Econometria Codi:  21.332    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura d'Econometria pretén proporcionar una eina quantitativa que sigui d'utilitat al futur graduat en Economia. Concretament, juntament amb les altres assignatures de l'àrea de Metodologia i instruments, permetrà a l'estudiant extreure conclusions a partir de l'observació de dades i de la modelització de fenòmens econòmics. Aquesta eina serà de gran utilitat ja que està estretament lligada amb la presa de decisions dins el món econòmic i empresarial.

Amunt

Aquesta assignatura dona continuïtat al que es veu en l'assignatura Introducció a l'econometria. En aquesta assignatura es profunditza en les tècniques estadístiques que ja es coneixen i proporciona una eina que permetrà a l'estudiant sintetitzar i analitzar les relacions que tenen lloc al món econòmic i empresarial. Les matèries d'estadística estudiades previament, Fonaments d'estadística i Estadística aplicada i de Matemàtiques, Fonaments de matemàtiques, també estan relacionades amb aquest curs, donat que constitueixen un antecedent, i és convenient repassar-les abans d'iniciar aquesta assignatura.

En aquest sentit, l'assignatura forma part de l'agrupació de matèries denominada Metodologia i instruments. L'àrea de Metodologia i instruments consta de 48 crèdits ECTS; 12 bàsics, 24 obligatoris i 12 optatius; i té una estructura modular que integra coneixements teòrics i pràctics. És obligatòria en el grau d'Economia. Es recomana cursar aquesta assignatura durant el cinquè semestre de grau.

Amunt

El tractament de dades i l'estadística en general, així com els mètodes economètrics en particular, són un instrument imprescindible en molts camps d'actuació econòmica. En qualsevol de les sortides professionals del grau d'Economia: serveis d'estudis i de planificació, assessors i gestors en l'àmbit fiscal i financer, professionals d'òrgans de l'administració pública de desenvolupament empresarial, agents en organismes internacionals, agents en sector exterior, direcció o gerència d'empreses, docència i recerca; esdevé fonamental saber analitzar la informació que proporcionen les dades i/o establir relacions entre diferents variables.

Amunt

És recomanable que els estudiants hagin cursat i superat abans les assignatures d'Estadística Aplicada i Introducció a l'econometria així com que tinguin els coneixements previs en el camp de les TIC adquirits amb l'estudi de l'assignatura bàsica d'Iniciació a les competències TIC.

Amunt

Aquesta assignatura és obligatòria en el Grau en Economia (GECO) dels Estudis d'Economia i Empresa. Es recomana que l'estudiant la cursi durant el primer semestre del tercer any lectiu, en el cas d'una planificació en quatre cursos o bé durant el primer semestre del cinquè curs en el cas d'optar per una planificació en vuit anys lectius.

Competències

Les competències transversals dels graus dels Estudis d'Economia i Empresa que es treballen en aquesta assignatura són:

·         Contribuir a una assignació de recursos eficient i equitativa, tant en l'àmbit particular com en el col·lectiu.

·         Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional.

·         Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

·         Aprendre de manera autònoma a investigar i innovar.

Les competències específiques que es treballen en aquesta assignatura són:

·         Entendre i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic rellevant per a la presa de decisions.

·         Comprendre i utilitzar les principals tècniques instrumentals que s'apliquen en l'anàlisi econòmic.

·         Analitzar la interacció dels grans problemes econòmics amb els factors no econòmics i les seves conseqüències.

·       Jutjar críticament el marc social, polític, institucional i legal en què es desenvolupa l'activitat econòmica.

Resultats d'aprenentatge

L'objectiu fonamental de l'assignatura és saber donar sentit als resultats que s'obtenen en totes les etapes de la utilització d'un model economètric. Per aquest motiu les competències anteriors es concreten en els objectius generals següents:

 • Establir quin és el model de regressió lineal que es vol utilitzar.
 • Saber si les dades i variables disponibles són adequades i, per tant el model és adequat per estudiar una situació a la pràctica
  • Saber si les dades disponibles són adequades
  • Saber escollir les variables adequades
  • Crear les variables adequades a partir de les dades escollides
  • Escollir el model adequat per estudiar una determinada situació
 • Realitzar l'estimació dels paràmetres del model i diagnosticar-ne els seus possibles problemes. Això implica que l'estudiant ha de ser capaç d'extreure els resultats que produeix qualsevol programa informàtic que realitzi l'estimació del model.
  • Estimar els paràmetres del model.
  • Diagnosticar si hi ha problemes en l'especificació i estimació del model
 • Interpretar o descriure apropiadament i amb un llenguatge clar, els resultats que proporciona el model i, a la vegada, indicar quines són les seves limitacions.
  • Interpretar i descriure apropiadament els resultats que proporciona el model
  • Identificar i solucionar les limitacions del model estimat
 • Saber donar sentit als resultats que s'obtenen en totes les etapes de la utilització d'un model economètric.

En definitiva, l'estudiant ha de ser capaç de:

 • decidir quin model és adequat per estudiar una situació a la pràctica;
 • extreure els resultats que produeix qualsevol programa informàtic que realitzi l'estimació;
 • dir quina interpretació tenen; i,
 • realitzar una valoració qualitativa dels mateixos.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura s'organitzen dintre d'un material més extens de l'àrea d'Econometria. 

Unitat 1. Incompliment de les hipòtesis bàsiques en el terme d'error

Aquesta unitat està formada per tres apartats en què abordem l'incompliment de les hipòtesis bàsiques referides al terme de pertorbació. En el primer apartat es fa una anàlisi general sobre el que passa amb els estimadors de mínims quadrats ordinaris quan el terme de pertorbació no és esfèric. A continuació, en el segon apartat, ens centrem en el problema de la heteroscedasticitat. Per últim, en el tercer apartat estudiem el fenomen de l'autocorrelació.

Unitat 2. Models de regressió dinàmics i multiequacionals

En aquesta unitat estudiarem els models dinàmics i els models multiequacionals. Per un costat, estudiarem tant la manera de fer l'especificació dels diferents tipus de models dinàmics com la interpretació associada als paràmetres d'aquests models. Per una altra part, estudiarem una altra extensió del model de regressió lineal múltiple (MRLM) com és el cas dels models multiequacionals.

Unitat 3. Variables dependents qualitatives

Començarem la unitat fent una introducción als modelos de variable dependent qualitativa; a continuació, presentarem el model de probabilitat lineal i estudiarem els trets característics més importants; a continuació, ampliarem l'anàlisi dels models logit i dels models probit. Explicarem com s'han de contrastar diferents hipòtesis (en particular ens interessarem pel contrast de significació individual d'un paràmetre i de significació global del model) i estudiarem diferents mesures per valorar la bondad de l'ajust.

Amunt

Exercicis i taules d'Introducció a l'econometria Web
Econometria. Exercicis d'autoavaluació Web
Econometria amb R PDF
Econometria PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
 • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt