Fiscalitat internacional Codi:  21.322    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El procés de globalització i d'internacionalització dels mercats ha donat lloc a una creixent presència d'empreses estrangeres en les economies domestiques. Aquesta circumstància també determina que les relacionis soci-econòmiques entre Estats hagin experimentat un notable avanç que fa insuficient la regulació nacional de les citades relacions, inclosa la normativa fiscal.

Tot l'anterior ha produït un desenvolupament enorme dels estudis fiscals internacionals, és a dir, de la fiscalitat internacional, en els seus vessants de tributació interna de no residents, aspectes bàsics dels Convenis de Doble Imposició, planificació fiscal internacional etc.

Perquè l'estudiant pugui aprofundir en el coneixement d'aquest àmbit d'estudi, analitzarà al llarg de l'assignatura temis de gran importància en l'estudi de la fiscalitat internacional com: la problemàtica de la doble imposició internacional i els mètodes per a la seva eliminació; el concepte de residència fiscal de les persones físiques i entitats; el concepte d'establiment permanent en la legislació domèstica i en la normativa convencional així com la planificació fiscal.

Amunt

Fiscalitat Internacional és una assignatura optativa de 6 crèdits del Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i del Grau d'Economia.

En el cas del Grau en ADE aquesta assignatura forma part de la menció "Comptabilitat i fiscalitat" i de la menció "Empresa i mercats globals".

 

Amunt

Les competències associades a aquesta assignatura són les següents: 

 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.
 • Recopilar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació per la presa de decisions en la gestió d'empreses
 • Identificar l'entorn legal i aplicar el marc normatiu que afecta la gestió i l'activitat empresarial.

L'objectiu d'aquest mòdul didàctic és l'estudi dels aspectes introductoris de la fiscalitat internacional, i en concret:

 •  El fenomen de la doble imposició internacional, en els seus dos vessants de doble imposició jurídica i doble imposició econòmica internacional.
 • Conèixer els mètodes per evitar la doble imposició internacional, distingint el mètode d'exempció i el mètode d'imputació.
 • Entendre l'estructura dels Convenis per evitar la doble imposició (CDI) com a instrument jurídic, utilitzant per a això el Model de Conveni proposat per l'OCDE.
 • Entendre els avantatges dels CDI com a instrument afavoridor de la seguretat jurídica i, per tant, de les inversions transnacionals.
 • Estudiar el concepte de residència fiscal i la seva transcendència en la fiscalitat internacional i conèixer la regulació per a les persones físiques i entitats.
 • Analitzar el concepte d'establiment permanent, d'acord amb la normativa de l'Impost sobre la Renda dels No Residents, en el Model de Conveni de l'OCDE.
 • Analitzar la tributació dels Establiments Permanents en la legislació domèstica i convencional.
 • Estudiar la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda dels No Residents (IRNR)
 • Entendre la planificació fiscal internacional dins de la legalitat internacional vigent
 • Analitzar els mitjans i els instruments que s'utilitzen per implementar els processos de planificació fiscal internacional
 • Estudiar el concepte de paradís fiscal i les seves implicacions reals en la matèria
 • Conèixer els anomenats preus de transferència i els Acords Previs de Valoració
 • Analitzar el règim d'impatriados i de treballadors transfronterers
 • Estudiar la normativa de l'IRPF sobre el règim dels treballs efectivament realitzats fora d'Espanya
 • Conèixer el règim de transparència fiscal internacional
 • Conèixer la incidència de l'IVA en les operacions intracomunitàries.

Amunt

El contingut de l'assignatura s'organitza en els cinc mòduls següents: introducció a la fiscalitat internacional, els convenis per evitar la doble imposició, tributació dels no residents, planificació fiscal internacional i temes d'actualitat.

Mòdul 1. INTRODUCCIÓ A LA FISCALITAT INTERNACIONAL

 1.  EL PROCÉS DE GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES FISCALS
 2. RESIDÈNCIA FISCAL DE LES PERSONES FISICAS I ENTITATS
 3. CONCEPTE D'ESTABLIMENT PERMANENT

 Mòdul 2. ELS CONVENIS PER EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓ

 1.  SOBIRANIA FISCAL
 2. EVOLUCION HISTORICA
 3. CARACTERÍSTIQUES DELS CONVENIS DE DOBLE IMPOSICION
 4. NEGOCIACIÓ D'UN CONVENI DE DOBLE IMPOSICIÓ
 5. MODEL DE CONVENI DE CDI
 6. ESTRUCTURA DEL CDI (MODELO OCDE)
 7. Anàlisi detallada del Model de Conveni per evitar la Doble Imposició

 Mòdul 3. TRIBUTACIÓ DELS NO RESIDENTS

 1.  L'IMPOST SOBRE LA RENDA DELS NO RESIDENTS (IRNR)
 2. CRITERIS DE SUBJECCIÓ
 3. SUPOSITS D'EXEMPCIÓ
 4. ELEMENTS SUBJECTIUS EN L'IRNR
 5. ANÀLISI CONCRETA DE LES RENDES OBTINGUDES SENSE MEDIACIÓ D'EP
 6. OBLIGACIONS FORMALS EN L'IRNR
 7. DIVIDENDS I PLUSVÀLUES PROCEDENTS DE LA INVERSIÓ EXTERIOR. NORMES PER EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓ INTERNACIONAL

 Mòdul 4. PLANIFICACIÓ FISCAL INTERNACIONAL

 1.  PRINCIPIS I INSTRUMENTS
 2. SUBCAPITALIZACIÓN I ALTRES FORMES DE FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS
 3. CONSOLIDACIÓ FISCAL I FONS DE COMERÇ
 4. INSTRUMENTS FINANCERS HÍBRIDS
 5. SOCIETATS HOLDING. EL RÈGIM DE LES ENTITATS DE TINENÇA DE VALORS ESTRANGERS A ESPANYA
 6. LES SOCIETATS DE PERSONES I LA FIGURA DEL TRUST A ESPANYA
 7. ELS PARAISOS FISCALS

 Mòdul 5. TEMES D'ACTUALITAT

 1.  PREUS DE TRANSFERÈNCIA I ACORDS PREVIS DE VALORACIÓ (APAs)
 2. RÈGIM D'IMPATRIADOS I TREBALLADORS TRANSFRONTERERS
 3. RÈGIM ESPECIAL DELS TREBALLS EFECTIVAMENT REALITZATS FORA D'ESPANYA
 4. TRANSPARÈNCIA FISCAL INTERNACIONAL
 5. LA IMPOSICIÓ INDIRECTA EN LES OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES

Amunt

Amunt

Pera vuestra organización adjuntamos el siguiente cuadro que describe las acciones a realizar para seguir con garantías la asignatura, así como las competencias que podréis desarrollar y una estimación de las horas de dedicación que esto os supondrá.

Acciones Competenciasadesarrollar Horas dedicación
Comunicación con el consultor y/o compañeros - Capacidad de comunicación - Empatía - Uso de herramientas informáticas 6 h.
Estudio de los módulos -  Comprensión de los conceptos fiscales fondamentales -  Capacidad para interpretar normativas y textos fiscales 40 h.
Preparación y realización de las Pruebas de Evaluación Continua (PEC) -Gestión del tiempo -  Capacidad de búsqueda de información - Aplicación práctica de los conocimientos - Capacidad de análisis y síntesis 30 h.
Preparación y realización de la práctica final
- Gestión de la información - Afán de mejora personal 14 h.
    Totalhoras: 90

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt