Fiscalitat avançada Codi:  21.321    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Una vegada l'estudiant ha treballat les principals figures tributàries (IRPF, IS i IVA) del sistema fiscal espanyol en l'assignatura de Fiscalitat Empresarial del Grau d'ADE, o del Grau d'Economia, té l'oportunitat d'aprofundir en l'estudi de la fiscalitat "picotejant" en aspectes molt diversos i actuals que li permetran seguir gaudint d'aquesta branca de l'economia pública.

Per tal què l'estudiant pugui aprofundir en el coneixement d'aquest àmbit d'estudi, analitzarà al llarg de l'assignatura temes de gran importància en l'estudi de la fiscalitat com: la fiscalitat dels productes financers, la fiscalitat immobiliària, la fiscalitat autonòmica i local, els impostos especials i duaners, la fiscalitat ambiental, la fiscalitat de les tecnologies de la informació i, la relació entre imposició i eficiència.

Amunt

L'assignatura de Fiscalitat Avançada s'emmarca dintre del bloc de matèries optatives tant en el Grau d'ADE com en el Grau d'Economia, que ajuden a un millor coneixement de l'àmbit de la gestió fiscal.

En aquest marc, i per una millor comprensió dels conceptes i continguts més pràctics de l'assignatura, és convenient, i per tant es recomana, haver treballat prèviament l'assignatura obligatòria de Fiscalitat Empresarial del Grau d'ADE o del Grau d'Economia. També pot ajudar a entendre amb més precisió els diferents aspectes de la matèria tractada en aquesta assignatura el fet d'haver cursat, prèviament, l'assignatura optativa Economia del Sector Públic del Grau d'ADE o Economia del Sector Públic del Grau d'Economia.

Per altre banda, aquesta assignatura suposa aprofundir en l'estudi de la fiscalitat vigent en el nostre entorn i entendre l'impacte i l'incidència de la fiscalitat en l'activitat econòmica.

Amunt

Aquesta assignatura es projecta principalment en el camp de l'assessoria fiscal, com a activitat en si mateixa, de servei d'assessorament a l'empresa i als particulars. Però també resulta molt útil i aconsellable per a aquells que orientin les seves sortides a les àrees de comptabilitat i finances de l'empresa per les implicacions de la matèria en aquests camps.

Amunt

La finalitat principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant assoleixi unes competències tant específiques com transversals (és a dir, un conjunt de tècniques i instruments, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit de l'empresa) juntament amb uns coneixements avançats sobre la fiscalitat. Les competències i objectius es concreten en:

Competències transversals

 • Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional


Competències específiques

 • Comprendre i aplicar l'entorn legal i normatiu que afecta la gestió de les empreses.

Aquestes competències es materialitzen en els següents objetius d'aprenentatge: 

 • Identificar les rendes de l'estalvi i conèixer la seva tributació en l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Conèixer el règim fiscal actual dels rendiments del capital mobiliari i els guanys patrimonials com a components fonamentals de la renda de l'estalvi
 • Analitzar quin és el règim de tributació dels diferents productes financers així com de les assegurances i sistemes de previsió social
 • Identificar les característiques bàsiques del règim especial de fusions, escissions, aportacions d'actius i bescanvi de valors
 • Analitzar quines són les operacions de concentració i reestructuració empresarial que estan incloses en el règim especial
 • Conèixer el contingut del règim especial quant a la tributació aplicable als subjectes intervinents (transmitents, adquirents, socis)
 • Identificar els diferents nivells territorials d'hisenda pública.
 • Reflexionar sobre l'assignació de competències tributàries entre els diferents nivells i el compliment dels principis d'autonomia financera i suficiència
 • Analitzar el paper de les hisendes autonòmiques i locals en el sistema tributari espanyol
 • Conèixer la normativa dels Impostos Especials, tant nacional com a nivell europeu, analitzant els paràmetres de l'harmonització comunitària
 • Conèixer el mecanisme de determinació de la base imposable i determinació dels tipus impositius aplicables en els diferents impostos especials
 • Analitzar les funcions dels impostos duaners
 • Estudiar els fonaments de la unió duanera europea, en el marc de la lliure circulació de mercaderies en la Comunitat Europea
 • Conèixer el mecanisme de funcionament de l'aranzel duaner en la importació de mercaderies, la seva quantificació, classificació i codificació de la mercaderia
 • Conèixer la justificació econòmica dels impostos ambientals
 • Analitzar l'evolució de la imposició ambiental als diferents països de la Unió Europea
 • Conèixer la situació actual de la imposició ambiental a Espanya, posant l'èmfasi en els tres nivells d'Administració existents: estatal, autonòmica i local
 • Analitzar la relació existent entre la fiscalitat i les noves tecnologies de la informació i de la comunicació
 • Conèixer la problemàtica fiscal derivada del comerç electrònic
 • Analitzar l'ús de les TIC per part de l'Administració tributària
 • Conèixer el funcionament de l'Administració electrònica i els canvis que implica
 • Conèixer els efectes econòmics de la imposició
 • Analitzar el concepte d'incidència impositiva i el paper que juguen les elasticitats d'oferta i demanda
 • Estudiar el concepte d'excés de gravamen
 • Conèixer la relació entre eficiència i recaptació i la seva translació a la corba de Laffer
 • Entendre la idea de la pressió fiscal psicològica i conèixer els costos de compliment que van associats
 • Analitzar les diferències entre els conceptes de: mentalitat fiscal, resistència fiscal i frau fiscal

Amunt

El contingut de l'assignatura s'organitza en els cinc mòduls següents: planificació fiscal empresarial, fiscalitat autonòmica i local, impostos especials i duaners, noves línies de fiscalitat i, finalment, imposició i eficiència.

Mòdul didàctic 1
Planificació fiscal empresarial
1. Fiscalitat de productes financers
2. Fiscalitat immobiliària
3. Fiscalitat de les operacions de reestructuració

Mòdul didàctic 2
Fiscalitat autonòmica i local
1. Fiscalitat del règim general
2. Fiscalitat de les hisendes forals: territoris històrics del País Basc i Comunitat Foral de Navarra
3. Fiscalitat de les hisendes locals

Mòdul didàctic 3
Impostos especials i duaners
1. Els impostos especials
2. Impostos duaners

Mòdul didàctic 4
Noves línies de la fiscalitat
1. Fiscalitat ambiental
2. Imposició ambiental i Reforma Fiscal Verd
3. Evolució de la fiscalitat ambiental en la Unió Europea
4. La fiscalitat ambiental a Espanya
5. Fiscalitat i Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Mòdul didàctic 5
Imposició i eficiència
1. La tributació i els seus efectes
2. Incidència impositiva
3. Eficiència, equitat i recaptació
4. Els costos d'administració i de compliment

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt