Geografia econòmica Codi:  21.335    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Vivim en un mon de ciutats. Avui, més de la meitat de la població del planeta viu i treballa a entorns urbans. L'accelerat procés d'urbanització és un dels fets més característics de les nostres societats. Es fa necessari comprendre les causes històriques, econòmiques i socials que expliquen la nostra geografia econòmica actual. Sobretot, aprendre quins són els elements dinàmics que hi ha al darrera de la creació de les ciutats i la seva expansió al territori.

Però ni totes les ciutats tenen la mateixa dimensió ni totes les activitats econòmiques són equivalents des de la perspectiva geogràfica, ni tampoc les concentracions de població es corresponen necessàriament amb concentracions de riquesa. Hi ha doncs molts matisos a analitzar més enllà del fet que l'aproximació econòmica a la geografia ens posi de manifest que l'aglomeració de persones i empreses té uns avantatges econòmics evidents.

D'aquesta manera, també es fa necessari comprendre bé les raons que condicionen les decisions de les empreses respecte a la localització de les seves activitats de producció i distribució, les causes que determinen que canviïn aquesta localització o els motius de les persones per a viure, treballar o estudiar en un lloc determinat i, en alguns casos, afrontar un cost més elevat per a fer-ho.

La geografia és doncs molt més que un suport físic a les activitats humanes. De fet, és el resultat de les decisions que constantment adopten un ampli conjunt d'actors que viuen i desenvolupen les seves activitats en uns entorns determinats. Així doncs, analitzar la geografia econòmica exigeix comprendre també la incidència que tenen, a cada lloc, les decisions adoptades per les empreses que ofereixen productes i serveis, com també per les institucions locals i per les persones que estudien, treballen, inverteixen i consumeixen.

Al llarg del curs, per tant, es donaran els fonaments teòrics bàsics que han de facilitar a l'estudiant entendre les causes principals que determinen que vivim en un mon amb grans diferències en la distribució de la població i de la riquesa en el territori.

Amunt

L'assignatura Geografia Econòmica, amb una càrrega d'activitat de 6 crèdits ECTS, forma part del bloc de matèries de formació obligatòria del Grau de Turisme i del bloc de matèries optatives al Grau en Economia.

Amunt

Amb l'aprenentatge dels continguts d'aquesta assignatura es tracta de que l'estudiant adquireixi els coneixements i les habilitats requerides per a comprendre les forces determinants de la localització de les persones i l'activitat econòmica en el territori. És una assignatura, per tant, que afavoreix el desenvolupament de les competències i els coneixements necessaris per a professionals en l'àmbit del turisme, l'anàlisi econòmica o el desenvolupament territorial.

Amunt

No és necessari haver cursat i suerpat cap assignatura amb anterioritat.

Amunt

Un objectiu essencial del curs és aprendre els elements dinàmics que hi ha al darrera de la creació de les ciutats i la seva expansió en el territori. Avui, més de la meitat de la població del planeta viu en entorns urbans Aquest és un fet molt característic de la nostra societat ja que fa només un segle, menys del 10% de la població mundial vivia en ciutats. Per tant, és vital comprendre les causes històriques i econòmiques i socials que expliquen la nostra geografia econòmica actual.

De la mateixa manera, amb l'assignatura es pretén aportar els coneixements necessaris per a que l'estudiant entengui les raons que condicionen les decisions de les empreses a l'hora de decidir on localitzen les seves activitats de producció i distribució.

Es proporcionaran també els elements indispensables per a avaluar la incidència que tenen, en la geografia econòmica, les decisions de tots els actors presents en un entorn concret, tant des de la perspectiva de les empreses que ofereixen productes i serveis com també de les institucions locals i de les persones que estudien, treballen, inverteixen i consumeixen.

Finalment, s'analitzarà també com la geografia de les activitats econòmiques i el talent influeixen en la capacitat d'una societat per a generar noves idees i transformar-les en innovacions. També es reflexionarà sobre la importància que retenen els elements territorials en l'era de la revolució digital.

Competències transversals

 • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació
 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi

Competències específiques

 • Capacitat per utilitzar els principals conceptes, models, tècniques de representació i anàlisi de la realitat econòmica.
 • Capacitat per analitzar quin ha estat l'origen i l'evolució dels grans problemes econòmics.
 • Capacitat per formular polítiques que millorin l'eficiència i l'equitat de l'economia
 • Capacitat per analitzar la interacció dels grans problemes econòmics amb els factors no econòmics i les seves conseqüències
 • Capacitat per avaluar críticament les conseqüències de diferents alternatives d'acció i dissenyar mesures en relació amb la selecció de les més adequades en funció dels objectius.

Resultats d'aprenentatge

 • Comprendre la importància de la dimensió geogràfica a l'economia del coneixement i l'era d'Internet
 • Entendre les causes principals que configuren l'accelerat procés d'urbanització que es genera a la societat
 • Detectar les causes que justifiquen el desenvolupament econòmic desigual en el territori
 • Saber discernir els avantatges i els costos de la proximitat en la localització d'empreses, institucions i persones
 • Comprendre quin paper juga el territori en la capacitat d'innovació d'una societat 

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen a partir d'un conjunt de preguntes clau que estan organitzades al voltant dels apartats següents:

 

I.             INTRODUCCIÓ

·         Per què encara és tant important la geografia econòmica?

II.           ELS FONAMENTS TEÒRICS

·         Per què el mon està farcit de grans ciutats i aglomeracions urbanes?

·         Com van néixer i evolucionat les ciutats?

·         Quina és la dimensió geogràfica de l'economia?

·         Què són les economies d'aglomeració?

·         Quins tipus hi ha d'economies d'aglomeració?

·         Què són les economies internes?

III.          LES CIUTATS I ELS CLÚSTERS

·         Per què hi ha ciutats i regions que són més petites?

·         Per què continuen creixent els costos a les gras àrees metropolitanes?

·         Quins són els determinants principals del creixement regional?

·         Pot ser l'abundància de recursos naturals una dificultat per la desenvolupament?

·         Són els clústers una font segura i permanent de riquesa?

·         És el procés d'urbanització diferent a les economies en desenvolupament?

·         Són les ciutats una font garantida de creixement econòmic?

·         Faciliten les ciutats l'activitat emprenedora de les persones?

·         Quines funcions i tipologies hi ha de clústers?

·         Es pot parlar de competitivitat de les ciutats i regions?

IV.          ELS ACTORS

·         Per què els canvis als patrons de consum tenen efectes en la geografia econòmica?

·         Influeixen les diferències culturals en les pràctiques empresarials?

·         Existeix l'empresa global?

·         Afecten els canvis en el mercat de treball a la geografia econòmica?

·         Afecta l'envelliment de la població a la geografia econòmica?

·         Es poden analitzar les activitats turístiques des de la perspectiva de l'economia regional?

·         Què són les xarxes i cadenes de producció?

V.           LA INNOVACIÓ I LA TECNOLOGIA

·         Per què la localització és important en l'era de les tecnologies digitals?

·         Com afecta la revolució tecnològica a la geografia econòmica?

·         Quins són els factors que determinen la innovació empresarial?

·         Com són els processos d'innovació a l'economia del coneixement?

·         Què són els entorns d'innovació?

·         Són innovadors tots els entorns?

·         Què són les tecnòpolis?

·         Quins tipus de tecnòpolis podem identificar?

·         Què determina la geografia de la innovació?

VI. GLOSSARI

 

 

Amunt

Amunt

Els materials bàsics dels que consta l'assignatura són els quatre mòduls didàctics que integren el material docent "Geografia Econòmica". Aquests mòduls es troben en format web, són obra del professor Josep Lladós dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, i són accessibles des de l'aula. Els estudiants disposen d'una versió imprimible dels mòduls, en format pdf. Cadascun d'ells s'estructura al voltant d'un conjunt de preguntes clau que volen ajudar a que l'estudiant aprengui els principals conceptes relacionats amb la geografia econòmica actual.

A banda del glossari de conceptes inclosos al material, dins de l'apartat de recursos de l'aula teniu a la vostra disposició l'hiperrepertori, que és un glossari de termes relacionats amb l'assignatura i amb la resta de conceptes del món de l'economia i l'empresa. Si teniu qualsevol dubte sobre el significat de un concepte, terme o sigla d'economia de l'empresa, us recomanem consultar-ho.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt