Teoria econòmica i societat Codi:  21.330    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Benvinguts a l'economia crítica! 

Si fins ara hem entès que l'economia és la forma en com les societats fan ús dels recursos escassos per a la producció de mercaderies de valor i distribuir-les entre els individus per satisfer les seves necessitats. Hi ha altres escoles de pensament que defineixen l'economia com la ciència que estudia com s'organitzen les societats, la producció, la distribució i el consum dels seus mitjans de vida. Aquesta segona definició té una major component social i considera lo econòmic i lo social com dues cares de la mateixa moneda.

Justament aquest és l'enfocament que volem donar en aquesta assignatura, quin és l'impacte de l'economia en la societat, i quines respostes des d'aquesta societat s'hi han donat per corregir els seus efectes negatius i potenciar-ne els positius.

D'aquesta forma el contingut de Teoria Econòmica i Societat es distribueix en cinc blocs. El primer és una visió del què entenem per economia des del punt de vista d'una construcció social i per tant ha evolucionat la seva concepció en la mesura que les societats evolucionen. El segon mòdul ens aporta una visió alternativa de l'economia des de l'ecologia. Òbviament hi ha una estreta relació entre l'activitat econòmica i el medi físic on es desenvolupa i que davant dels excessos tendeix a l'esgotament. El tercer mòdul centrarem l'atenció en l'economia com a fet cultural i veurem quines diferents cultures econòmiques han existit. El quart mòdul tindrem una àmplia visió de l'economia feminista i com aquesta compromesa visió ha realitzat una anàlisi crítica del rol que totes les corrents econòmiques otorguen a la dona. Acabarem l'assignatura amb l'impacte de la tecnologia sobre l'economia i quin paper hi juguen les innovacions.

    

Amunt

Teoria Econòmica i Societat es tracta d'una assignatura obligatòria del grau d'Economia, pensada per estudiants del grau que ja hagin cursat les assignatures bàsiques i tinguin coneixements bàsics de teoria i història econòmica per tal que puguin gaudir de l'assignatura.

L'assignatura busca mostrar diferents àmbits (disciplines) on l'economia i la societat juguen un paper rellevant, com són la cultura, l'ecologia, la tecnologia o el feminisme i permet a l'estudiant adquirir coneixements aplicats a aquestes disciplines com a economista.

Amunt

Aquesta assignatura permet adquirir a l'estudiant coneixements bàsics sobre el paper de l'economia en diferents disciplines com són la cultura, l'ecologia, la tecnologia o el feminisme, per tant, està orientada a formar els futurs economistes de forma interdisciplinària.

Amunt

Per poder cursar i superar Teoria Econòmica i Societat es recomana haver cursat i superat assignatures bàsiques del grau d'Economia com son Introducció a la Microeconomia, Introducció a la Macroeconomia i Història Econòmica.

Amunt

És recomanable que l'estudiant hagi cursat i superat previament les assignatures bàsiques del grau.

Amunt

Les competències transversals de la nostra assignatura són dos:

CT4-Analitzar de manera crítica i sintètica.

CT5-Comunicar correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

D'altra banda, les competències específiques de Teoria Econòmica i Societat són:

CE4-Dominar els principals conceptes, models, tècniques de representació i anàlisi de la realitat econòmica.

CE8-Fer un judici crític del marc social, polític, institucional i legal en què es desenvolupa l'activitat econòmica.

CE11-Avaluar l'estructura i el funcionament del sector públic i proposar accions que millorin aquests aspectes.

Amunt

Mòdul 1: L'economia com a construcció social

1. Introducció
2. De l'economia clàssica a la neoclàssica: la concepció dels mercats com a deslligats de la societat 
3. Les crítiques a l'economia neoclàssica: les perspectives institucionalistes
4. Anàlisi econòmica a la segona meitat del segle vint

 
Mòdul 2: Economia ecològica

1. Introducció
2. La preocupació creixent pel medi ambient: el naixement de l'ambientalisme modern (1960-1980)
3. La llavor de l'economia ecològica: disciplines influents i autors clau
4. El naixement de l'economia ecològica als 1980s: definició i principis fundacionals
5. Debats i aplicacions metodològiques en economia ecològica
6. Conclusions i síntesi


Mòdul 3: Cultura i Economia

1. Introducció
2. La cultura en l'economia
3. Cultures econòmiques i l'economia cultural
4. Les característiques de les cultures (econòmiques)
5. Conclusions

 
Mòdul 4: L'economia  i el gènere

1. Introducció a l'economia feminista: història, crítica i nous enfocaments.
2. Temps i treballs a l'economia.
3. Capitalisme neoliberal: crítiques i alternatives des de l'economia feminista.


Mòdul 5: Economia, societat i tecnologia

1. Introducció: la visió tradicional de la tecnologia
2. Autonomia de la tecnologia
3. Determinisme tecnològic
4. Una aproximació no determinista a la tecnologia
5. Sistemes sociotècnics: decisions tècniques i decisions econòmiques
6. L'aproximació neoclàssica 
7. Trajectòries naturals versus institucions socials
8. Rendiments creixents per adopció i path dependence
9. Model lineal versus model multidireccional del desenvolupament tecnològic
10. Economia evolutiva versus economia neoclàssica
11. Ideologia de la innovació
12. Resum

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt