Història del pensament econòmic Codi:  21.317    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura té com a finalitat ajudar a l'estudiant a entendre les teories econòmiques que ell emprarà com a instruments en el futur en el seu context històric. En aquest sentit, la història del pensament econòmic ha de permetre relativitzar els coneixements a fi de fer-los més instrumentals per aplicar-los a situacions diferents.

El coneixement de la història del pensament econòmic és essencial per veure com les diferents teories econòmiques que han anat apareixent al llarg de la història van sorgir i es van transformar per a explicar millor la realitat econòmica en que vivien els homes i per dissenyar els millors instruments de política econòmica que permetessin transformar aquesta realitat.

Amunt

Història del Pensament Econòmic és una assignatura obliogatòria del pla d'estudis del Grau en Economia. 

Amunt

La història de la ciència econòmica és una part important del bagatge cultural d'un graduat en economia i, fins i tot, d'un universitari en general. Pel que fa als seus continguts cal veure la matèria en relació a d'altres incloses en el pla d'estudis, especialment la teoria econòmica i la història econòmica, ja que, de fet, és el nexe entre les dues.

Amunt

Encara que no és una obligació, es recomana als estudiants haver cursat l'assignatura d'Idioma Modern 1: Angles, donat que facilitarà a l'estudiant la comprensió de determinats recursos de l'aula que es presenten en aquest idioma (articles de qualitat, recursos a la xarxa, etcètera)

Amunt

Aquesta assignatura té en compte l'adquisició per part de l'estudiant d'un conjunt de competències i objectius bàsics relacionats amb la titulació en la qual s'insereix. 

Referent a les  competències transversals que l'estudiant adquirirà una vegada superada la mateixa es materialitzarien en

  • Capacitat per a l'anàlisi crítica i sintètica així com 
  • Capacitat per comunicar correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

Quant a les competències específiques, aquestes es corresponen a:

CE4- Utilitzar els principals conceptes, models, tècniques de representació i anàlisi de la realitat econòmica.
CE5- Analitzar quin ha estat l'origen i l'evolució dels grans problemes econòmics.
CE7- Analitzar i revisar els conceptes relatius als objectius i els instruments de política econòmica.
CE12- Avaluar l'evolució dels grans problemes d'una economia a través del pensament econòmic.
CE13- Analitzar la interacció dels grans problemes econòmics amb els factors no econòmics i les seves conseqüències.

Finalment, aquestes competències específiques es tradueixen en un conjunt de resultats d'aprenentatge:

RA1. Presentar de manera sintètica i visual les principals idees i conceptes associats a les principals teories econòmiques

RA2. Argumentar, per escrit o oralment, la rellevància i/o aplicabilitat de determinades propostes fetes pel pensament econòmic

RA3. Examinar les teories que conformen els fonaments de la ciència econòmica per a identificar els elements relacionats amb el context socio-econòmic i històric en el qual es van formular

RA4. Aplicar les teories que conformen els fonaments de la ciència econòmica per fer propostes que puguin resoldre problemàtiques econòmiques contemporànies

RA5. Comparar dues teories econòmiques alternatives i triar de manera argumentada quina seria més aplicable per resoldre determinada problemàtica econòmica

RA6. Analitzar la incidència i interacció de determinats aspectes socials no estrictament econòmics amb una problemàtica econòmica determinada

RA7. Explicar les relacions de causalitat entre el pensament econòmic contemporani i l'evolució més recent dels fets econòmics més recents

Amunt

El primer bloc (la formació) es dedica a les passes pre-científiques que es donaren per arribar a la constitució de la ciència de l'economia política. En primer lloc, aquestes foren l'escolàstica, fins al 1500 i el mercantilisme entre aquesta data i la revolució anglesa (mòdul 1). Coexistint amb les darreres versions del mercantilisme, apareixeren els primers intents seriosos de relacionar diferents fenomens econòmics, intents que han rebut el nom de quasi-sistemes econòmics o economistes pre-clàssics (mòdul 2).

Bloc 2: La plenitud

El segon bloc (la plenitud) desenvolupa la primera situació clàssica, així com les seves crítiques. L'escola clàssica anglesa i continental, formada bàsicament pels deixebles de Smith es analitzada en el mòdul 3. Els crítics d'aquestes teories, socialistes pre-marxistes, marxistes i historicistes formen el contingut del mòdul 4.

Bloc 3: La maduresa

El tercer bloc (la maduresa) analitza el pensament econòmic entre 1870 i 1945, precedent immediat de la teoria econòmica actual, tant de la microeconomia com de la macroeconomia. Pel que fa a la microeconomia el seu origen es troba en els desenvolupaments marginalistes i neoclàssics que sorgiren al voltant de 1870 (mòdul 5). La macroeconomia, equilibri, creixement i cicles, es va desenvolupar en el període d'entreguerres, amb les crisis econòmiques i els desgavells propis de l'època. Keynes i Schumpeter en serien les figures senyeres i són analitzades al mòdul 6.

Bloc 4: El present com a història

A tall de conclusió el darrer bloc analitza la teoria econòmica actual, o sigui, el present com a història. Els dos mòduls que conformen aquest bloc s'estructuren entorn de la divisió teoria econòmica ortodoxa, aquella que segueix la visió dominant dels economistes (mòdul 7), i la teoria econòmica heterodoxa, la dels crítics d'aquesta visió dominant (mòdul 8).

Amunt

Amunt

Per l'estudi de l'assignatura disposeu del material docent de la assignatura. També farem servir altres recursos que es poden trobar a la xarxa com articles en .pdf, webs específiques, bases de dades, vídeos, àudios, etcètera. També us pot ser d'utilitat consultar el Wikirepertori-EiE  o relació de conceptes, termes i sigles de les assignatures dels Estudis d'Economia i Empresa

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt