Estructura econòmica espanyola Codi:  21.329    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Estructura econòmica espanyola és una matèria que té com a objectiu entendre la realitat econòmica actual a partir de l'anàlisi econòmic de les darreres dècades. D'aquesta manera iniciem amb una visió històrica, dels darrers 60-70 anys, de l'economia espanyola, posant especial atenció a l'evolució a partir de l'ingrés d'Espanya a la CEE. Una vegada presentada com ha estat l'evolució general de l'economia espanyola volem presentar com s'ha comportat la nostra economia en la darrera dècada en quatre elements cabdals: factors de producció, el factor empresarial i l'estructura productiva, el mercat de treball i l'entorn institucional. Finalitzarem l'assignatura estudiant com ha evolucionat la distribució de la renda i analitzant què ha succeït als darrers 25 anys que s'han caracteritzat per un període de creixement econòmic  molt perllongat i per una crisi profunda des del 2008.

Amunt

En la mesura que l'entorn econòmic espanyol és dinàmic i canviant, els estudiants del Grau d'Economia han d'estar preparats per a poder interpretar tant les causes determinants d'aquests canvis com els seus efectes en l'economia espanyola. En conseqüència, aquesta assignatura té una vinculació directa amb les altres assignatures del pla d'estudis, que analitzen o donen les eines per estudiar realitats econòmiques i institucionals concretes. Així, doncs, Estructura Econòmica Espanyola representa un ampli recorregut per l'economia d'Espanya, que esperem proporcioni als estudiants una visió i un enfocament vàlids de la realitat econòmica en què ens ha tocat viure. Per tot això és aconsellable haver superat les matèries bàsiques: Introducció a la microeconomia i Introducció a la macroeconomia abans de cursar aquesta matèria.

Finalment, Estructura Econòmica Espanyola és una matèria obligatòria de 6 crèdits ECTS del pla d'estudis del Grau d'Economia.

Amunt

L'assignatura pretén oferir eines que ens permetin entendre una realitat econòmica des d'una perspectiva global, on les decisions que prenen els països no són aïllades i generen uns efectes de conseqüència directa al propi país, i als països del seu entorn. Els estudis d'economia de caràcter estructural, com és aquest cas, poden derivar en una gran quantitat de camps professionals: el comerç internacional, l'economia del desenvolupament, l'economia regional, entre d'altres.

D'altra banda, malgrat aquesta assignatura no es projecta directament en un àmbit empresarial concret, es tracta d'una assignatura amb notables projeccions sobre la presa de decisions empresarials. Com a exemple, en les decicions de projectes d'exportació, o en polítiques d'importació.

Amunt

Els principals objectius d'aquesta assignatura són:

 1. Conèixer la posició de l'economia espanyola a nivell internacional i la seva evolució al llarg del temps
 2. Conèixer els determinants bàsics del funcionament de l'economia espanyola, les seves fortaleses i debilitats.
 3. Conèixer les característiques de la globalització amb més repercussions sobre l'economia espanyola.
 4. Conèixer les característiques del nou règim macroeconòmic espanyol.
 5. Entendre la influència de la base material, principalment de la població, com a factor de creixement econòmic a Espanya.
 6. Analitzar les virtuts i defectes del creixement econòmic espanyol.
 7. Comprendre com els factors de creixement econòmic condueixen a un augment del negoci immobiliari a Espanya i com aquest es converteix en un factor addicional de creixement econòmic.
 8. Analitzar com es passa del creixement a la crisi econòmica a Espanya.
 9. Estudiar la influència dels factors internacionals en la crisi econòmica espanyola.

Competències bàsiques, específiques i transversals

 Les competències bàsiques que treballem en aquesta assignatura són les següents: 

-       Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants de l'economia espanyola per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

-       Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Les competències específiques vinculades als continguts són les següents: 

-       Identificar i seleccionar la informació quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a l'anàlisi i la pràctica econòmica.

-       Interpretar i utilitzar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a la presa de decisions.

-       Analitzar quin ha estat l'origen i l'evolució dels grans problemes econòmics.

-       Avaluar l'evolució dels grans problemes d'una economia a través del pensament econòmic.

-       Analitzar la interacció dels grans problemes econòmics amb els factors no econòmics i les seves conseqüències.

-       Enjudiciar críticament el marc social, polític, institucional i legal en què es desenvolupa l'activitat econòmica.

Les competències transversals que treballarem i avaluarem a Estructura Econòmica d'Espanya són:

-       Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.

Amunt

Mòdul 1. Visió històrica de leconomia espanyola

1.1. L'evolució de l'economia espanyola al llarg del temps

1.2. El final de l'autarquia i el "desenvolupament" econòmic

1.3.L'economia espanyola entre la crisi del petroli i la transició política

1.4. La darrera crisi econòmica espanyola del Segle XX


Mòdul 2. Factors de producció

2.1. Introducció

2.2. capital humà

2.3. capital tecnològic

2.4. capital físic

Mòdul 3. Estructura productiva i factor empresarial

3.1. El factor empresarial

3.1.1. La transcendència de la dimensió empresarial

3.1.2. La internacionalització de les activitats empresarials

3.1.3. L'estructura de la propietat, la governança i el disseny organitzatiu

3.2. L'estructura productiva

3.2.1. El sector primari

3.2.2. El sector industrial

3.2.3. la construcció

3.2.4. els serveis

Mòdul 4. El mercat de treball

4.1. Introducció

4.2. El mercat de treball a Espanya

4.3. Oferta de treball a Espanya

4.4. El problema de l'atur a Espanya

4.5. L'heterogeneïtat europea al mercat

4.6. La reforma del mercat de treball com a política davant de l'atur a Espanya

Mòdul 5. Factor institucional

5.1. Economia i institucions

5.2. Institucions polítiques i democràcia: qüestions de regles i usos

5.3. Sistema de govern i partits polítics

5.4. La percepció de la democràcia i l'afebliment democràtic

Mòdul 6. El creixement perllongat de l'economia espanyola i la primera crisi del sXXI

6.1. El creixement perllongat de l'economia espanyola

6.1.1 L'evolució de la renda per càpita

6.1.2 El creixement perllongat de l'economia espanyola

6.1.3. Canvis estructurals externs de l'economia espanyola

6.1.4 Els factors interns del creixement econòmic a Espanya

6.2. Del creixement econòmic a les crisis econòmiques

6.2.1. Crisi econòmica i crisi immobiliària

6.2.2. La crisi econòmica internacional i crisi financera

6.2.3. La crisi financera en el context europeu

6.2.4. La crisi del deute sobirà


Mòdul 7. La distribució de la renda

7.1. distribució funcional

7.2. distribució personal

7.3. distribució territorial

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt