Sociologia Codi:  21.328    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura introdueix l'estudiant a la mirada sociològica a la realitat social. Treballa les eines conceptuals per analitzar els processos de socialització i institucionalització (el funcionament dels rols i les normes socials, els mecanismes de control social), ressegueix com des dels clàssics la disciplina ha explicat les transformacions socials i les desigualtats, i també identifica l'especificitat de la disciplina i la manera d'entendre el seu caràcter crític i desemmascaradador. I ho fa mirant d'establir un diàleg amb la ciència econòmica, sobretot a partir de contrastar les diferències entre el que s'anomenarà homo oeconomicus i homo sociologicus, les nocions implícites d'èsser humà en ambdues disciplines.

Amunt

L'assignatura Sociologia procura no caure en una visió estrictament academicista i corporativa del que és (o hauria de ser) la sociologia i, sense renunciar a la centralitat de les aportacions de la disciplina, resta necessàriament oberta a tota mena de connexions amb altres disciplines frontereres, molt especialment a l'economia. En tant que matèria de formació bàsica, l'assignatura acompanya a les assignatures més pròpiament econòmiques  en el desplegament de la mirada a l'estructura i les institucions econòmiques, amb la voluntat de complementar-les amb una perspectiva sobre la mateixa realitat social des del punt de vista de les institucions i  les normes socials. 

Amunt

La mirada sociològica és una excel·lent eina d'anàlisi crítica del complex món social contemporani i, com a tal, pot ser molt útil no només en el camp de la investigació en economia, com a complement als coneixements de la disciplina econòmica, sinó també en feines en altres àmbits a l'empresa, l'educació o les polítiques públiques, entre d'altres. De fet, la sociologia pot ser entesa com una forma de coneixement i, alhora, com una forma de pensar (la imaginació sociològica) aplicable al nostre entorn i la nostra identitat.

Amunt

No es requereixen de coneixements previs específics per realització d'aquesta assignatura, que vol ser una iniciació i introducció a la sociologia.

Amunt

Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són:

  • Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
  • Analitzar de forma crítica i sintètica.

La competència general és:

  • Contribuir a una assignació de recursos eficient i equitativa, tant en l'àmbit particular com col·lectiu.

I les competències específiques són:

  • Aplicar les principals tècniques instrumentals pròpies de l'anàlisi econòmica. 
  • Manejar els principals conceptes, models, tècniques de representació i anàlisi de la realitat econòmica. 
  • Analitzar el funcionament dels Mercats en diferents Escenaris d'interrelació i en diferents Horitzons temporals.

Amunt

Els continguts de l'assignatura, que es treballen en activitats a partir dels materials propis, en text i vídeo, i d'una selecció de recursos externs, s'estructuren en quatre grans qüestions: 

Presentació.

-Estradé, Antoni (2016) "La paradoxa en la ciència social" [vídeo en línea]. Barcelona: UOC. 

1. Quina és l'especificitat de la perspectiva sociològica?

-Estruch, Joan. (2019) "La perspectiva sociològica". A: Cardús, Salvador i Mostaza, Esther (Coords) Sociologia. Barcelona: UOC. 

2. L'homo sociologicus: com ens condiciona la socialització i les institucions socials? 

-Mostaza, Esther. (2019) "La societat (I). El procés de socialització". A: Cardús, Salvador i Mostaza, Esther (Coords) Sociologia. Barcelona: UOC.

-Núñez, Francesc (2019) "La societat (II). El procés d'institucionalització". A: Cardús, Salvador i Mostaza, Esther (Coords) Sociologia. Barcelona: UOC.

-Rovira, Marta (2016). "El procés de socialització" [audiovisual]. Barcelona: UOC. 

-Martínez, Roger; Mansilla, Jose (2022). "Normalitat, desviació i poder" [audiovisual]. Barcelona: UOC.                        

-Boudon, Raymond "VIII. El conocimiento sociológico: problemas epistemológicos de la sociología". A La lógica de lo social, p.214-233. Madrid: Rialp, 1981.   

-Bourdieu, Pierre  i  Wacquant, Loïc .J.D (1994) "Per una sociologia reflexiva", Barcelona: Herder, p.92-99 (pregunta sobre "Habitus", "il·lusió" i "racionalitat").   

                             

3. Els clàssics i la idea de societat: individus, esperits col·lectius o organismes? 

-Estradé, Antoni (2016) La curiositat i el sorgiment de la sociologia [vídeo en línia]. Barcelona: UOC.

-Estradé, Antoni (2019) "El pensament sociològic (I). Els fundadors". A: Cardús, Salvador i Mostaza, Esther (Coords) Sociologia. Barcelona: UOC.

-Rodríguez, Nuria (2019) "Sociologia i economia". A:  Sociologia. Barcelona: UOC. /

-Hamilton, Peter (2001): "La il·lustració i el naixement de la ciència social". [Original a Bram Giebel i Stuart Hall (Eds) Formations of Modernity (Introduction to Sociology). Cambridge: Polity Press].

4. La sociologia com a crítica o com a enginyeria social: la globalització

-Cardús, Salvador (2019) "La sociologia com a pràctica i com a saber". A: Cardús, Salvador i Mostaza, Esther (Coords) Sociologia. Barcelona: UOC.

-Martínez, Roger (2019) "El pensament sociològic (II). Els contemporanis". A: Cardús, Salvador i Mostaza, Esther (Coords) Sociologia. Barcelona: UOC.

-Berger, Peter L. (1992) "La sociologia com a disciplina humanística". A: Invitació a la sociologia, p. 195-209. Barcelona: Herder.

-Bourdieu, Pierre, Wacquant, Loïc, J.D. (1994) Per a una sociologia reflexiva, p. 168- 174. Barcelona: Herder.

- Boudon, Raymond (1981) "I. Qué es la sociologia?". A: La lógica de lo social, p.15-37. Madrid: Rialp.

Amunt

La paradoxa i la sociologia Audiovisual
Una història ben curiosa. Les transformacions de la curiositat i el sorgiment de la sociologia Audiovisual
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
El procés de socialització Audiovisual
Sociologia XML
Sociologia DAISY
Sociologia EPUB 2.0
Sociologia MOBIPOCKET
Sociologia KARAOKE
Sociologia HTML5
Sociologia PDF
Sociologia i economia XML
Sociologia i economia DAISY
Sociologia i economia EPUB 2.0
Sociologia i economia MOBIPOCKET
Sociologia i economia KARAOKE
Sociologia i economia HTML5
Sociologia i economia PDF
Normalitat, desviació i poder Audiovisual

Amunt

Podeu accedir als materials obligatoris a través tant de l'apartat de recursos de cada activitat, a sota, com de l'espai general de recursos de l'aula, a dalt a la dreta de l'aula (si hi entreu per aquesta via, heu de seleccionar el recurs d'aprenentatge-NIU corresponent a l'activitat que estigueu fent en cada moment, a dalt de tot). Per cada material obligatori, teniu una estimació del temps que s'espera que hi dediqueu (molt aproximat, ja que el temps variarà molt segons com cadascú llegeixi o treballi els materials i el grau d'aprofundiment que busqueu, de si preneu notes i feu resums, etc.); en quins formats està disponible (alguns materials en text a més de en format pdf els teniu també en format html5, epub, mobipocket i audiollibre); i una indicacions sobre el recurs i de vegades recomanacions per treballar-lo. 

A banda d'aquests materials obligatoris, a l'espai de recursos de l'aula, a dalt a la dreta, hi trobareu també altres recursos complementaris, que vas des de vídeos a enllaços a organitzacions, institucions, revistes, bases de dades o recursos lingüístics. Exploreu-ho i aprofiteu-ho. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt