Política econòmica conjuntural Codi:  21.331    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Política econòmica conjuntural analitza els principals objectius i instruments de les anomenades polítiques instrumentals. És a dir, aquelles polítiques de naturalesa macroeconòmica que intenten estabilitzar els cicles econòmics i els xocs externs. El primer que estudiarem són els objectius de la política econòmica a llarg termini (creixement econòmic, desenvolupament i distribució de la renda) per passar, posteriorment, als objectius a curt i mitjà termini (ocupació i inflació). D'aquesta manera analitzarem la importància que han tornat a adquirir els cicles econòmics en el debat actual de la política econòmica, després d'uns anys -o dècades- en què semblava que els cicles econòmics s'havien deixat de produir. Sens dubte, la Gran Recessió ens ha recordat que existeixen i que tenen una rellevància extraordinària en la instrumentació de la política econòmica. A continuació ens endinsarem en els instruments de la política d'estabilització econòmica, veient en primer lloc la política fiscal i pressupostària (ingressos, despeses, dèficit públic i deute públic) i, en segon lloc, la política monetària i la de regulació financera. Aquesta última està adquirint una importància inusitada en la gestió de les polítiques econòmiques. Posteriorment ens dedicarem als desequilibris exteriors de l'economia ia les polítiques que en permeten la correcció. Finalment analitzarem els objectius i instruments de la política de rendes, la qual té una naturalesa diferent de les anteriors ja que intervé en el procés de generació de les rendes i no en el moment de la despesa de les mateixes (com passa amb la política fiscal o política monetària).


Amunt

 

L'assignatura de Política Econòmica Conjuntural té 6 crèdits i forma part de les assignatures obligatòries del Grau d'Economia. Aquesta assignatura forma part del grup d'assignatures de l'àmbit de la Política Econòmica, que s'inicia amb l'assignatura bàsica de Política i Societat, continua amb les dues obligatòries de Política Econòmica Conjuntural i Polítiques econòmiques estructurals i acaba, pels més entusiastes de la Política Econòmica, amb l'assignatura optativa de Temes actuals de Política Econòmica.

 

Amunt

 

Per cursar l'assignatura de Política Econòmica Conjuntural no hi ha requisits formals previs encara que és molt aconsellable per assegurar-ne un millor aprofitament haver superat les assignatures d'Introducció a la Macroeconomia i de Política i Societat.

 

Amunt

 

Objectius

 

-Conèixer els principals objectius de política econòmica i com es mesuren

-Saber relacionar entre si els diferents objectius

-Conèixer els principals instruments de política econòmica i comprendre'n el funcionament

-Saber accedir a la informació rellevant sobre els objectius i els instruments de política econòmica.

-Adquirir i aplicar de manera crítica la terminologia i les tècniques d'anàlisi pròpies de la política econòmica.

 

Competències


Competències bàsiques i generals

 

-Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

-Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.

-Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

-Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats daprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau dautonomia.

-Contribuir a una assignació de recursos eficient i equitativa, tant a nivell particular com col·lectiu.


Competències transversals

 

-Adoptar actituds i comportaments dacord amb una pràctica professional ètica i responsable.

-Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.

-Cercar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

-Analitzar de manera crítica i sintètica.

-Comunicar correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

-Argumentar, negociar i mediar.

-Analitzar, organitzar i planificar lactivitat professional de manera òptima.

-Aprendre de manera autònoma a investigar i innovar.


Competències específiques

 

-Entendre i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, rellevant per a la presa de decisions.

-Interpretar i analitzar els principals conceptes, models, tècniques de representació i anàlisi de la realitat econòmica.

-Conèixer quin ha estat lorigen i levolució dels grans problemes econòmics, la seva interacció amb factors no econòmics, així com la seva interpretació a través del pensament econòmic.

-Comprendre el marc social, polític, institucional i legal en què es desenvolupa lactivitat econòmica.

-Comprendre els conceptes relatius als objectius i els instruments de política econòmica.

-Conèixer l'estructura i el funcionament del sector públic i proposar accions que millorin aquests aspectes.

-Formular polítiques que millorin l'eficiència i l'equitat de l'economia.

-Avaluar críticament les conseqüències de diferents alternatives dacció i seleccionar les més adequades en funció dels objectius.

-Elaborar informes econòmics que contribueixin al procés de presa de decisions tant a nivell públic com privat.

 

Amunt

1. Objectius de les polítiques econòmiques a llarg termini: desenvolupament, creixement i distribució de la renda

2. Objectiu de les polítiques econòmiques a curt i mitjà termini: cicles econòmics, estabilitat de preus i ocupació

3. Política fiscal i pressupostària (I): ingressos i despeses públiques

4. Política fiscal i pressupostària (II): dèficit públic i deute públic

5. Política monetària i financera (I): la política monetària

6. Política monetària i financera (II): la política financera macroprudencial

7. Polítiques d'estabilització exterior: equilibri exterior, sostenibilitat de la balança de pagaments i polítiques d'ajust exterior

8. Política de rendes

Amunt

Amunt

Wikirepertori. Aquest recurs el trobareu a l'espai de Recursos>Altres fonts d'informació. És una eina pedagògica a disposició dels estudiants i professors. La seva missió és resoldre dubtes de forma immediata sobre qualsevol concepte, terme o sigla d'Economia i Empresa. En aquest mateix espai, a través de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, també té accés a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., totes relacionades amb l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt