Microeconomia avançada Codi:  21.340    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La Microeconomia Avançada és la tercera i darrera assignatura del Bloc referent a la Microeconomia. La dividim en 2 parts més una introductòria.

 
En la primera (Bloc 0) us volem fer veure diferents situacions de la vida real. Fem referència a conceptes que us trobareu al llarg del material i que com veureu, s'apliquen constantment en el nostre dia a dia.
 
En la segona (Bloc 1) avancem en la presa de decisions dels agents, tant pel què fa a comprar com a vendre.
L'anàlisi microeconòmica moderna presenta dos vessants: la microeconomia positiva, que vol entendre "com són les coses", i la microeconomia normativa, que intenta justificar "com haurien de ser". Concretament, l'objectiu de la microeconomia positiva és explicar el funcionament econòmic de la societat, i predir la reacció del sistema a canvis en el seu entorn, canvis que poden ser incontrolables (com ara una variació en les condicions meteorològiques), o subjectes a decisions conscients (com ara una reforma de les lleis fiscals).
La microeconomia positiva veu el funcionament del sistema econòmic com la interacció, sota formes diferents, i en àmbits diversos, d'agents econòmics racionals. En els tres primers mòduls considerem un agent econòmic, que anomenem el consumidor. L'interpretem com una persona o una família que ha de prendre decisions sobre el següent:
- compra de béns de consum (mòdul 2),
- treball (mòdul 3),
- estalvi i endeutament (mòdul 3), i
- assegurança i inversions (mòdul 4).
 
Finalment en el segón bloc tractem tres grans temes. l'Equilibri general, evolució de l'equilibri parcial estudiat fins ara, i aprofundim en el Sector públic i les externalitats.
Quan s'estudia el mercat d'un producte en particular, aïllant-lo dels altres mercats, el mètode d'anàlisi s'anomena equilibri parcial. Es tracta d'una simplificació, ja que realment els mercats estan interrelacionats.
L'anàlisi d'equilibri general (EG) estudia el funcionament del sistema econòmic en conjunt i determina els preus d'equilibri simultàniament en tots els mercats. A més d'augmentar la precisió de l'estudi dels diversos mercats individuals, és el mètode d'anàlisi adequat quan es volen conèixer els efectes sobre el teixit productiu d'un canvi en el sistema fiscal, de les cotitzacions de la seguretat  social o de la integració en un mercat més ampli, com ara la Unió Europea.
Béns públics i externalitats són béns que afecten simultàniament diversos individus, a diferència dels béns privats, que són els típics de l'anàlisi econòmica. En presència d'externalitats o béns públics, el sistema de mercats competitius no condueix a una assignació eficient de béns i recursos. Per  aquesta raó es qualifiquen com a errades de mercat.
Hi ha una externalitat si alguna de les variables que afecten la utilitat o els beneficis d'un agent estan sota el control d'un altre agent. Les externalitats condueixen a ineficiència perquè el decisor no té en compte els efectes negatius o positius sobre els altres, de manera que el nivell d'externalitat no serà l'òptim socialment. La intervenció pública, amb diferents instruments, pot reconduir l'assignació resultant a la socialment eficient.

Amunt

El curs en pressuposa d'altres, especialment el d'Introducció a la Microeconomia, els d'Anàlisi matemàtica i, en menor mesura, el d'Estadística. D'altra banda és un punt de partida indispensable per l'assignatura de Economia Industrial de la Llicenciatura en Direcció i Administració d'Empreses.

Amunt

Per les diferents temàtiques que es treballen, és una assignatura ideal per a la realització d'estudis de mercat. Per treballar en el sector públic o per fer recerca al voltant de temes relacionats amb la presa de decisió de consumidors o empreses, del sector públic o sobre les errades de mercat.

Amunt

Aquesta assignatura és la darrera d'un conjunt de 3. Mercats i Conducta (Introducció a la Microeconomia), Microeconomia i Microeconomia avançada. Per tant s'han de tenir els coneixements que les dues anteriors requereixen. 

Amunt

Pla d'estudis Ciències Empresarials
- És recomanable haver superat Introducció a la microeconomia.

Pla d'estudis ITM
- És recomanable haver superat Mercats i conducta.

Pla d'estudis ADE
- Com que és un complement de formació, es recomana altament que l'estudiant el cursi quan abans millor. 

Amunt

Els objectius de l'assignatura són:
¿     Iniciar l'estudi de la racionalitat individual partint de la noció de les preferències del consumidor.    Introduir els conceptes microeconòmics bàsics de les corbes d'indiferència, de la taxa marginal de substitució, i de la representació de les preferències mitjançant una funció d'utilitat.    
¿     Familiaritzar-se amb algunes formes funcionals senzilles de funcions d'utilitat d'ús freqüent  Aplicar el principi de la maximització condicionada a les decisions de compra del consumidor.     
¿     Obtenir les funcions de demanda del consumidor, i a partir d'aquestes, les corbes d'Engel i les corbes de demanda.    
¿     Familiaritzar-se amb algunes formes de funcions de demanda d'ús freqüent;  entendre el concepte d'elasticitat de la demanda respecte de la riquesa i descobrir la distinció entre els efectes de substitució i de riquesa, i les seves implicacions sobre la llei de la demanda.    
¿     Aplicar el principi de la maximització condicionada a les decisions de venda del consumidor.    Obtenir la corba d'oferta de treball del consumidor.    
¿     Aplicar aquestes idees a l'estalvi, i comprovar que en principi un augment en la taxa d'interès tant pot dur a un augment com una disminució de la quantitat estalviada.  
¿     Entendre el procés de decisió individual, particularment quan les preferències del consumidor el menen a protegir-se dels riscos en les decisions que Delimitar l'anàlisi positiva, que es preocupa del funcionament del sistema econòmic i l'anàlisi normativa, que parteix de judicis de valor i se centra en com hauria de ser aquest funcionament.   
¿     Presentar models simples d'equilibri general que aborden l'assoliment simultani de l'equilibri en el conjunt de mercats competitius d'una economia i són la base per a entendre el funcionament d'una economia de mercat.    
¿     Mostrar aplicacions dels models d'equilibri general a l'estudi de contextos econòmics incerts.   Delimitar béns públics i externalitats a partir de les seves característiques.    
¿     Determinar les condicions per l'eficiència en l'assignació de recursos en presència de béns públics i mostrar que el mercat no genera aquesta assignació eficient.    
¿     Establir mecanismes per a revelar les preferències individuals per un bé públic i per a generar l'assignació eficient del bé esmentat.    
¿     Presentar diferents tipus d'externalitats i mostrar que el mercat no condueix a una assignació òptima de recursos en presència d'externalitats.   
¿     Expressar les diferents solucions a disposició del sector públic. 

Amunt

Bloc 0. La Microeconomia del dia a dia
Pau Cortadas i Guasch

Bloc 1. Consumidors
Mòdul 1
Les preferències del consumidor
Joaquim Silvestre i Benach
1. Els conjunts i les corbes d'indiferència
2. El principi de la substitució
3. La taxa marginal de substitució
4. L'equació d'una corba d'indiferència
5. La representació de les preferències mitjançant una funció d'utilitat
6. El càlcul de la taxa marginal de substitució
Mòdul 2
Les decisions de comprar
Joaquim Silvestre i Benach
1. La decisió de comprar del consumidor
2. Les funcions de demanda
3. Les funcions de demanda, les corbes d'Engel i les corbes de demanda
4. L'efecte de canvis en la riquesa i les corbes d'Engel
5. L'efecte de canvis en el preu mateix i les corbes de demanda
6. Canvis en el preu d'un altre bé
Mòdul 3
Les decisions de comprar i vendre
Joaquim Silvestre i Benach
1. Metàfora per a presentar les idees principals
2. Hi ha una llei de l'oferta del consumidor?
3. L'oferta de treball
4. Les decisions intertemporals
Mòdul 4
Les decisions sota condicions d'incertesa
Joaquim Silvestre i Benach
1. Riscos monetaris
2. La utilitat ex ante
3. L'aversió al risc
4. Altres actituds envers el risc
5. La diversificació
6. La demanda d'assegurança

Bloc 2. Intercanvi
Mòdul 5
Equilibri general i benestar
Martí Oliva Furés
1. Intercanvi
2. Economia del benestar
3. Risc, eficiència i equilibri general
4. El cor d'una economia d'intercanvi
5. Funcions de benestar social
6. Eficiència i producció
Mòdul 6
Béns públics i externalitats
Martí Oliva Furés
1. Béns públics i absència de rivalitat en el consum
2. L'assignació d'un bé públic divisible
3. Mecanismes de decisió de béns públics. La solució de Lindahl
4. L'assignació d'un bé públic indivisible
5. Externalitats: el problema
6. El teorema de Coase
7. Externalitats mútues
8. La tragèdia dels béns comunals

Amunt

Microeconomia avançada PDF

Amunt

Característiques del material didàctic

El material es complet i força detallat, per la qual cosa creiem que no serà necessari l'ús de bibliografia complementaria. En tot cas, la que apareix en cada mòdul es de qualitat i presenta els temes amb uns enfocaments una mica diferents i amb nivells de dificultat variats, per la qual cosa es pot utilitzar per acabar d'assolir i aprofundir conceptes.

D'altra banda, és important treballar les activitats d'autoavaluació dels mòduls (a l'avaluació continuada es proposaran coses relacionades). Llegir els resums i els glossaris al final ajuda a assimilar conceptes.

També us pot ser d'utilitat consultar l'Hiperrepertori o relació de conceptes, termes i sigles de les assignatures dels Estudis d'Economia i Empresa

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt