitzada que permeti a les empreses espanyoles ser competitives.

El darrer mòdul estudia la figura impositiva indirecta més important, l'Impost sobre el Valor Afegit (l'IVA), que grava la circulació de la renda que efectuen les societats, els empresaris individuals i els professionals, malgrat que aquest impost es traslladi i recaigui en el consumidor final. El fet que l'impost s'hagi de pagar pel destinatari final, via repercussió, fa que també es denomini impost sobre el consum. Com veurem, és un impost general sobre el volum de vendes (grava tot tipus de mercaderies i serveis) de caràcter plurifàsic (grava tot el cicle productiu, sigui quina sigui la fase del procés de producció o comercialització). A més la regulació d'aquest impost en l'àmbit de la comunitat és comú fruit del procés d'harmonització necessari per crear un mercat únic interior sense fronteres.

L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) constitueix el tribut bàsic en els impostos directes del sistema tributari espanyol des del punt de vista de recaptació i administració. Es tracta alhora de la figura impositiva principal per aconseguir que el nostre sistema tributari compleixi el principi de justícia tributària que imposa l'article 31.1 de la Constitució Espanyola (CE), tenint en compte la seva estructura de liquidació i el fet imposable de l'impost. Aquest impost directe grava una manifestació directa i immediata de la capacitat econòmica, com és l'obtenció d'una renda per part de les persones físiques residents en territori espanyol, tenint en compte que la imposició sobre la renda de no residents es regula al marge de l'actual llei de l'IRPF.

Amunt

Fiscalitat empresarial. Casos pràctics Web

Amunt

Els continguts del curs s'estructura en 4 mòduls o blocs didàctics independents:

Conceptes bàsics de la fiscalitat
Impost de Societats
Impost sobre el Valor Afegit
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

El contingut de cada bloc es treballa a partir de 3 eixos o tipologies de recursos:

 • El contingut teòric. Aquest material es troba fortament estructurat, perquè condensa informació molt diversa i complexa. La lectura completa d'aquest contingut ha de realitzar-se amb caràcter previ a la realització de la prova d'avaluació, amb l'objectiu d'arribar a conèixer els diferents elements de cada figura i ser capaç de procedir a la seva liquidació completa. Només té utilitat la consulta d'un epígrafs concrets, una vegada s'entén la complexitat del conjunt.
 • La principal normativa general i específica aplicable al bloc. La utilització dels textos legals és del tot imprescindible tant per al correcte abordatge del contingut de l'assignatura com per a la resolució de les activitats. Per a cada bloc, la trobareu disponible a l'aula. A més és un recurs que es troba actualitzat en tot moment.
 • Finalment, en aquesta matèria, es fa imprescindible familiaritzar-se amb l'ús d'eines de cerca d'informació en la matèria que permetin a les empreses encertar en l'aplicació practica de la norma, tenint en compte una elevada casuística en el dia a dia de les organitzacions, i la variabilitat del context i la normativa. En concret a l'aula trobes dues eines de consulta que hauràs d'utilitzar per a aprendre a buscar informació i actualitzar-te.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
 • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt